of 61869 LinkedIn

BENG 2020 - bijna energieneutrale gebouwen in 2020

BENG 2020 - bijna energieneutrale gebouwen in 2020.
HEVO B.V. Reageer

Voor alle nieuwbouw geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen. BENG vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. Gebouwen spelen een belangrijke rol in het Europese energiebeleid vanwege hun grote bijdrage aan het energiegebruik en de daarmee gepaard gaande CO2-emissies. Met de nieuwe BENG-eisen wordt in Nederland een volgende stap gezet om het energiegebruik van woningen en gebouwen te beperken.

Bij het vormen van IHP’s (Integrale Huisvestingsplannen), vastgoedstrategieën en de voorbereiding van nieuwbouw of renovatie, wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Daarbij wordt als nieuwe ondergrens de BENG-norm (bijna energieneutrale gebouwen) gehanteerd, die per 1 juli 2020 ingaat als wettelijk kader. Daarnaast is het van belang om ook ambities te stellen op het gebied van energieneutraliteit of circulariteit.

Omdat de BENG-normering in beweging is geven wij graag een toelichting wat de verwachte veranderingen zijn, met de mogelijke impact op plannen en beleid op het gebied van duurzame huisvesting.

 

BENG-norm in ontwikkeling

De Rijksoverheid heeft vanaf 2015 de voorgenomen BENG-eisen gecommuniceerd aan de markt. Deze voorgenomen eisen richten zich enerzijds op de energiebehoefte van verschillende gebouwtypen en anderzijds op de duurzame opwekking van energie. In het proces van het vaststellen van de norm en de inbedding in de wet die in 2019-2020 zal plaatsvinden, is nu een wijziging voorgesteld in de rekenmethodiek en daarmee naar verwachting ook in de te nemen maatregelen die behoren bij de BENG-eisen. De daadwerkelijke intreding van BENG is dus nu verschoven van 2019 naar 1 juli 2020.

Concreet zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de voorgenomen BENG-methodiek:

  • De nu voorgestelde rekenmethodiek, de NTA 8800, vervangt de eerder gepubliceerde ‘Handreiking BENG’ van de RVO. De genoemde handreiking van de RVO is gebaseerd op de NEN 7120.
  • De bijgestelde BENG-eisen betekenen naar verwachting een verlaging van de eerder gepubliceerde concepteisen, mede op basis van de betaalbaarheid van de toepassing van deze eisen.
  • Verder is gekeken naar inpassing van de Wet Voortgang Energietransitie (wet VET), die op 1 juli 2018 voor de woningbouw in werking is getreden. De wet regelt onder meer dat de aansluitplicht voor aardgas vervalt. In de praktijk betekent dat, dat nieuwbouw niet meer aangesloten zal worden op aardgas, behalve in uitzonderlijke situaties. Het gebruik van elektriciteit wordt in de nieuwe berekeningen beter gewaardeerd. Wat deze aanpassingen nu precies gaan betekenen in termen van maatregelen en budgetten voor maatschappelijk vastgoed en onderwijsgebouwen is nu nog lastig te bepalen, voornamelijk omdat de rekensoftware op basis van de nieuwe rekenmethodiek nog niet gereed is. Wat we wel weten, is dat de maatregelen zich naar verwachting vooral zullen richten op de minimalisatie van CO2-uitstoot.

Wat betekent dit?

Afhankelijk van het in uw gemeente of organisatie gevoerde beleid op het gebied van duurzaam bouwen, kan het nodig zijn om - in aanloop naar de invoering van de herziene BENG-eis per 1 juli 2020 - de gehanteerde uitgangspunten in uw IHPstrategisch vastgoedplan of planvoorbereiding te herijken.

Indien gekozen wordt om nu de stap te maken naar ENG (energieneutraal gebouw) of gasloos bouwen (of een combinatie daarvan), dan is het mogelijk om de herijking nu reeds uit te voeren. In onze nieuwbouwkostenconfiguratoren voor het jaar 2019 (prijspeil 1 januari 2019) zijn de elementen energieneutraliteit (ENG) en gasloos bouwen opgenomen, waarmee de herijking van uw beleid kan worden ondersteund. Deze uitgaven van de configuratoren zijn sinds 1 januari 2019 beschikbaar.

 

Download hier de whitepaper

 

Mocht u vragen hebben of ondersteuning wensen bij de invoering van deze gewijzigde BENG-eisen, of de herijking van uw beleid naar energieneutraal en gasloos bouwen, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Martijn van Gemert, telefoon (073) 6 409 409

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingHEVO B.V.

Statenlaan 8

5223 LA  's-Hertogenbosch

 

Postbus 70501

5201 CB 's-Hertogenbosch

 

+31 (0)73 6 409 409

info@hevo.nl

www.hevo.nl


www.rpmbyhevo.nl : bouwen zonder risico’s.

Opdrachtgevers (gemeenten) krijgen : Zekerheid op prijs, planning én kwaliteit inclusief invloed op het proces. Dat garanderen wij bij Risicodragend Projectmanagement, kortgezegd RPM.

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers