of 63966 LinkedIn

Het omgevingsplan, nog ver weg of toch dichtbij?

AfbeeldingDe wetgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving gaat volledig op de schop. De Omgevingswet is volop in voorbereiding (de Tweede Kamer heeft op 1 juli 2015 met de wet ingestemd). Verwacht wordt dat deze wet in 2018 in werking zal treden. De Omgevingswet gaat een groot aantal wetten bundelen tot één wettelijke regeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet milieubeheer (Wm), het Activiteitenbesluit, de Wet geluidhinder, de Wet geurhinder en veehouderij en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dit betekent dat wettelijke instrumenten die nu gebruikelijk zijn zullen verdwijnen. Het meest aansprekende voorbeeld is ongetwijfeld het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan zal in de Omgevingswet worden vervangen door het omgevingsplan. Hoe ziet zo’n omgevingsplan er uit?

Omgevingsplan in de Omgevingswet

De Omgevingswet vervangt het bestemmingsplan door het omgevingsplan. In het omgevingsplan kunnen meer onderwerpen worden geregeld dan nu mogelijk is in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan regelt bouwen en gebruik van gronden. Het bestemmingsplan bevat dus regels ten behoeve van ‘een goede ruimtelijke ordening’. Dit soort regels komen ook weer terug in het omgevingsplan. Het omgevingsplan is echter niet beperkt tot regels voor ‘een goede ruimtelijke ordening’, maar kan alle aspecten van de fysieke leefomgeving omvatten: ruimtelijke ordening, natuur, milieu. Voor burgers en ondernemers zullen met name de functie- en locatiespecifieke regels van belang zijn. Deze regels richten zich rechtstreeks tot burgers en bedrijven en zijn sterk bepalend voor de mogelijkheid om een locatie te ontwikkelen. Denk daarbij aan regels omtrent het gebruik, bouwmogelijkheden, milieu, natuur, water, evenementen, monumenten en archeologie.

 

Omgevingsplan nog ver weg?

De rijksoverheid wil niet wachten met omgevingsplannen totdat de Omgevingswet in werking is getreden. Als voorbereiding op de Omgevingswet wordt geëxperimenteerd met de beoogde verbreding van het bestemmingsplan tot omgevingsplan. De basis voor dergelijke experimenten biedt de Crisis- en herstelwet. Het op de Crisis- en herstelwet gebaseerde Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet wijst (in artikel 7c) in een aantal gemeenten gebieden aan waar een dergelijke ‘verbreed bestemmingsplan’ mag worden vastgesteld. Een voorbeeld hiervan is het buitengebied van Leudal waarvoor een ‘verbreed bestemmingsplan’ kan worden vastgesteld. Op korte termijn zullen daar enkele gebieden aan worden toegevoegd. Dit geldt voor het buitengebied van Boekel, Rijssen-Holten en Steenwijkerland. Mogelijk komt er echter een kink in de kabel. In de uitspraak van 3 februari 2016 is de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kritisch ten aanzien van het experiment. In het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet is niet aangegeven voor welke periode een ‘verbreed bestemmingsplan’ kan worden vastgesteld. De maximale periode is daarom 10 jaar, net zoals bij ‘normale’ bestemmingsplannen.

 

Omgevingsplan buitengebied Boekel

De gemeente Boekel is voortvarend van start gegaan met het opstellen van het omgevingsplan. Ondanks dat het buitengebied van Boekel formeel nog niet is aangewezen (verwacht werd dat het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet eind januari 2016 zou worden aangevuld) heeft de gemeente Boekel het voorontwerp van het omgevingsplan al klaar liggen. Het Omgevingsplan ligt ter inzage en is vrijgegeven voor inspraak. Wie wil weten hoe een omgevingsplan er uit ziet, kan het voorontwerp-plan van de gemeente Boekel bekijken. Wie in Boekel woont of een bedrijf exploiteert doet er goed aan het voorontwerp te bestuderen en daarop zonodig in te spreken.

 

Lees hier onze andere agrarische blogs

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier