of 64277 LinkedIn

Jan van Vulpen

Advocaat

Jan is begonnen als stafjurist bij de Raad van State en na drie jaar vervolgens overgestapt naar de advocatuur. Hij is al vele jaren werkzaam in de vastgoed- en overheidspraktijk en heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht. Hij heeft ruime (landelijke) ervaring in het adviseren en procederen over (grote) ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied van woningbouw, kantoren, bedrijventerreinen en detailhandel. Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen kennen voor hem geen geheimen.

Jan werkt voor onder andere projectontwikkelaars, provincies, gemeenten, waterschappen, retailers, landschapsverenigingen en landgoedeigenaren. Hij kent alle invalshoeken en belangen in de meerpartijengeschillen die kenmerkend zijn voor het (ruimtelijke) bestuursrecht. Jan is oplossingsgericht en brengt op een natuurlijke manier partijen en belangen bij elkaar.


Praktijkgebied

 • Overheid
 • Vastgoed

 • Warmtepompen en geluidbelasting in het bestemmingsplan

  Reageer

  AfbeeldingWarmtepompen en de bijbehorende geluidbelasting komen steeds vaker in de uitspraken van de Raad van State voor. Deze rechtspraak laat zien dat het oppassen geblazen is wanneer warmtepompen worden toegestaan. Het bevoegd gezag kan namelijk niet in alle gevallen zomaar aansluiten bij de norm van artikel 3.8 lid 2 van het Bouwbesluit 2012.

 • De Warmtewet 2 en de regierol van gemeenten

  2 reacties

  AfbeeldingNederland moet van het gas af. In het klimaatakkoord is veel nieuwe wetgeving aangekondigd om de energietransitie ook juridisch vorm te geven. Het conceptvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening (hierna: Warmtewet 2) is hier onderdeel van en is bedoeld om de aanleg en exploitatie van warmtenetten – die een belangrijke rol zullen spelen in de energietransitie van vooral bestaande woonwijken – en het aansluiten van de gebouwde omgeving mogelijk te maken.

 • Warmtenet stuit op gelijkwaardigheid - ook onder de Omgevingswet

  Reageer

  AfbeeldingVeel gemeenten – in het Klimaatakkoord de spil in de energietransitie genoemd – willen zo snel en zoveel mogelijk woningen aansluiten op andere energie- en warmtevoorzieningen dan het gasnet. Al enige tijd wordt de aanleg van warmtenetten in woonwijken als één van de beste oplossingen gezien.

 • Duurzaamheid in bestemmingsplannen: gasloos bouwen en hittestress

  Reageer

  AfbeeldingLangzaam maar zeker begint duurzaamheid verder door te dringen in de uitspraken van de Raad van State. In bredere zin dan de inmiddels ‘vaste gasten’ zoals windturbines en zonneparken. In deze blog stip ik opnieuw twee recente uitspraken aan waarin gasloos bouwen en hittestress in geding zijn.

 • Klimaatadaptatie in bestemmingsplannen: 4 aandachtspunten

  3 reacties

  AfbeeldingHittegolven, hoosbuien en droogte zijn inmiddels bekende gevolgen van de niet meer te ontkennen klimaatverandering en gaan vaak gepaard met aanzienlijke schade en risico's voor economie, gezondheid en veiligheid. Om schadelijke gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk tegen te gaan, is voor klimaatadaptatiemaatregelen door gemeenten een belangrijke rol weggelegd. Daarbij kunnen gemeenten ook bestemmingsplannen inzetten.

 • Gasloos bouwen: risico voor bestemmingsplannen?

  Reageer

  AfbeeldingNee, gemeenten hoeven niet te vrezen voor de gevolgen van het gasloos bouwen dat verplicht is voor nieuwe woningen sinds wijziging van de Gaswet per 1 juli 2018. Waar moet je bij gasloos bouwen op letten als je een bestemmingsplan opstelt?

 • Gebiedsaanwijzingen voor uitzonderingen op gasloos bouwen

  Reageer

  AfbeeldingMinisteriële regeling definitief.

  Op 27 juni 2018 is de definitieve ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht gepubliceerd. De regeling treedt op 1 juli 2018 in werking. In mijn blog van 12 juni 2018 schreef ik al over de concept-regeling. De regeling is voor de gebiedsaanwijzingen gasaansluitplicht ongewijzigd vastgesteld. Wel is aan de regeling de procedure voor het melden van gebiedsaanwijzingsbesluiten van artikel 10, lid 7  sub a en b (gebieden met gasaansluitplicht respectievelijk warmtenet of een andere energie-infrastructuur).De blog was overigens een vervolg op mijn blog over de wijziging van de Gaswet waarbij de algemene aansluitplicht van gebouwen op het gasnet is vervallen.

 • Gebiedsaanwijzingen voor uitzonderingen op gasloos bouwen - ministeriële regeling (concept)

  Reageer

  AfbeeldingZoals al genoemd in mijn blog “vervroegd gasloos bouwen” wordt met ingang van 1 juli 2018 de Gaswet aangepast (Wet Voortgang energietransitie, Stb. 2018/109). Op het gasloos bouwen heeft minister Wiebes (EZK) een aantal uitzonderingen mogelijk gemaakt zoals te lezen in de conceptversie van de ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht, die ter consultatie is gepubliceerd (sinds 11 juni 2018 gesloten). In deze regeling zijn de uitzonderingssituaties opgesomd waarin B&W gebieden kunnen aanwijzen waar toch nog een gasaansluitplicht geldt. Uit de toelichting bij de regeling blijkt dat voor deze gebiedsaanwijzingsbesluiten een stevige motivering nodig is. De ministeriële regeling moet ook op 1 juli 2018 in werking treden.

 • Vervroegd gasloos bouwen: energietransitie in Gaswet en Bouwbesluit 2012 (omgevingsvergunningen)

  Reageer

  AfbeeldingOp 8 mei 2018 is bekendgemaakt (Stb.2018, 129) dat de gasaansluitplicht al per 1 juli 2018 vervalt. Dit is (naast andere energietransitiemaatregelen) geregeld in de Wet voortgang energietransitie (Wet Vet) (Stb. 2018/109). Hierdoor moeten nieuwbouwwoningen waarvoor op 1 juli 2018 nog geen aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend, gasloos worden gebouwd. Bezwaren van ontwikkelaars, bouwers en corporaties tegen  de versnelde inwerkingtreding van de wijziging, mochten niet baten. Wat betekent dit voor de Gaswet en het Bouwbesluit 2012 (omgevingsvergunningen)?

 • Snel een tijdelijke vergunning “zonneakker” zonder einddatum

  Reageer

  AfbeeldingIn deze tijd van “Parijse” klimaatafspraken en energietransitie zijn naast windturbines steeds vaker zonnevelden, zonneparken of zonneakkers in het landschap te zien. Verschillende benamingen voor hetzelfde: stukken grond met daarop zonnepanelen om energie op te wekken. Hiervoor is veelal een omgevingsvergunning om te mogen afwijken van het bestemmingsplan (afwijkingsvergunning) nodig. Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 4 april 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:1112) is de tijdelijke kruimelvergunning daarvoor een snelle en duurzame weg. 

 • Inperken vergunningvrij bouwen in het bestemmingsplan

  Reageer

  AfbeeldingMet de uitspraak van 21 februari 2018 heeft de Afdeling nog eens bevestigd dat bij een bestemmingsplan de regeling voor vergunningvrij bouwen op erven in achtererfgebied kan worden ingeperkt. Daarbij is in aanvulling op eerdere jurisprudentie een meer expliciete bestemmingsplanregel tot uitsluiting van gronden als erf niet als onaanvaardbare doorkruising van de regeling voor vergunningvrij bouwen aangemerkt.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Actualiteitendag Omgevingsrecht 2021

Datum: 30 november 2021
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie:   Gelredome, Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem

 

AANMELDEN

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier