of 61869 LinkedIn

Snel een tijdelijke kruimelvergunning ‘zonneakker’ zonder mer-beoordeling

AfbeeldingEen kruimelvergunning voor zonneparken is mogelijk, omdat een zonnepark geen activiteit is zoals opgenomen in de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Dit blijkt uit de uitspraak van de Raad van State van 14 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2770).

In deze blog over (snel) vergunnen van ‘zonneparken’ of ‘zonneakkers’ deel ik een belangrijke update van mijn eerdere blog (Snel een tijdelijke vergunning ‘zonneakker’ zonder einddatum).


Kruimelvergunning: korte achtergrondschets

  1. In bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (artikel 4) zijn met het bestemmingsplan strijdige projecten en situaties opgesomd die in aanmerking komen voor een zogenoemde ‘kruimelvergunning’. Het woord ‘kruimel’ verwijst naar het volgens de wetgever uit ruimtelijk oogpunt minder bezwarende karakter van de opgesomde projecten en situaties (ruimtelijke kruimels).
  2. Aan een kruimelvergunning is het belangrijke voordeel verbonden dat daarop de korte reguliere vergunningprocedure van toepassing is (en in principe alleen B&W bevoegd zijn), in plaats van de uitgebreide procedure voor afwijkingsvergunningen (vanwege strijd met het bestemmingsplan).
  3. Een snelle kruimelvergunning (op basis van artikel 4, onder 11, van bijlage II van het Bor) is alleen mogelijk als het te vergunnen project niet onder een van de activiteiten valt die zijn genoemd in (weer een andere) bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.


Een zonneakker is geen ‘landinrichtingsproject, geen ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ en geen ‘industriële installatie’

In de uitspraak van de Raad van State is de belangrijkste nog resterende vraag uit de praktijk beantwoord voor het met de kruimelregeling snel kunnen vergunnen van zonneparken. De uitspraak kan kort worden samengevat: een zonneakker is geen ‘landinrichtingsproject’, geen ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ en geen ‘industriële installatie’ (activiteit 22.1, onderdeel D, bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage).

 

Met name over die laatste activiteit ‘industriële installatie’ werd in de praktijk nog getwijfeld of zonneparken als zodanig moesten worden aangemerkt.

 

De Raad van State duikt voor de uitleg van dit begrip in de wetsgeschiedenis (NvT) en de Europese MER-richtlijn en leidt daaruit af dat het bij deze industriële installaties gaat om thermische (verbrandings)installaties waarbij brandstoffen worden ingezet om elektriciteit op te wekken. Een zonnepark is geen thermische (verbrandings)installatie. In een zonnepark wordt namelijk geen thermische energie met behulp van een (fossiele) brandstof opgewekt of gebruikt voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water. In een zonnepark wordt wél stralingsenergie (zonlicht) rechtstreeks omgezet in elektrische energie, aldus de Raad van State.

 

Een zonneakker is dus geen industriële installatie en valt ook niet onder een andere activiteit als genoemd in de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage en kan daarom met een kruimelvergunning te worden verleend.

 

Tijdelijke vergunning voor 10 jaar

Verder wijst de Raad van State in deze uitspraak in verband met de tijdelijkheid (10 jaar) van de verleende kruimelvergunning opnieuw op haar inmiddels vaste jurisprudentie dat “niet langer geldt dat slechts een vergunning voor een tijdelijk bouwwerk kan worden verleend, indien aannemelijk is dat na het verstrijken van de gestelde termijn geen behoefte meer bestaat aan het tijdelijke bouwwerk”.

Ofwel: het zonnepark moet na afloop van de tijdelijke vergunning zonder problemen ‘slechts’ kunnen worden verwijderd.

 

Zie meer uitgebreid de uitspraak van 10 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3265) en mijn eerdere blog (Snel een tijdelijke vergunning ‘zonneakker’ zonder einddatum).


Snel en duurzaam zonneparken realiseren

Met de zonnepark-uitspraken van de Raad van State is nu duidelijk dat (zelfs grote) zonneparken snel kunnen worden vergund met een (tijdelijke) kruimelvergunning, óók als op voorhand duidelijk is dat van een ‘einddatum’ of de vergunde tijdelijkheid geen sprake is.

 

Op de tijdelijke kruimelvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan is de korte reguliere procedure van toepassing, zodat deze binnen 8 weken moet zijn verleend, eventueel verlengd met 6 weken. Daarbij geldt een minder uitgebreide motiveringsplicht van een goede ruimtelijke ordening dan bij een ‘uitgebreide’ afwijkingsvergunning.

 

Voorwaarde is wel dat de zonnepanelen na afloop van de tijdelijke vergunning zonder problemen kunnen (niet: zullen) worden verwijderd.

 

Mocht je vragen hebben over deze blog, neem dan contact met mij op.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier