of 59082 LinkedIn

Stelselherziening Omgevingsrecht, de hoofdlijnen

2 reacties

AfbeeldingDe aangekondigde stelselherziening omgevingsrecht is na de val van het kabinet niet terecht gekomen op de lijst van controversiële onderwerpen. Het werk aan de “Omgevingswet” gaat op het ministerie door. Op dit moment is er nog geen conceptwettekst bekend, wel heeft het kabinet in een notitie (TK 2011-12, 33 118) alvast een inkijkje gegeven. Wanneer deze nieuwe wet in werking zal treden, is op dit moment nog onzeker. In deze bijdrage geven wij in kort bestek de hoofdlijnen van de Omgevingswet op grond van de kabinetsnotitie weer.

De achtergrond van de stelselherziening is – kort gezegd – de wens om tot versnelling, vereenvoudiging en verbetering van de wetgeving op ruimtelijk gebied te komen. De Omgevingswet integreert hiertoe een flink aantal wetten zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Crisis- en herstelwet (Chw), de Wet milieubeheer (Wm) etc. etc. Van andere wetten worden onderdelen overgebracht naar de Omgevingswet. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de Monumentenwet 1998 en de Woningwet. De Omgevingswet vormt hiermee één integraal kader voor locatiegebonden activiteiten in de fysieke leefomgeving.

 

De nieuwe wet introduceert een zestal rechtsfiguren voor beleid, normstelling en besluitvorming in de fysieke leefomgeving. Zo komt er de omgevingsvisie waarin bestaande strategische beleidsdocumenten zoals onder andere het waterplan, het milieubeleidsplan en de structuurvisie op grond van de Wro worden ondergebracht. Verder is er het programma. Dat bevat het uitvoeringsgerichte sectorale of gebiedsgerichte beleid dat gericht is op het (blijven) voldoen aan de normen voor de kwaliteit van de leefomgeving.

 

In het kader van normstelling wordt de figuur van de omgevingsverordening in het leven geroepen. Deze gaat onder andere het bestemmingsplan vervangen. Maar ook locatiegebonden regels en vergunningsvereisten uit de Algemene plaatselijke verordening (Apv) krijgen een plek hierin. De beroepsmogelijkheid zal worden beperkt tot de “ruimtelijke” regels uit de verordening. Op rijksniveau komt er een eenvoudiger en toegankelijker stelsel van algemene regels voor de leefomgeving door bundeling en verbetering van een groot aantal algemene maatregelen van bestuur (AMvB). Hierbij is het streven om activiteiten zoveel mogelijk te reguleren via algemene regels in plaats van individuele vergunningverlening.

 

Voor gevallen waar besluitvorming in individuele gevallen wel nodig blijft, kent de Omgevingswet de figuren van de omgevingsvergunning en het projectbesluit. Deze termen klinken bekend. De omgevingsvergunning uit de Wabo staat inderdaad model voor zijn naamgenoot uit de Omgevingswet. Zij zal echter worden uitgebouwd met een aantal toestemmingen uit andere wetten, zoals de watervergunning uit de Waterwet en ontheffingen op grond van de Wet bodembescherming. Het begrip projectbesluit krijgt een andere betekenis dan voorheen. Het projectbesluit van de Omgevingswet moet fungeren als één integraal en uitvoeringsgericht besluit dat de rechtstitel vormt voor bijvoorbeeld de aanleg of uitbreiding van rijksinfrastructuur of waterstaatswerken of voor stedelijke herstructurering.

 

Van een verdergaande materiële integratie van toetsingskader wordt op dit moment afgezien. Wel wordt het “beginsel van positieve evenredigheid” geïntroduceerd. Daarmee kán het bevoegd gezag op basis van een brede integrale afweging per project of gebied van individuele normen afwijken, als andere belangen hierdoor niet onevenredig worden benadeeld. Er kunnen overigens bij of krachtens de Omgevingswet normen worden aangewezen waarvan het bevoegd gezag niet mag afwijken.

 

Ook een doelmatiger omgang met onderzoek en onderzoeksverplichtingen wordt mogelijk gemaakt met in de Omgevingswet. Hiermee wordt overigens al een start gemaakt in het wetsvoorstel voor het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (TK 2011-12, 33 135). De Omgevingswet zorgt voor een verbreding naar het hele omgevingsrecht. Daarnaast wordt ernaar gestreefd om de milieueffectrapportage (m.e.r.) beter te laten aansluiten op de besluitvorming. De m.e.r.-procedures worden zoveel mogelijk geïntegreerd in de procedures van de besluiten en plannen waarvoor de m.e.r. verplicht is.

 

Het wachten is op de publicatie van de concepttekst van de wet. Natuurlijk zal de invoering van een integrale Omgevingswet een flinke verandering betekenen. Anderzijds, zolang de toetsingskaders niet noemenswaardig veranderen, is de kans aanzienlijk dat de uiteindelijke uitkomsten voor de praktijk niet veel anders zullen zijn dan nu.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door cynicus op
Ach, we introduceren wat nieuwe termen, leggen de verschileldne wetten op elkaar, husselen en schudden een beetje, pakken de grote nietmachine erbij en...
Tadaa, minder wetten!
Door Saskia Ploeg (vakredacteur) op
And now we wait....

Zie ook: Kluwer Omgevingsrecht 15125 met daarin de brief van Kamerstukken II 2011/12, 33118, nr. 3.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier