of 59250 LinkedIn

Aanbestedingsrechtelijke rechtsbescherming ook bij gemeentelijke selectieprocedure voor gronduitgifte

Reageer

Afbeeldingmr. M.J. Mutsaers (Matthijs)

Hof Amsterdam 7 april 2015, ECLI:NLGHAMS:2015:1339

 

Dit volgt uit een arrest van 7 april jl. van het Hof Amsterdam.
Wat was er aan de hand?

 

De Gemeente Amsterdam nodigt een aantal ondernemers uit om deel te nemen aan de "Selectie middensegment Ertskade Stadsdeel Oost". Volgens de Inschrijfbrochure zoekt de Gemeente "een marktpartij die binnen de kaders van het vigerende bestemmingsplan Borne/Sporenburg en het Kavelspoort Ertskade een programma met minimaal 70% aandeel middensegment wonen en parkeren gaat ontwikkelen".

De beoordeling van de inschrijvingen vindt plaats op basis van drie gunningscriteria: energieprestatie (max 20 punten), financieel bod (max 30 punten) en buurtwaardering (max 50 punten). Appellante dient een inschrijving in, evenals X en Y. Y komt uiteindelijk als winnaar uit de bus. Appellante is het daar niet mee eens en spant een kort geding aan. Daarin vordert zij dat de Gemeente wordt geboden om de kavel op de locatie Ertskade op Sporenburg aan haar uit te geven en de inschrijvingen van X en Y terzijde te leggen. De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, waarna de Gemeente de opdracht definitief aan Y gunt. Appellante stelt hoger beroep in en vordert onder meer dat de Gemeente géén verdere uitvoering mag geven aan de met Y gesloten overeenkomst.

Het hof stelt voorop dat de Aanbestedingswet niet van toepassing is op de onderhavige selectieprocedure. Deze vertoont echter op relevante onderdelen wel raakvlakken met een openbare overheidsaanbesteding en de Gemeente stelt ook dat zij de kernbeginselen van aanbestedingsrecht heeft toegepast. Uit haar stellingen leidt het hof af dat appellante de procedure ook als door het overheidsaanbestedingsrecht geregeerd beschouwt. In die context ziet het hof geen aanleiding om te concluderen dat in de rechtsverhouding tussen partijen een andere of verdergaande rechtsbescherming aan de orde is dan die waarop appellante aanspraak zou hebben indien de onderhavige zaak aan de Aanbestedingswet zou zijn onderworpen. Bij de beoordeling van de toewijsbaarheid van de vorderingen van appellante past het hof daarom dezelfde maatstaf toe als die welke volgens zijn oordeel uit de systematiek van de Aanbestedingswet voortvloeit.

Dat betekent dat in hoger beroep slechts de vraag voorligt, of het hof dient in te grijpen in de tot stand gekomen overeenkomst en ter zake een ordemaatregel moet treffen. Daartoe zal het hof alleen overgaan indien appellante als verliezende inschrijver in hoger beroep feiten en omstandigheden stelt en aannemelijk maakt op grond waarvan geconcludeerd moet worden dat die overeenkomst naar redelijke verwachting in een bodemgeschil op een wettelijke grondslag (bijvoorbeeld art. 3:40 BW) vernietigd zal worden, dan wel dat de Gemeente met het aangaan van de overeenkomst jegens appellante onrechtmatig heeft gehandeld doordat zij daarbij misbruik van bevoegdheid maakt. Dat zal bijvoorbeeld het geval kunnen zijn, wanneer zij de overeenkomst is aangegaan met klaarblijkelijke miskenning van fundamentele beginselen van het aanbestedingsrecht. Echter, omdat appellante niet aannemelijk weet te maken dat daarvan sprake is, wijst het hof haar vorderingen af.

Kortom, wanneer een gemeente een selectieprocedure organiseert ter zake van de uitgifte van grond in erfpacht en zij deze procedure op vergelijkbare leest schoeit als een "officiële" overheidsaanbesteding, dan is de kans groot dat de rechter tot het oordeel zal komen dat zij zich aan de kernbeginselen van aanbestedingsrecht moet houden. Maar ook, dat de deelnemers aan die selectieprocedure vergelijkbare rechtsbescherming genieten als die waarop zij in een "officiële" aanbestedingsprocedure aanspraak zouden kunnen maken. Dit betekent dat de rechter in hoger beroep onder omstandigheden kan ingrijpen in een overeenkomst die is gesloten nadat de rechter in eerste aanleg de vorderingen van een verliezende deelnemer heeft afgewezen, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Nysingh advocaten-notarissenAfbeelding

Afbeelding

mr. P.L.G. Haccou (Patrick)

T 026 357 57 35

www.nysingh.nl

Meer nieuws

Afbeelding

Op de hoogte blijven? Volg Nysingh

Afbeelding Afbeelding Afbeelding

Afbeelding