of 59250 LinkedIn

Wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en bijlage II bij het Bor

Reageer

AfbeeldingOp 9 september 2015 is het Besluit tot aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en van de bijlagen I en II bij de Crisis- en herstelwet (tiende tranche) en tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2015, 323) in werking getreden. Wij zullen in dit artikel ingaan op de gevolgen die deze wijziging met zich brengt voor het Besluit omgevingsrecht (hierna: “Bor”) en bijlage II bij het Bor.

Essentie

Wijziging Bor

1. Gedeputeerde staten dan wel de betrokken Minister of Ministers kunnen, indien er sprake is van een provinciaal respectievelijk nationaal belang, een kruimelomgevingsvergunning verlenen voor zover het de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen betreft.

 

Wijziging artikel 5 bijlage II bij het Bor

2. Een bijbehorend bouwwerk mag niet in strijd met het bestemmingsplan omgevingsvergunningvrij gebruikt worden voor huisvesting in verband met mantelzorg binnen veiligheidszones. Op deze manier wordt mantelzorg binnen veiligheidszones voorkomen.

 

Wijziging artikel 4 bijlage II bij het Bor

3. Voorzieningen in strijd met het bestemmingsplan maar gericht op het isoleren van gebouwen en bouwwerken als een dakterras, balkon en andere niet op de grond gelegen buitenruimte kunnen door middel van een kruimelomgevingsvergunning mogelijk gemaakt worden.

4. De opvang van asielzoekers en andere categorieën van vreemdelingen in bestaande gebouwen buiten de bebouwde kom kan geregeld worden door middel van een kruimelomgevingsvergunning. Hierdoor kan een opslagloods of kas gebruikt worden als AZC.

 

Nader bekeken

Wijziging Bor

Wijziging van artikel 3.1 en 3.2 van het Bor.

 

Vóór de wijziging was bepaald dat gedeputeerde staten dan wel de betrokken Minister of Ministers bevoegd waren om te beslissen op een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: “Wabo”), indien sprake was van een project van provinciaal respectievelijk nationaal ruimtelijk belang ten behoeve waarvan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo werd afgeweken van het bestemmingsplan of de beheersverordening.

 

In de artikelen 3.1, onder b, en 3.2, onder b, van het Bor is ruimtelijk (provinciaal/nationaal) belang vervangen door provinciaal/nationaal belang. Verder wordt ‘onder 3’ vervangen door: ‘onder 2, voor zover het betreft de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen’.

 

De wijziging heeft tot gevolg dat gedeputeerde staten dan wel de betrokken Minister of Ministers bevoegd zijn om een kruimelomgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder 2, van de Wabo te verlenen, voor zover het de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen betreft.

 

Vanzelfsprekend geldt bij de toepassing van de artikelen 3.1, onder b, en 3, onder b, van het Bor nog steeds dat in het te nemen besluit altijd dient te worden gemotiveerd waarom het planologisch strijdig gebruik waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd van provinciaal of nationaal belang is.

 

Wijziging artikel 5 bijlage II bij het Bor

In artikel 5, derde lid, aanhef, bijlage II bij het Bor wordt onderdeel 3 vervangen door onderdelen 3 en 22.

Artikel 5, derde lid, van bijlage II bij het Bor zondert de mogelijkheid om op grond van artikel 2, onderdeel 3, bijlage II bij het Bor omgevingsvergunningvrij bijbehorende bouwwerken te bouwen, in een aantal gevallen uit. Dit zijn gevallen waarin het vanwege het belang van de externe veiligheid onwenselijk is dat ter plaatse in strijd met planologische regelgeving bijbehorende bouwwerken kunnen worden gebouwd. De gedachte hierachter is dat bijbehorende bouwwerken voor langdurig verblijf van personen gebruikt kunnen worden. Onderdeel 22 is toegevoegd, omdat toepassing van dat onderdeel ook kan leiden tot het gebruik van een bijbehorend bouwwerk als woning.

 

Wijziging artikel 4 bijlage II bij het Bor

Onderdeel 4 van bijlage II bij het Bor luidt als volgt:

 

een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ondergeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw;”.

 

Aanvragen om omgevingsvergunning tot afwijken van het bestemmingsplan voor het aanbrengen van isolatie in bestaande gebouwen verlopen door deze wijziging via de reguliere procedure (acht weken), in plaats van via de uitgebreide procedure (zesentwintig weken). Verder bleek uit een uitspraak van 10 juni 2015 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2015:1801) dat niet in alle omstandigheden een balkon of dakterras binnen de reikwijdte van artikel 4 van bijlage II bij het Bor viel. Beoogd is dat dergelijke bouwwerken wel onder de reikwijdte van dit artikel vallen. Met de wijziging wordt dit verduidelijkt.

 

In onderdeel 9 van bijlage II bij het Bor is na ‘werknemers’ ingevoegd: ‘of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen’. Door deze wijziging kan op een aanvraag om omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik voor de opvang van asielzoekers in bestaande gebouwen buiten de bebouwde kom (denk ook aan recreatiewoningen en -parken) met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2, van de Wabo worden beslist.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier