of 64231 LinkedIn

Dianne Jennissen

Advocaat

Dianne Jennissen is werkzaam binnen de sectie Overheid & Vastgoed en houdt zich voornamelijk bezig met het agrarisch omgevingsrecht. Haar affiniteit met dit rechtsgebied is ontstaan doordat zij zelf in het landelijk gebied is opgegroeid.

 

Praktijkgebied

 • Agribusiness & landelijk gebied
 • Overheid

 

024 - 382 83 33 / d.jennissen@hekkelman.nl


 • Kan een onherroepelijke omgevingsvergunning milieu vanwege gewijzigde inzichten worden gewijzigd of ingetrokken?

  1 reactie

  AfbeeldingIs een gewijzigd inzicht in bijvoorbeeld de gevolgen van een bepaalde activiteit voor het milieu, reden om een onherroepelijke omgevingsvergunning te wijzigen of in te trekken? Of weegt het rechtszekerheidsbeginsel voor vergunninghouder zwaarder? Deze vragen zijn op ‘geurgebied’ erg actueel door recentelijk gewijzigde inzichten over de prestaties van bepaalde luchtwassers.

 • Mag het bevoegd gezag bij vergunningverlening afwijken van de geldende geurregelgeving?

  Reageer

  AfbeeldingMag het bevoegd gezag bij vergunningverlening afwijken van de geldende geurregelgeving met een beroep op het voorzorgsbeginsel? Of dient te allen tijde het uitgangspunt te worden gehanteerd dat het recht dat geldt op het moment van het nemen van de beslissing moet worden toegepast? Met de recente wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv), is hier veel over te doen.

 • Onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden; een update

  Reageer

  AfbeeldingZoals ik in een eerdere blog al schreef, is in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2015 het 'Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden' (OBO) gestart. Onderzocht wordt in hoeverre mensen die dicht bij landbouwpercelen wonen, blootgesteld worden aan bestrijdingsmiddelen. Onderdeel van dit onderzoek is het 'Verkennend gezondheidsonderzoek'. Hierin wordt onderzocht of omwonenden van agrarische percelen gezondheidsproblemen hebben, die niet of minder voorkomen bij mensen uit een andere omgeving. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Schouten, sprak in november 2017 de verwachting uit om eind 2018 met de bevindingen te komen.

 • Stand van zaken van het onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden

  Reageer

  Kortgeleden is een Amerikaans onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden van agrarische percelen gepubliceerd. In reactie hierop heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangegeven dat de situatie in de Verenigde Staten niet vergelijkbaar is met de situatie in Nederland. De Gezondheidsraad kwam in 2014 naar aanleiding van een destijds uitgebracht vergelijkbaar buitenlands onderzoek al tot een zelfde conclusie en adviseerde een blootstellingsonderzoek onder omwonenden in Nederland. Wat is de stand van zaken van dit blootstellingsonderzoek? Worden er in de tussentijd maatregelen genomen om eventuele nadelige effecten van deze blootstelling te verminderen? In dit blog geef ik antwoorden op deze vragen.

 • De nieuwe vormvrije m.e.r.-beoordeling

  Reageer

  AfbeeldingOp 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. Het Besluit m.e.r. is gewijzigd ter implementatie van de Wijzigingsrichtlijn m.e.r. 
  Het gewijzigde Besluit m.e.r. kent een nieuwe procedure voor de zogenaamde vormvrije m.e.r.-beoordeling. De vormvrije m.e.r.-beoordeling is geregeld in artikel 2, vijfde lid, onder b, van het Besluit m.e.r.

 • Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening: deel 3 maximale planologische mogelijkheden

  Reageer

  Zoals ik in mijn vorige blog reeds heb behandeld, dient aan de hand van de maximale planologische mogelijkheden die een bestemmingsplan biedt, beoordeeld te worden of dat bestemmingsplan significante effecten kan hebben voor de waarden waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen. Deze beoordeling vindt plaats in het kader van de voortoets en in het kader van de (eventueel noodzakelijke) passende beoordeling. Met het uitgangspunt dat aan de hand van de maximale planologische mogelijkheden beoordeeld dient te worden of sprake kan zijn van significante effecten op Natura 2000-gebieden, wordt erop gedoeld dat in deze beoordeling niet alleen moet worden gekeken naar hetgeen rechtens is toegestaan, maar ook naar het gebruik dat op grond van de flexibiliteitsbepalingen (op grond van uitwerkingsplichten, wijzigingsbevoegdheden en binnenplanse afwijkingsbevoegdheden) is toegelaten. Daarnaast dient er in de beoordeling van te worden uitgegaan dat zowel de rechtens toegestane bouw- en gebruiksmogelijkheden, als de gebruiksmogelijkheden op grond van de flexibiliteitsbepalingen gedurende de planperiode ten volle zullen worden benut (een worst case-benadering). Hierbij is niet relevant of het ten volle benutten van deze planologische mogelijkheden realistisch is.

 • Wet natuurbescherming en Wet ruimtelijke ordening: deel 1 toepasselijkheid Natura 2000-plantoets

  Reageer

  AfbeeldingDe komende weken zal ik bloggen over de ins en outs van de Natura 2000-plantoets. Deze verplichte Natura 2000-plantoets is aan de orde bij de vaststelling van (onder meer) een bestemmingsplan dat significante gevolgen kan hebben voor de waarden waarvoor een Natura 2000-gebied is aangewezen. De Natura 2000-plantoets is complex en levert in de praktijk veel vragen en beperkingen op. De relevantie van de Natura 2000-plantoets is groot. Een bestemmingsplan komt voor vernietiging in aanmerking, indien de Natura 2000-planoets niet goed is uitgevoerd. Herstel van dit gebrek zal vaak niet mogelijk zijn.

   

  In het eerste deel van deze blogserie sta ik stil bij de vraag op welke ruimtelijke plannen de Natura 2000-plantoets van toepassing is. Voordat ik hieraan toekom, zet ik hieronder heel kort het juridisch kader uiteen. 

 • Wijziging Gelders Plussenbeleid

  Reageer

  AfbeeldingVaststelling en inwerkingtreding.

  In eerdere blogs hielden Paul Bodden en ik u al op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de actualisatie van de Gelderse Omgevingsverordening en -visie, waarvan het Gelders Plussenbeleid onderdeel is. Provinciale Staten hebben op 1 maart 2017 de geactualiseerde Omgevingsverordening en -visie vastgesteld. Op 22 maart 2017 zijn de geactualiseerde Omgevingsverordening en -visie en dus ook het Gelders Plussenbeleid in werking getreden. Voor een meer inhoudelijke uiteenzetting van dit beleid verwijs ik u naar eerdere blogs van mijn collega Paul Bodden van 3 augustus 2016 en 3 februari 2017.

 • Update jurisprudentie relativiteitsvereiste

  Reageer

  AfbeeldingInleiding

  Het in artikel 8:69a van de Awb vastgelegde relativiteitsvereiste brengt met zich mee dat een appellant geen geslaagd beroep kan doen op een norm, die kennelijk niet strekt tot de bescherming van zijn belangen. Het relativiteitsvereiste komt regelmatig ter sprake in de jurisprudentie van de Afdeling. Zo ook in verschillende uitspraken van de Afdeling van 15 maart 2017. De Afdeling wijdt in deze uitspraken verschillende overwegingen aan het relativiteitsvereiste. In dit blog loop ik deze overwegingen langs. Afsluitend zal ik nog enkele andere relevante uitspraken aanstippen. 

 • Gelders Plussenbeleid vastgesteld

  Reageer

  AfbeeldingWat voorafging

  Via eerdere blogs hield mijn collega Paul Bodden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Gelders Plussenbeleid, dat onderdeel uitmaakt van het Actualisatieplan Omgevingsverordening van de provincie Gelderland. Zo behandelde hij in zijn blog van 3 augustus 2016 de inhoudelijke hoofdlijnen van dit beleid en zette hij hierbij enige vraagtekens. Begin dit jaar kwamen Gedeputeerde Staten met een gewijzigd voorstel. Dat voorstel behoefde nog enige verduidelijking, zo bleek na behandeling daarvan in de Statencommissie. Zie daarover nader het blog van Paul Bodden van 3 februari 2017. In dat blog maakte Paul Bodden tevens melding van het feit dat Gedeputeerde Staten naar verwachting begin februari 2017 met een vervolgvoorstel zouden komen, waarna de Statencommissie en Provinciale Staten weer aan zet zouden zijn. 

 • Relativiteit en de plan-m.e.r.: een nieuwe koers?

  Reageer

  AfbeeldingDe Raad van State heeft in een uitspraak van juni van dit jaar uitgemaakt wie een beroep kan doen op schending van de verplichting (op grond van de Natuurbeschermingswet 1998) om een passende beoordeling op te stellen en de daarmee samenhangende verplichting (op grond van de Wet milieubeheer) een plan-m.e.r. te maken bij het vaststellen van een bestemmingsplan. In die zaak ging het om uitleg van het relativiteitsvereiste. In een eerder blog heb ik deze uitspraak besproken en toegelicht. De uitspraak van de Raad van State van 26 augustus 2015 (zaaknummer 201502333/1/R6) maakt een aanvulling nodig.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Actualiteitendag Omgevingsrecht 2021

Datum: 30 november 2021
Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie:   Gelredome, Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem

 

AANMELDEN

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier