of 59250 LinkedIn

Kees van Helvoirt

Advocaat

Kees van Helvoirt is gespecialiseerd in de ontwikkelingen in het landelijk gebied. Van zijn voorliefde voor het landelijk gebied heeft hij zijn vak gemaakt. Kees woont en leeft in het landelijk gebied en kent het als geen ander. Hij kent de partijen, hun belangen en wat hen beweegt.

 

Kees is in de periode 1997 – 2000 werkzaam geweest als rentmeester, waarbij hij met name particuliere grondeigenaren heeft geadviseerd en begeleid bij onteigeningszaken, pachtzaken en het beheer van onroerende zaken. In de periode 2000 – 2004 is Kees bij meerdere gemeentes werkzaam geweest als extern RO-jurist en grondzakenadviseur. Sinds 2004 is Kees advocaat en heeft hij zich verder gespecialiseerd in grondzaken en grondbeleid.

 

Kees van Helvoirt treedt op voor gemeenten, agrariërs, rentmeesters, onteigeningsrechtdeskundigen, terreinbeherende organisaties, landgoederen, jagers, Fauna- en Wildbeheereenheden en accountants. Hij is pragmatisch, goed bereikbaar en in staat om dingen snel te regelen.

 

024 - 382 83 28 / 06 - 16 73 69 48 / k.van.helvoirt@hekkelman.nl

 

Lees meer


 

 • Directe (!) planschade; normaal maatschappelijk risico terughoudend toepassen

  Reageer

  AfbeeldingUitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de toepassing van het normaal maatschappelijk risico bij planschade die het gevolg is van bijvoorbeeld de wijziging van een bestemming van een bepaald perceel - de directe planschade - komen maar zelden voor. In een kwestie die leidde tot de uitspraak van de Afdeling van 17 mei jl. (ECLI:NL:RVS:2017:1293, zie deze link voor de uitspraak) ging het over directe planschade, waarbij in verband met de correctie vanwege het normaal maatschappelijk risico een drempel van 5% van de waarde van de betreffende onroerende zaak werd toegepast. De Afdeling oordeelde dat die drempel te fors was. Voor planschade als gevolg van een planologische wijziging van bijvoorbeeld een naastgelegen perceel - de indirecte planschade - is in artikel 6.2, tweede lid, Wro is een forfaitaire drempel van 2% opgenomen. Voor directe planschade ontbreekt die wettelijke drempel.

 • Kosten onteigeningsdeskundigen; de vergoedbaarheid ervan

  Reageer

  AfbeeldingIn de editie van maart van het Land- en Tuinbouwbulletin is een artikel van mijn hand verschenen over de vergoedbaarheid van de deskundigenkosten. Via deze link komt u bij het artikel. In deze blog sta ik stil bij de in het Land- en Tuinbouwbulletin verschenen bijdrage en voeg daar nog een actualiteit in de rechtsspraak aan toe; de kosten voor de bewindvoerder worden bij een onteigening niet vergoed.

 • Het eliminatiebeginsel, een nieuw hoofdstukje toegevoegd aan de sage

  Reageer

  AfbeeldingUitgangspunt werkelijke waarde: bouwrijp of ruwe bouwgrond?

  In het arrest van 31 maart jl. (ECLI:NL:HR:2017:544) heeft de Hoge Raad de vraag (bevestigend) beantwoord of de bouwrijpwerkzaamheden kwalificeren als een "overheidswerk" (in de zin van de 15 januari-arresten). Het maakt daarbij niet uit dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een andere partij dan de overheid. De invloed van de uitgevoerde bouwrijpwerkzaamheden op de werkelijke waarde dient te worden weggedacht, te worden geëlimineerd.

 • Verbinden van voorwaarden aan planologische medewerking toegestaan!

  Reageer

  AfbeeldingDe Hoge Raad schetst het kader.

  Tegen de achtergrond van de ruimte voor ruimte regeling heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 24 maart jl. (ECLI:NL:HR:2017:483) het juridisch kader geschetst, voor gebruikmaking van bevoegdhedenovereenkomsten (deze link leidt u naar het arrest). De bevoegdhedenovereenkomst is een overeenkomst waarbij een bestuursorgaan zich bindt met betrekking tot de uitoefening van een hem toekomende publiekrechtelijk bevoegdheid. In de kwestie die heeft geleid tot het arrest van 24 maart jl. ging het over het verlenen van planologische medewerking, onder de voorwaarde dat de aspirant bouwer stallen sloopt en de daarmee samenhangende milieurechten intrekt. De Hoge Raad oordeelde dat het maken van dergelijke afspraken is toegestaan.

 • Geen rente verschuldigd over teveel ontvangen voorschot onteigeningsschadeloosstelling

  Reageer

  AfbeeldingOnteigening geschiedt doorgaans via een vervroegde onteigeningsprocedure. Samengevat komt die procedure erop neer dat eerst de (vervroegde) onteigening wordt uitgesproken en dat vervolgens verder wordt gediscussieerd over de onteigeningsschadeloosstelling. In het vonnis, waarbij de vervroegde onteigening wordt uitgesproken, stelt de rechter het voorschot op de schadeloosstelling vast. Het voorschot wordt in beginsel vastgesteld op 90% van de door de onteigenende overheid in de onteigeningsdagvaarding aangeboden schadeloosstelling (zie artikel 54i lid 2 Ow). Dit voorschot moet worden uitgekeerd nog vóór het moment dat de eigendom door (vervroegde) onteigening overgaat op de onteigenende overheid.

 • Onteigening in de Omgevingswet toch met tussenkomst rechter

  Reageer

  AfbeeldingIn het conceptwetsvoorstel Aanvullingswet Grondeigendom is geregeld dat een eigenaar van een perceel dat genomineerd is om te worden onteigend toegang heeft tot de rechter. Daarvoor moet de betreffende eigenaar beroep bij de bestuursrechter instellen tegen de onteigeningsbeschikking (dit is het besluit van bijvoorbeeld een gemeente om bepaalde percelen te onteigenen).

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Bloggers

Nieuw: Vastgoed nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van vastgoed?

 

Meld u dan hier aan.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier