of 59130 LinkedIn

Eis van zelfbewoning bij pacht

Reageer

 

Recentelijk heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een tweetal arresten gewezen waarin de eis van zelfbewoning van de agrarische woning centraal stond. In beide gevallen vorderde de verpachter ontbinding van de pachtovereenkomst, omdat de pachter zou zijn tekortgeschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de pachtovereenkomst door niet zelf de agrarische woning te bewonen. In het ene geval zag het hof wel voldoende grond voor ontbinding van de pachtovereenkomst, maar in het andere geval niet.

Eis van zelfbewoning

De pachter dient zich ten aanzien van het gepachte als een goed pachter te gedragen. Daarbij hoort ook de verplichting om de agrarische woning zelf te bewonen. Indien de pachter daaraan niet voldoet, is sprake van een tekortkoming die de verpachter in beginsel recht geeft op ontbinding van de pachtovereenkomst.

 

Onvoldoende bewijs

In het eerste geval (ECLI:NL:GHARL:2017:5628) oordeelde het hof dat niet voldoende bewijs is geleverd dat geen sprake is van zelfbewoning. De verpachter stelde dat de familie van de pachter verhuisd is naar een nieuwe bedrijfslocatie en dat de woning al jaren leeg staat. Dat is door de pachter echter gemotiveerd betwist. Een getuige verklaarde onder meer dat hij in de buurt van de familie woont, dat de woning er onbewoond uitziet en dat hij nooit licht ziet. Hij heeft ook verklaard dat hij de woning niet goed vanaf de weg kan zien en regelmatig de jongens op het land ziet. Deze verklaring is naar het oordeel van het hof onvoldoende. Verder zijn geen (andere) feiten of omstandigheden naar voren gebracht. Het hof oordeelt ook dat, voor zover zou moeten worden aangenomen dat de familie de agrarische woning tijdelijk niet heeft bewoond en verpachter dat (ook) aan de vordering ten grondslag heeft gelegd, de niet-bewoning voor het heden niet kan worden aangenomen. De eventuele tekortkoming in het verleden rechtvaardigt de ontbinding niet, temeer nu gesteld noch gebleken is dat de verpachter als gevolg van die eventuele tekortkoming enige schade heeft geleden of anderszins is benadeeld, aldus het hof. De pachtovereenkomst blijft dan ook in stand.

 

Einde gedoogsituatie

In het andere geval (ECLI:NL:GHARL:2017:5619) zijn partijen overeengekomen dat aan pachter ontheffing zou worden verleend van zijn bewoningsplicht tot 15 maart 2006. Partijen hebben afgesproken dat de vader (de afgaande pachter) en moeder van de pachter de woning blijven bewonen. Na de overeengekomen datum van 15 maart 2006 heeft verpachter gedoogd dat – niet pachter – maar zijn ouders in de boerderij woonden, dit mede in het licht van mogelijke toekomstscenario’s voor het gepachte in die tijd. Eén daarvan was dat pachter het gepachte zou kopen. Nadat de onderhandelingen over aankoop door pachter op niets uitliepen en verpachter is komen te overlijden, is de pachtovereenkomst opgezegd, onder meer op de grond dat niet is voldaan aan de eis van zelfbewoning. Het hof oordeelt dat op grond van de opzegging geen sprake meer is van instemming of gedogen van de zijde van de verpachter van het tekortschieten van de pachter. Het tekortschieten in zelfbewoning levert niet alleen een beëindigingsgrond op, maar ook een ontbindingsgrond. Het gerechtshof wijst de gevorderde ontbinding toe.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding