of 63908 LinkedIn

Gebiedsaanwijzingen voor uitzonderingen op gasloos bouwen

AfbeeldingMinisteriële regeling definitief.

Op 27 juni 2018 is de definitieve ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht gepubliceerd. De regeling treedt op 1 juli 2018 in werking. In mijn blog van 12 juni 2018 schreef ik al over de concept-regeling. De regeling is voor de gebiedsaanwijzingen gasaansluitplicht ongewijzigd vastgesteld. Wel is aan de regeling de procedure voor het melden van gebiedsaanwijzingsbesluiten van artikel 10, lid 7  sub a en b (gebieden met gasaansluitplicht respectievelijk warmtenet of een andere energie-infrastructuur).De blog was overigens een vervolg op mijn blog over de wijziging van de Gaswet waarbij de algemene aansluitplicht van gebouwen op het gasnet is vervallen.

Aanvullingen toelichting gebiedsaanwijzigingsbesluiten

In de toelichting van de definitieve regeling is nog eens ingegaan op de wijze van afdoening (weigering) van bouwaanvragen die na 1 juli 2018 zijn ingediend en dus onder het nieuwe regime van de Gaswet vallen. Kort gezegd moet de weigering om een omgevingsvergunning te verlenen voor bouwen worden gebaseerd op het niet voldoen aan de EPC-norm, ofwel: strijd met het Bouwbesluit. Immers, niet aannemelijk kan worden gemaakt dat de te bouwen woning met gasvoorzieningen op het gasnet zal worden aangesloten. Zie hierover uitgebreider mijn eerste blog over gasloos bouwen.

 

In de toelichting wordt over het aanwijzen van gebieden waar toch nog een aansluitplicht mag gelden, gewezen op het grote belang van de energietransitie, het in lijn daarmee gasloos bouwen en de zware motiveringsplicht bij de aanwijzingsbesluiten van de uitzonderingsgebieden op het gasloos bouwen . De minister benadrukt dit met de toegevoegde zin “Een college van B&W weegt dit af tegen andere belangen, waaronder het belang van de energietransitie”. Ook geeft de minister aan dat het “op voorhand aanwijzen van (delen) van gemeenten niet in lijn is met de wet”. Veelzeggend is ook deze overweging van de minister: “Het kader blijft echter de wettelijke bepaling, die aangeeft dat een gasaansluiting strikt noodzakelijk dient te zijn vanwege een zwaarwegend algemeen belang”.

 

Daarnaast wordt in de toelichting over de motivering van de aanwijzingsbesluiten nog aangegeven dat gemeenten afstemming moeten zoeken met de provincie ter voorkoming van doorkruising van energiebeleid van andere overheden, bijvoorbeeld regionale energieplannen van provincies en andere regelingen waar provincies vaak beter zicht op hebben dan gemeenten. Tot slot is de toelichting verduidelijkt op het punt van de maatschappelijke kosten die het college van B&W in zijn afweging mee moet nemen vanwege de lange afschrijvingstermijn van een gasaansluiting in verhouding tot het in de nabije toekomst steeds meer bouwen van gasloze wijken. 


Resumé

De regeling is het sluitstuk van de wetswijziging die de overgang naar gasloos bouwen al per 1 juli 2018 in gang zet. De snelheid zal een niet gering aantal projecten die nog ingericht zijn op woningbouw met gasaansluiting raken. Gemeenten zullen zich de komende maanden vermoedelijk veelvuldig moeten buigen over verzoeken om aanwijzing van “gebieden met gasaansluitplicht”. Gelet op de woningnood enerzijds en de vele gemeenten die hoog inzetten op gasloos bouwen anderzijds zal dat nog menig verhitte strijd opleveren. Hopelijk blijft het lang zomers warm.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Meer nieuws

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier