of 65101 LinkedIn

Rachid Benhadi

Advocaat

Rachid Benhadi heeft een advies- en procespraktijk waarin hij door het hele land overheden (o.a. gemeenten), ontwikkelaars, ondernemers en maatschappelijke instellingen bijstaat bij uiteenlopende vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieurecht. Hij is (zowel voor als achter de schermen) betrokken bij projecten waar doorgaans politiek en maatschappelijk veel om te doen is. Enkele voorbeelden zijn de realisatie van bedrijventerreinen of woningen in of nabij beschermde natuurgebieden, de realisatie van woningbouw in de nabijheid van industrie, de realisatie van windparken en ontgrondingen.

Rachid is gespecialiseerd in technische vraagstukken en wordt in dat kader regelmatig gevraagd om technische rapporten (geluid, stikstof, lucht), maar ook milieueffectrapporten en passende beoordelingen aan een kritische toets te onderwerpen. Cliënten waarderen zijn specialistische kennis die hij praktisch en oplossingsgericht weet in te zetten. Snel en efficiënt handelen zijn kenmerkend voor hem. Rachid deelt zijn kennis en kunde graag met anderen. Hij doceert en publiceert regelmatig over omgevingsrechtelijke onderwerpen. Daarnaast schrijft hij een proefschrift over geluidsvraagstukken in het omgevingsrecht.

 

024 - 382 84 48 / 06 - 13 73 69 52

r.benhadi@hekkelman.nl

 

Lees meer


 

 • Windparken: ruim baan voor gemeentelijk maatwerk

  Reageer

  AfbeeldingOp 30 juni 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1395) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’), kort samengevat, geoordeeld dat bij besluitvorming over nieuwe windparken niet (zonder meer) verwezen kan worden naar de rechtstreeks werkende windturbineregels uit het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling.

 • Overgangsrecht bruidsschat: waarom deze regeling en wanneer vervalt deze?

  Reageer

  AfbeeldingOnder de Omgevingswet wordt het bestemmingsplan (als instrument) vervangen door het omgevingsplan.

   

  Het is voor gemeenten ondoenlijk om direct bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan te hebben dat het gehele gemeentelijke grondgebied bestrijkt, en tevens voldoet aan alle eisen die de Omgevingswet stelt.

 • Overgangsrecht bruidsschat: stand van zaken Omgevingswet

  Reageer

  Afbeelding

  De ontwikkelingen rondom de (inwerkingtreding van de) Omgevingswet volgen elkaar in rap tempo op. Zo heeft de Eerste Kamer op 11 februari 2020 de Invoeringswet Omgevingswet aangenomen. Kort daarna heeft de Eerste Kamer op 18 februari 2020 de Aanvullingswet geluid Omgevingswet en de Aanvullingswet bodem Omgevingswet aangenomen. Op 10 maart 2020 is voorts de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aangenomen. Hiermee zijn weer belangrijke stappen gezet richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • Bestemmingsplan en stikstof: belangrijke overweging Afdeling over referentiesituatie

  Reageer

  AfbeeldingHet is vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) dat bij bestemmingsplannen, voor wat betreft het aspect stikstof, als referentiesituatie de feitelijk bestaande en planologisch legale situatie voorafgaand aan de vaststelling van het plan gehanteerd moet worden. Dit uitgangspunt kan vergaande consequenties hebben.

 • Wegenbouwproject krijgt toestemming ondanks stikstof

  Reageer

  AfbeeldingVeldhoven mag verder met wegverbreding door beroep op openbaar belang.

  Voor het eerst sinds de Raad van State een vernietigend oordeel velde over de Nederlandse stikstofaanpak geeft hij zijn fiat voor een groot bouwproject. Bij de verbreding van de lokale weg de Kempenbaan in Veldhoven neemt de gemeente voldoende maatregelen om het verlies aan natuur te compenseren, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Hof van Justitie beantwoordt vragen over Programma Aanpak Stikstof (PAS)

  Reageer

  AfbeeldingZojuist is het langverwachte arrest van het Hof van Justitie verschenen over de juridische houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (hierna: ‘het PAS’). Het arrest is via deze link te raadplegen. Eerder verscheen ook al de conclusie van Advocaat-Generaal Kokott. Ik schreef daar eerder al een blog over (zie deze link). Gelet op de overwegingen en antwoorden van het Hof van Justitie dreigt het doek te vallen voor het PAS. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) zal nu aan de hand van het arrest van het Hof van Justitie en de daarin aangelegde (zeer strenge) beoordelingsmaatstaven moeten gaan beoordelen of het PAS overeind kan blijven.

 • Gebiedsgericht geluidbeleid in het Omgevingsplan

  Reageer

  Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking. Op dat moment treedt ook het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) in werking. Het Bkl geeft gemeenten aanzienlijke ruimte (en in sommige gevallen zelfs een verplichting) om geluidregels in het omgevingsplan op te nemen. Hoe ziet dit nieuwe systeem eruit?

 • Twijfel bij advocaat-generaal Kokott over houdbaarheid PAS

  Reageer

  AfbeeldingAdvocaat-generaal Kokott heeft zich op 25 juli 2018 (ECLI:EU:C:2018:622) uitgelaten over de verenigbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (hierna: 'PAS') met de Europese Habitatrichtlijn. In een notendop – spoileralert! -: Naar het oordeel van advocaat-generaal Kokott lijkt "vast te staan dat het Nederlandse PAS weliswaar veelbelovende oplossingen bevat, maar dat er over het geheel genomen aanmerkelijke twijfel bestaat over het antwoord op de vraag of het PAS in zijn huidige vorm voldoet aan de eisen van (…) de Habitatrichtlijn" (punt 158 van de conclusie). Een mogelijke escape voor het PAS – als dat al mogelijk zou zijn, dan zijn daar heel veel juridische mitsen en maren aan verbonden – lijkt het doorlopen van een ADC-toets te zijn.

 • Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen treedt op 1 juli aanstaande in werking!

  Reageer

  AfbeeldingIn onze blog van 13 april 2018 kondigden wij aan dat het wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen door de Eerste Kamer op 17 april 2018 als hamerstuk zou worden afgedaan. Wij constateerden dat de inwerkingtreding van deze wet nog onduidelijk was en dat dit bij (nader) Koninklijk Besluit zou worden bekendgemaakt.

  Inmiddels is duidelijk dat de Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen met ingang van 1 juli aanstaande in werking treedt. Dit is bekendgemaakt bij Koninklijk Besluit van 22 juni 2018 dat vandaag in het Staatsblad (Stb. 2018, 203) is verschenen.

 • De onverbindendheid van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid

  Reageer

  AfbeeldingIn een bestemmingsplan kan worden bepaald dat burgemeester en wethouders bevoegd zijn om een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik te verlenen voor ontwikkelingen die in strijd zijn met (bepaalde planregels van) het betrokken bestemmingsplan. 

 • De (her)verdeling van milieugebruiksruimte kan een schaars recht zijn

  Reageer

  AfbeeldingRuimtelijke besluiten zijn in de regel geen besluiten die schaarse rechten toebedelen, maar voor wijzigingsplannen waarin een (her)verdeling van milieugebruiksruimte (zoals bijvoorbeeld geluidruimte) plaatsvindt kan dat anders zijn. Dat staat in de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven (hierna: 'de A-G')die hij op 6 juni 2018 heeft uitgebracht. Collega’s Merel Copier en Tycho Lam hebben in hun blog de highlights van de conclusie aangestipt.

 • Meer focus op Omgevingswet door wetswijziging Crisis- en herstelwet en afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen

  Reageer

  AfbeeldingOnlangs heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de Crisis- en Herstelwet (hierna: ‘de Chw’) te wijzigen. Overheden zullen op basis van dit wetsvoorstel meer mogelijkheden krijgen om onder de vlag van deze wet projecten te realiseren en procedures te verkorten. De voorgestelde wetswijziging moet onder andere de productie van nieuwe woningen stimuleren. In deze blog stippen wij deze voorgestelde wetswijziging kort aan. Tevens gaan wij in op het wetsvoorstel inzake de afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen en beheersverordeningen. Dit wetsvoorstel wordt op 17 april 2018 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. De inwerkingtreding is nog onduidelijk (en wordt bij Koninklijk Besluit bekendgemaakt). Wij verwachten dat dit wetsvoorstel echter op korte termijn in werking zal treden.

 • Hoge Raad hakt knoop door over legessanctie, Tweede Kamer nu aan zet

  Reageer
  AfbeeldingDe Hoge Raad heeft op 17 november 2017 een belangrijk arrest gewezen over de legessanctie (artikel 3.1 lid 4 van de Wro). De legessanctie komt er in de kern op neer dat (de heffingsambtenaar van) een gemeente geen leges mag 'invorderen' voor de beoordeling van bouwaanvragen en/of omgevingsvergunningen voor planologisch strijdig gebruik indien het bestemmingsplan (waaraan getoetst moet worden) ouder is dan 10 jaar (en niet tijdig door de raad een verlengingsbesluit is genomen). In de praktijk ontstond, kort samengevat, discussie over de vraag over de uitleg van het in artikel 3.1 lid 4 van de Wro gebezigde begrip 'invordering'. Moet dit begrip zo worden uitgelegd dat (de heffingsambtenaar van) een gemeente wel leges mag heffen, maar niet mag invorderen? Het antwoord op deze vraag is voor de praktijk van groot belang.
 • Actualiteiten geluid

  Reageer

  AfbeeldingEerder dit jaar besprak ik op de actualiteitendag van de Vereniging voor Milieurecht de actualiteiten op het gebied van geluid. Naar aanleiding van die actualiteitendag heb ik een artikel geschreven. In dit artikel worden de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') behandeld die betrekking hebben op het aspect geluid en de wijze waarop dit milieuaspect doorwerkt in de planologische en milieubesluitvorming. De nadruk ligt hierbij op de uitspraken die in 2016 zijn verschenen.

 • Gezoneerd industrieterrein en maatwerkvoorschriften

  Reageer

  AfbeeldingKunnen aan een buiten een gezoneerd industrieterrein (nr. 1 in onderstaande afbeelding) gelegen inrichting (nr. 4 in onderstaande afbeelding) maatwerkvoorschriften worden opgelegd waarmee die inrichting wordt verplicht om ter plaatse van de op het gezoneerde industrieterrein gelegen bedrijfswoningen (nr. 3 in onderstaande afbeelding) te voldoen aan de in artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit vastgelegde geluidgrenswaarden? Deze vraag stond centraal in de uitspraak van de Afdeling van 10 augustus 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2182). De Afdeling beantwoordt deze vraag ontkennend. De overwegingen van de Afdeling overtuigen mijns inziens niet.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier