of 59082 LinkedIn

Nieuw: Vraagbaak Wabo

Reageer

AfbeeldingDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is al meer dan een jaar geleden in werking getreden. Op grond van deze wet zijn inmiddels vele omgevingsvergunningen verleend. Ook de eerste jurisprudentie met betrekking tot de Wabo is voorhanden.

In de gemeentelijke praktijk blijken er nog veel onduidelijkheden te bestaan over (de toepassing van) de Wabo. Wij bieden u de mogelijkheid om (algemene) vragen met betrekking tot de Wabo aan ons voor te leggen. Regelmatig zal uit de inzendingen een aantal vragen worden geselecteerd en op deze site worden beantwoord. 

U kunt uw vragen per e-mail zenden aan wabovraag@hekkelman.nl

 

Overzicht vragen:

 

  1. Kan de gemeenteraad zijn bevoegdheid op grond van artikel 2.27 Wabo jo. artikel 6.5 Bor tot het geven van een verklaring van geen bedenkingen, delegeren aan burgemeester en wethouders?
  2. Bestaat een omgevingsvergunning die is verleend voor verschillende activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo, uit verschillende besluitonderdelen als bedoeld in artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht?
  3. Is het overgangsrecht van artikel 1.6 van de Invoeringswet Wabo ook van toepassing op besluiten waarbij, naar aanleiding van een verzoek daartoe, geweigerd is om handhavend op te treden?

 

Vragen en antwoorden:

 

1.   Kan de gemeenteraad zijn bevoegdheid op grond van artikel 2.27 Wabo jo. artikel 6.5 Bor tot het geven van een verklaring van geen bedenkingen, delegeren aan burgemeester en wethouders?

Nee, de gemeenteraad kan zijn bevoegdheid op grond van artikel 2.27 Wabo jo. artikel 6.5 Besluit Omgevingsrecht (Bor) niet delegeren. Voor delegatie is op grond van artikel 10:15 Awb een wettelijke grondslag vereist. De Wabo voorziet niet in deze grondslag.

De wetgever heeft de gemeenteraad op grond van artikel 6.5 lid 3 Bor wel de bevoegdheid toegekend om een lijst van categorieën van gevallen aan te wijzen, waarin een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo jo. artikel 6.5 Bor niet vereist is.

Verschillende gemeenteraden hebben er reeds voor gekozen om als categorieën van gevallen als bedoeld in artikel 6.5 lid 3 Bor, die gevallen aan te wijzen waarin, vóór de inwerkingtreding van de Wabo, op grond van artikel 3.10 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening aan burgemeester en wethouders was gedelegeerd.

Het is aannemelijk dat een lijst van categorieën van gevallen als bedoeld in artikel 6.5 lid 3 Bor een algemeen verbindend voorschrift betreft. Vergelijk op dit punt de uitspraak van de Afdeling van 28 juni 2006 (zaaknummer: 200506294/1, AB 2006, 236). Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad op de in de Gemeentewet voorgeschreven wijze bekend dient te worden gemaakt.

 

2.   Bestaat een omgevingsvergunning die is verleend voor verschillende activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo, uit verschillende besluitonderdelen als bedoeld in artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht?

In de uitspraak van 9 maart 2011 (zaaknummer: 201006983/1/M2, AB 2011, 130) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deze vraag bevestigend beantwoord. De Afdeling overweegt:

“Een omgevingsvergunning als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo heeft betrekking op het uitvoeren van een project dat uit verschillende activiteiten kan bestaan. Het ligt in de rede voor de toepassing van artikel 6:13 van de Awb elk van de in de artikelen 2.2 en 2.2 van de Wabo bedoelde toestemmingen die in een omgevingsvergunning zijn opgenomen, als besluitonderdeel op te vatten.”.

Deze uitspraak is van belang in verband met de uit artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht voortvloeiende ‘onderdelentrechter’. De onderdelentrechter houdt in dat in beroep bij de bestuursrechter geen beroepsgronden kunnen worden gericht tegen besluitonderdelen die in de zienswijze, dan wel in het bezwaarschrift, niet zijn bestreden.

In de uitspraak van 9 maart 2011 heeft de Afdeling voorts bepaald dat, anders dan dat zij ten aanzien van milieuvergunningen op grond van artikel 8.1 Wet milieubeheer had geoordeeld, beslissingen over de aanvaardbaarheid van verschillende categorieën milieugevolgen (bijvoorbeeld geur, geluid of luchtkwaliteit) die in een besluit over een omgevingsvergunning zijn vervat, voor de toepassing van artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht, niet (langer) als besluitonderdelen aan te merken. 

Een voorbeeld: stel er wordt een omgevingsvergunning verleend voor een project dat uit verschillende activiteiten bestaat, bijvoorbeeld bouwen (2.1 lid 1 onder a Wabo), gebruiken in strijd met het bestemmingsplan (2.1 lid 1 onder c Wabo) en het oprichten van een inrichting (2.1 lid 1 onder e Wabo). Tegen dit besluit wordt beroep ingesteld bij de rechtbank. In beroep worden alle drie de toestemmingen bestreden. In de zienswijze tegen het ontwerp van de omgevingsvergunning heeft appellant echter alleen zijn pijlen gericht tegen ‘het oprichten van de inrichting’. Dit betekent dat het beroep van appellant, voor zover dat betrekking heeft op ‘het bouwen’ en ‘het gebruiken in strijd met het bestemmingsplan’, niet-ontvankelijk dient te worden verklaard. Indien appellant in zijn zienswijze tegen ‘het oprichten van de inrichting’ enkel in is gegaan op het milieuaspect ‘geur’, staat noch de Algemene wet bestuursrecht, noch de Wabo er echter aan in de weg dat hij in beroep (alsnog) gronden met betrekking tot bijvoorbeeld ‘geluid’ en ‘luchtkwaliteit’ aanvoert.

 

3.   Is het overgangsrecht van artikel 1.6 van de Invoeringswet Wabo ook van toepassing op besluiten waarbij, naar aanleiding van een verzoek daartoe, geweigerd is om handhavend op te treden?

In de uitspraak van 22 december 2010 (zaaknummer: 201002058/1/M2) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State deze vraag positief beantwoord. De Afdeling overweegt:

“Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Bij de invoering van deze wet is een aantal andere wetten gewijzigd. Uit het overgangsrecht, zoals dat is opgenomen in artikel 1.6, eerste lid van de Invoeringswet Wabo, volgt dat de wetswijzigingen niet van toepassing zijn op het geding, wanneer het besluit tot handhaving voor de inwerkingtreding van de Wabo is genomen. Zoals de voorzitter in een uitspraak van 30 november 2010 in zaak nr. 201011259/2 heeft overwogen, moet deze bepaling aldus worden uitgelegd, dat deze op gelijke wijze van toepassing is op een besluit waarbij wordt besloten tot het toepassen van handhavingsmaatregelen, als tot het afwijzen van een daartoe strekkend verzoek.”.

In de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 november 2010 (zaaknummer: 201011259/2, BR 2011, 69), waarnaar de Afdeling verwijst, heeft de Voorzitter verder geoordeeld dat voor de toepassing van artikel 1.6 van de Invoeringswet Wabo de datum waarop het eerste (primaire) besluit over de handhaving wordt genomen, bepalend is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier