of 64740 LinkedIn

Peter Goumans

Advocaat

 

Expertise(s)

 • Agrarisch recht
 • Omgevingsrecht

 

Lees meer

 

Contact

Telefoon: 024 - 3 828 333
E-mail: p.goumans@hekkelman.nl
 • Definitief einde aan couperen trekpaarden?

  Reageer

  AfbeeldingIn de landbouw heeft het trekpaard tot ongeveer het midden van de vorige eeuw een uiterst belangrijke rol vervuld. De komst van landbouwtractoren heeft tot gevolg gehad dat het trekpaard enkel nog voor recreatiedoeleinden wordt gehouden. Een kleine groep liefhebbers houdt de fokkerij en het gebruik van het trekpaard in stand. Het trekpaard wordt geprofileerd door zijn massale en gespierde bouw en gecoupeerde staart. Sinds 2001 kent de Gezondheids- en Welzijnswet dieren een coupeerverbod. Dat verbod is in de Wet dieren overgenomen (artikel 40). In artikel 41 ondersteunt de Wet dieren het coupeerverbod met het verbod deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden en het verbod gecoupeerde paarden te verkopen en kopen. Dit artikel verbiedt ook tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden te organiseren voor gecoupeerde dieren. De Koninklijke Vereniging "Het Nederlandse Trekpaard en De Haflinger" (KVTH) meent dit verbod niet te kunnen handhaven en laat gecoupeerde paarden tot haar keuringen toe. De Staatssecretaris van Economische Zaken wil hieraan (mede naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer) een einde maken en grijpt in met een last onder dwangsom. Op 22 december 2016 deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitspraak (ECLI:NL:CBB:2016:400) in de procedure die de KVTH daarop aanspande. Wat speelt hier precies? 

 • Fosfaatrechten: hink-stap-sprong

  Reageer

  AfbeeldingOm het stelsel van fosfaatrechten vanaf 1 januari 2018 te kunnen invoeren en wettelijk te borgen dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond blijft, is een maatregelenpakket nodig om in 2017 de fosfaatproductie te reduceren. Inzet is behoud van de derogatie in 2017 en voortzetting daarvan in 2018. Als dat niet lukt, bestaat niet langer behoefte aan invoering van een stelsel van fosfaatrechten.

 • Wet grondgebonden groei melkveehouderij: stand van zaken

  1 reactie

  AfbeeldingIn week 43 behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel grondgebonden groei. Het gaat hier om de wettelijke verankering van wat eerder al in de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij is geregeld. Die AMvB heeft al sedert 1 januari van dit jaar werking. Kort vóór het plenaire debat in de Tweede Kamer ziet staatssecretaris Van Dam nog aanleiding voor een wijziging van het wetsvoorstel. Waarom doet hij dat?

 • Onvolledige aanvraag: hoe zit het met de beslistermijn?

  Reageer

  AfbeeldingMet als grondslag artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een bestuursorgaan besluiten een onvolledige aanvraag niet te behandelen. Voorwaarde is dan wel dat het bestuursorgaan de aanvrager in de gelegenheid stelt om de aanvraag aan te vullen. Een aanvraag is onvolledig als de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of voor de voorbereiding van de beslissing. Als het bestuursorgaan de aanvrager uitnodigt om de aanvraag aan te vullen, dan heeft dat effect op de wettelijke beslistermijn. De beslistermijn wordt opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld (artikel 4:15 Algemene wet bestuursrecht). 

 • Vereiste ‘zorgvuldige dialoog’ door rechtbank ingevuld

  Reageer

  AfbeeldingIn beroepsprocedures tegen vergunningverlening voor de uitbreiding van agrarische bedrijven wordt door omwonenden regelmatig aangevoerd dat niet is voldaan aan het vereiste van het voeren van een omgevingsdialoog. Concreet schrijft de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant ten aanzien van nader omschreven ruimtelijke ontwikkelingen voor dat een 'zorgvuldige dialoog' dient te worden gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving in de planontwikkeling. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet u denken aan de vestiging, uitbreiding van of omschakeling naar een veehouderij, de uitbreiding van een glastuinbouwbedrijf en de vestiging of uitbreiding van een mestbewerkingsinstallatie. In de toelichting bij de verordening redeneert de provincie dat zowel de ondernemers als hun omgeving belang hebben bij het onderhouden van een goede relatie. De dialoog is er specifiek op gericht om in een vroegtijdig stadium kennis te nemen van eventuele bezwaren, wensen en belangen van omwonenden zodat die bij de uitwerking kunnen worden betrokken. In de praktijk is de vertaling van dit vereiste echter lastig.

 • Wetsvoorstel grondgebonden groei melkveehouderij naar de Tweede Kamer

  Reageer

  AfbeeldingMet ingang van 1 januari 2015 is het stelsel van verantwoorde groei voor melkveehouderijen van kracht geworden. Dit stelsel maakt groei mogelijk, mits aan de gestelde vereisten is voldaan. Voor groei dient het fosfaatoverschot van melkvee ten opzichte van 2013 (het zogenaamde melkveefosfaatoverschot) te worden gecompenseerd door extra grond, 100% mestverwerking of een combinatie daarvan.

 • Brabantse overheden in de clinch over mestbewerking

  Reageer

  AfbeeldingMestbeleid via ruimtelijke ordening

  In het landelijk mestbeleid wordt scherp ingezet op mestbewerking om het mestoverschot terug te dringen.  Dit beleid krijgt in de provincie Noord Brabant vertaling in de aanpak om voldoende capaciteit te ontwikkelen om het Brabantse mestoverschot op geschikte locaties te verwerken. De provincie stuurt hier sterk op om mestbewerking alleen op geschikte locaties te laten plaatsvinden en overaanbod te voorkomen.  Deze aanpak is omgezet in ruimtelijke regelgeving in de Verordening ruimte. In die verordening zijn regels opgenomen over mestbewerking op bedrijventerreinen en op locaties in het landelijk gebied. De hoofdregel is dat de vestiging en uitbreiding van mestbewerking niet zijn toegestaan. De bewerking van mest van het eigen agrarisch bedrijf wordt als onderdeel gezien van de agrarische bedrijfsvoering en is daarom binnen een bouwvlak toegestaan. De verwerking van mest voor derden wordt alleen onder strikte voorwaarden toegestaan. De provincie houdt een flinke vinger in de pap.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier