of 64740 LinkedIn

Chantal van Mil

Chantal van Mil is een ervaren advocaat met een advies- en procespraktijk waarin zij overheden, projectontwikkelaars, (agrarische) ondernemers en maatschappelijke instellingen bijstaat bij vraagstukken op het gebied van het omgevingsrecht, gebiedsontwikkeling, de Wet voorkeursrecht gemeenten en onteigeningen. Verder is Chantal gespecialiseerd in handhavingsrecht (last onder dwangsom en bestuursdwang, bestuurlijke boetes en invordering).

 

Snel en oplossingsgericht adviseren en handelen zijn kenmerkend voor haar. Haar adviezen zijn praktisch met een direct toepasbare strategie. Chantal deelt haar kennis en kunde graag met anderen. Zij doceert en publiceert regelmatig over omgevingsrechtelijke onderwerpen.


Nevenfuncties

 • Annotator van AB rechtspraak bestuursrecht
 • Gastannotator van De Gemeentestem
 • Gastannotator van Bouwrecht
 • Redacteur van tijdschrift Thema’s van Omgevingsrecht
 • Auteur van VIND Bestuursrecht

 

 • Welstandsexces. College mag handhavend optreden

  Reageer

  AfbeeldingCollege is op grond van de Woningwet bevoegd tot handhavend optreden tegen antracietgrijze dakpannen op woning. (BR 2021/61).

  De Afdeling stelt vast dat in het welstandsadvies dat ten grondslag ligt aan het besluit op bezwaar van het college, is gemotiveerd dat sprake is van een welstandsexces. De Adviescommissie heeft bezwaar tegen de afwijkende kleur dakpannen, omdat daarmee de architectonische bijzonderheden van het pand in het bouwblok worden ontkend of vernietigd, de toepassing van de contrasterende kleur leidt tot een onrustig beeld en het verder een te grote inbreuk maakt op wat in de directe omgeving gebruikelijk is.

 • Vuilniszakkenproblematiek

  Reageer

  AfbeeldingGeloofwaardige verklaring appellante waardoor aannemelijk is dat zij niet degene is geweest die de afvalstoffen verkeerd heeft aangeboden. (BR 2021/51)

 • Afzien van invordering wegens bijzondere omstandigheid: last evident onuitvoerbaar

  Reageer

  AfbeeldingVolgens vaste rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) moet bij een besluit tot invordering van een verbeurde dwangsom aan het belang van de invordering een zwaarwegend gewicht worden toegekend. Slechts in bijzondere omstandigheden kan geheel of gedeeltelijk van invordering worden afgezien.

 • Opslag vanwege verwachtingswaarde

  Reageer

  AfbeeldingPeildatum leidend in onteigeningsprocedure.

  In een vonnis van 3 maart 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:1805) gaat de rechtbank Rotterdam in op de vraag of sprake is van een verwachtingswaarde bovenop de agrarische waarde. De rechtbank oordeelt dat het in een onteigeningsprocedure, waar de peildatum leidend is voor de berekening van de (verwachtings)waarde, niet mogelijk is om uit te gaan van een basisgrondprijs met een meerwaardeclausule op het moment dat de beoogde planologische voorziening definitief is. Een overeenkomst waarbij de koper het recht heeft de overeenkomst te ontbinden op het moment dat blijkt dat van een hem welgevallige bestemmingswijziging geen sprake is, kan niet maatgevend zijn bij de bepaling van de verwachtingswaarde.

 • Kostenverhaal in de Omgevingswet: Ontwerpbesluit voor publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen

  Reageer

  AfbeeldingAls gevolg van het amendement Ronnes c.s. is het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet uitgebreid met twee artikelen in afdeling 13.7 van de Omgevingswet (hierna: ‘Ow’). De artikelen 13.23 en 13.24 Ow maken het mogelijk om in een omgevingsplan te bepalen dat een financiële bijdrage wordt verlangd voor ontwikkelingen ter verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving (hierna: ‘regeling voor publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen’).

 • Onteigening: geen zelfrealisatie natuurbestemming

  Reageer

  De Kroon heeft in het KB van 1 september 2020 (‘De Groene As’) het beroep op zelfrealisatie voor de natuurbestemming afgewezen. Daarbij speelde een rol dat de gemeente het gedeelte van het bestemmingsplan dat betrekking heeft op de te onteigenen onroerende zaak, integraal wil realiseren met het aangrenzende bestemmingsplan. Het is niet doelmatig om de op de onroerende zaak rustende natuurbestemming zelf te laten realiseren. Daarnaast waren geen concrete plannen strekkende tot zelfrealisatie aan de gemeente overgelegd.

   

  In deze blog gaan wij kort in op deze overwegingen van de Kroon.

 • Aangenomen amendementen over voorkeursrecht gemeenten

  Reageer

  AfbeeldingTijdens de stemming in de Tweede Kamer op 16 oktober 2019 over de Aanvullingswet grondeigendom zijn enkele amendementen aangenomen. Deze brengen onder meer wijzigingen met zich voor een onder de toekomstige wet gevestigd voorkeursrecht. In deze blog bespreken we deze wijzigingen.

 • Verhuurder geen overtreder vanwege formulering gebruiksverbod

  Reageer

  AfbeeldingIn een uitspraak van 14 augustus 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2754) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) staat de vraag centraal of handhavend kan worden opgetreden tegen een verhuurder van een woning op grond van een in het bestemmingsplan opgenomen gebruiksverbod. Het ging om een bestemmingsplan dat is vastgesteld onder de oude Wet op de ruimtelijke ordening (‘WRO’). De Afdeling oordeelt dat de verhuurder in dit geval niet als overtreder kan worden aangemerkt.

 • Vernieuwde notitie Grondbeleid: wat is er gewijzigd?

  Reageer

  AfbeeldingAfbeeldingOnlangs is de vernieuwde notitie Grondbeleid (‘Grondbeleid in begroting en jaarstukken, 2019′) verschenen. Deze notitie is opgesteld door de Commissie Besluit begroting en verantwoording (Commissie BBV) en heeft betrekking op de wijze waarop gemeenten, provincies en waterschappen het grondbeleid moeten vertalen in de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken.

AfbeeldingHekkelman advocaten en notarissen

Prins Bernhardstraat 1,

6521 AA Nijmegen

Postbus 1094,

6501 BB Nijmegen

T: 024 382 83 84

F: 024 360 04 50

www.hekkelman.nl

binnenlandsbestuur@hekkelman.nl

Bloggers

Wilt u als eerste geïnformeerd worden?

Wilt u op de hoogte blijven van de blogs van Hekkelman?

U heeft de mogelijkheid u te abonneren op een specifiek blogthema of een auteur. Klik hier om uw voorkeuren op te geven.

 

Bovendien organiseren wij regelmatig seminars. Wilt u geen seminar van Hekkelman meer missen? Klik hier om uw gegevens achter te laten. U ontvangt dan als eerste een uitnodiging voor onze seminars in uw mailbox.

Whitepapers

Publicaties

Agenda seminars

AfbeeldingHekkelman Advocaten & Notarissen houdt u op de hoogte van actuele ontwikkelingen. Zo organiseren wij regelmatig seminars om deze ontwikkelingen en onze kennis met u te delen.

 

Klik hier voor onze seminaragenda.

Bekijk ook onze partnerpagina op Bestuur en Organisatie

Klik hier