of 59250 LinkedIn

Paul Bodden

Advocaat

 

“De aantrekkingskracht van het landelijk gebied en het boeiende spanningsveld tussen de vele claims op de schaarse ruimte, daarom heb ik me gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht, natuurbeschermingsrecht, agrarisch recht en milieurecht.”

 

Expertise(s)

 • Agri & food
 • Bedrijventerreinen
 • Veehouderijen

 

Specialisaties

 • Ruimtelijk bestuursrecht
 • Milieurecht
 • Agrarisch recht
 • Natuurbeschermingsrecht

 

Lidmaatschappen

 • Vereniging voor Agrarisch Recht Advocaten

 

Lees meer

 

Contact

Telefoon: 024 - 3 828 384
E-mail: p.bodden@hekkelman.nl

 • Onrechtmatige geurhinder?!

  Reageer

  AfbeeldingOp 20 december 2017 heeft de rechtbank Gelderland een uitspraak gedaan over onrechtmatige geurhinder (ECLI:NL:RBGEL:2017:6442). De uitspraak komt er kort gezegd op neer dat hoewel de veehouder in kwestie een onherroepelijke omgevingsvergunning heeft voor een geurbelasting die groter is dan de wettelijke norm (in dit geval: 14 OUE/m3), hij toch gehouden is om de geurhinder terug te brengen tot deze norm. Aan de uitspraak is in de media veel aandacht besteed. Juridisch gezien is de uitspraak naar mijn mening onbegrijpelijk.

 • Hoe moet in het omgevingsrecht worden omgegaan met het risico van endotoxinen?

  Reageer

  Endotoxinen zijn celwandresten van bacteriën. Inademing van endotoxinen kan leiden tot ontstekingen van de luchtwegen. Vanwege het ontbreken van algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten ten aanzien van endotoxinen, is er in de jurisprudentie nog maar weinig invulling gegeven aan de vraag hoe met dit risico moet worden omgegaan in het omgevingsrecht. Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3435) is een eerste stap gezet.

 • Wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit in werking getreden

  Reageer

  Stallen en fijn stof; meer ruimte in de regelgeving voor innovatieve ontwikkelingen.

  Op 1 november 2017 is een wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit in werking getreden. Met deze wijziging is de mogelijkheid gecreëerd voor bestuursorganen om bij de beoordeling van de luchtkwaliteit gebruik te maken van andere gegevens, andere emissiefactoren, dan de emissiefactoren die zijn gepubliceerd (de 'fijnstoflijst') en in beginsel op grond van de regeling gelden.

 • Bestemmingsplanregels en Natura 2000 (deel II)

  Reageer

  AfbeeldingZoals ik reeds in een eerder blog aangaf, is het geen sinecure om een planregel te formuleren die de aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden uitsluit. In mijn blog van 30 november 2016 behandelde ik de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 november 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3197), waaruit volgt dat een regeling waarmee de emissie wordt 'bevroren' niet volstaat. Zo'n regeling sluit niet uit dat het plan zal leiden tot een toename van de stikstofdepositie ten gevolge van het houden van dieren buiten de stallen, aldus de Afdeling. Vreemd genoeg heeft de Afdeling in de uitspraak van 6 september 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2413), waar een regeling voorlag die de emissie bevroor, niet geoordeeld dat in plaats daarvan de depositie moest worden begrensd. De uitspraak is echter ook om andere redenen vermeldenswaardig.

 • Geur onder de Omgevingswet

  Reageer

  AfbeeldingWie denkt dat het omgevingsrecht met de Omgevingswet alleen maar ‘eenvoudiger en beter’ wordt, heeft het naar mijn idee mis. Uit mijn artikel ‘De normering van geur in het Besluit kwaliteit leefomgeving’ (Tijdschrift voor Agrarisch Recht) volgt dat er reeds enkel op grond van het Besluit kwaliteit leefomgeving en bezien vanuit het aspect geurhinder van bedrijfsmatige activiteiten vele materiële wijzigingen volgen. De daadwerkelijke impact zal blijken wanneer de definitieve tekst van het Besluit kwaliteit leefomgeving bekend wordt en zal verder afhangen van de wijze waarop gemeenteraden invulling geven aan hun beleidsruimte.

 • Ook Overijssel zet in op verduurzaming

  Reageer

  AfbeeldingProvinciale Staten van Overijssel hebben gisteren, 12 april 2017, de Omgevingsvisie 2017 en de Omgevingsverordening Overijssel 2017 vastgesteld. Voor de veehouderij is van belang dat hiermee het reconstructiebeleid is verlaten.

 • Agrarisch Omgevingsrecht

  Reageer

  AfbeeldingSamen met het Instituut voor Agrarisch Recht heeft ons kantoor de 'Leergang Agrarisch Omgevingsrecht' ontwikkeld. In vier studiemiddagen bent u weer helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken van het agrarisch omgevingsrecht. De thema's geur, fijn stof, geluid, ammoniak, en volksgezondheid in relatie tot veehouderijen en spuitzones komen aan de orde. Met name de actuele ontwikkelingen worden belicht.

 • Wijziging Noordbrabantse Verordening Ruimte

  Reageer

  AfbeeldingGedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 10 maart 2017 het ontwerp van de 'Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017' vastgesteld. De ontwerpwijziging ligt met ingang van 17 maart 2017 ter inzage voor een periode van vier weken. Gedurende deze periode kan een ieder een inspraakreactie bij Gedeputeerde Staten indienen. De meest in het oog springende wijzigingen zijn de volgende.

 • Grondgebondenheid en bestemmingsplan

  1 reactie

  AfbeeldingPaardenfokkerij

  Mede gezien de (nog steeds) voortdurende tendens tot schaalvergroting in de veehouderij, rijst regelmatig de vraag of een bedrijf nog wel 'grondgebonden' is als bedoeld in het bestemmingsplan.

 • Beoordeling van het woon- en leefklimaat: GGD-onderzoek of Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij?

  Reageer

  AfbeeldingIn haar uitspraak van 27 juni 2016 (ECLI:NL:RBOBR:2016:3384) overwoog de Rechtbank Oost-Brabant dat binnen Brabantse gemeenten sprake is van een vaste gedragslijn om met gebruikmaking van de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij (infomil.nl) de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige objecten te bepalen. Deze vaste gedragslijn is echter geen vrijbrief om in de toekomst automatisch hetzelfde te blijven doen, aldus de rechtbank. In die uitspraak stond het rapport ‘Geurhinder van veehouderij nader onderzocht: meer hinder dan de handreiking Wgv doet vermoeden’ (GGD, 23 maart 2015) centraal. 

 • Duurzaamheidsregels in de ruimtelijke ordening

  Reageer

  AfbeeldingHet is niet mogelijk om de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen in een bestemmingsplan te koppelen aan het certificeringsysteem Maatlat Duurzame Veehouderij, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 28 augustus 2015 over een bestemmingsplan van de gemeente Oirschot. Eerder oordeelde de Raad van State in gelijke zin over een bestemmingsplan van de gemeente Reusel de Mierden.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Bloggers

Nieuw: Vastgoed nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van vastgoed?

 

Meld u dan hier aan.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier