of 63966 LinkedIn

De waarde van groen

De waarde van Groen: cruciale schakel voor de toekomstbestendige gemeente
BNGBank Reageer

In dit artikel maken wij die economische baten van groen inzichtelijk door er echte euro’s aan te hangen. Daarnaast vertellen wij op basis van de ervaringen vanuit ons projectbureau 'De Natuurverdubbelaars' hoe een gemeente met dit onderwerp ook echt aan de slag kan.


Groen: cruciale schakel voor een toekomstbestendige gemeente

Groen biedt duidelijke voordelen, zowel voor het milieu als de maatschappij. Onderstaande afbeelding zet een aantal van deze waarden overzichtelijk op een rij.

 

Afbeelding

 

Luchtzuivering 
Groen is één van de beste oplossingen voor het zuiveren van vervuilde lucht. In diverse Nederlandse steden is de luchtvervuiling zo kritiek dat luchtvervuiling in Nederland de derde doodsoorzaak is geworden. Het aanleggen van groen kan dus mensenlevens redden.

 

CO2-afvang 

Ook is groen een cruciale schakel in elke klimaat(adaptatie)strategie. Bomen vangen CO2 af uit de lucht waardoor opwarming van de aarde wordt tegengegaan en zorgen plaatselijk voor verkoeling door het voorkomen van het hitte-eiland effect.


Waterregulering, -berging, biodiversiteit  
Groen reguleert water en vergroot de bergingscapaciteit van water en gaat zo wateroverlast tegen. Daarnaast biedt groen een antwoord op het verdwijnen van planten en dieren in de stad. Steden zijn kansrijke biodiversiteitscentra en de aanleg van groen nodigt dieren uit om zich er te vestigen. Ook zijn er tal van voorbeelden waarbij groen een bijdrage levert aan grondsanering.


Gezonde en sociale omgeving  
Ook de maatschappij heeft baat bij meer groen. Groen biedt een gezonde leefomgeving. Het leidt tot minder ziekteverzuim en zorgt voor gezondere en productievere inwoners. Gemeenten zien een stijging in huizenprijzen wanneer deze omringd zijn met groen. Bovenal, groen brengt mensen samen. Denk bijvoorbeeld aan moestuintjes die door een groep mensen in de wijk worden beheerd. Dit soort gezamenlijke activiteiten zorgen voor bruisende en sociale wijken.

 

         Groen is een sleutel element in elke klimaat(adaptatie)strategie


Een groene plus voor klimaatadaptatie

Werken aan meer groen staat niet op zichzelf. U bent vanuit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie waarschijnlijk al bezig met klimaatadaptieve maatregelen in het kader van de 'klimaatstresstesten'. Maar wist u ook dat deze maatregelen heel makkelijk meer biodivers te maken zijn? Inspirerende voorbeelden van deze koppeling van klimaat en biodiversiteit zijn te vinden in de whitepaper 'Een groene plus voor klimaatadaptatie'.

 

        
Een boom heeft een koelvermogen dat gelijk staat aan 10 airco's 

 

Groen levert geld op

De milieu- en maatschappelijke baten van groen zijn duidelijk; maar wist u ook dat groen geld waard is? Eén boom vangt net zoveel fijnstof af als de uitstoot van een autorit van 7.500 kilometer. En één boom heeft een koelvermogen dat gelijk is aan 10 airco’s.


€3 miljoen besparing per jaar
De economische baten kunnen hoog oplopen. Zo kan een groen dak tot wel 80% van de neerslag opslaan en kan een boom tot wel 2.877 liter water per jaar vasthouden. Wanneer zulke maatregelen voor 150 woningen leiden tot een verlaging van de kans op overstroming van eens per twintig jaar naar eens per honderd jaar, resulteert dat in een besparing van €2.983.209 aan vermeden schade van wateroverlast per jaar!’.

 

In de tabel hieronder ziet u meer harde cijfers over de belangrijkste groene baten. De weergegeven getallen zijn een versimpeling van de werkelijkheid en zijn tot stand gekomen door het combineren van diverse wetenschappelijke studies.

 

Afbeelding

Afbeelding


De waarde van groen in mijn gemeente

Uit bovenstaande tabel blijkt dat groen op tal van manieren een waarde vertegenwoordigt. Via de Teeb.stad-tool (zie kader) kun je als gemeente eenvoudig aan de hand van scenario’s doorrekenen wat de waarde van groen (en blauw) is op het niveau van een straat of wijk. Hoewel deze tool snel en gemakkelijk een goede start oplevert, gaat het hierbij wel om kerngetallen. Experts zoals De Natuurverdubbelaars zijn in staat om deze getallen meer locatiespecifiek te maken.

 


TEEB: The Economics of Ecosystems and Biodiversity

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) is een internationale studie naar de economische waarde van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, geïnitieerd door de Verenigde Naties. Naar aanleiding hiervan zijn in circa 22 landen vervolgstudies uitgevoerd. Eén van die vervolgstudies betreft Teeb.stad, uitgevoerd door het ministerie van Economische Zaken. 

 

TEEB.STAD: INITIATIEF VAN RIJK EN 11 GEMEENTEN

Teeb.stad is in 2011 gestart als gezamenlijk initiatief van het Rijk en 11 gemeenten. Er is een methode ontwikkeld om te redeneren, rekenen en verdienen met de baten van groen en blauw.

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
Met deze methode zijn voor diverse projecten van de betrokken gemeenten MKBA’s (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) opgesteld, waaruit bleek dat er aanzienlijke positieve maatschappelijke effecten van groen en blauw in de stad te verwachten zijn: de aanleg leverde 1,5 tot 2 keer meer op dan ze zou kosten.

Voor de deelnemende gemeenten was het echter lastig om zelf met de methode aan de slag te gaan, zowel met het berekenen van baten als met het gebruik van de resultaten in stedelijke processen. 

Online tool
Het Ministerie van Economische Zaken heeft daarom in 2013 aan Platform31 gevraagd om een vervolgproject te starten. Eén van de doelstellingen was het vertalen van de projectspecifieke MKBA-aanpak naar een vrij toegankelijke online tool, waarbij de gebruiker zelf aan de knoppen kan draaien en kan zien en begrijpen wat er gebeurt bij meer of minder groen en blauw in de stad.

De Natuurverdubbelaars hebben ondersteuning geboden bij het inhoudelijk ontwerp van de tool. Daarnaast hebben we verschillende workshops georganiseerd voor studenten en medewerkers van Nederlandse gemeenten.

 

Van maatschappelijke waarde naar harde euro's voor groen

Belangrijk om je hierbij te realiseren is dat de uitkomsten van zo’n berekening maatschappelijke waarden betreffen. Maar wat kun je daar nu echt mee? Om niet alleen in maatschappelijke waarden te denken, maar ook echt tot afrekenmodellen te komen, is het van belang om per situatie de kansrijkheid tot afrekenen te bepalen. Wie of wat is de baathouder en hoe betrek je hier de juiste partijen bij?

Afbeelding

Hoe werkt de waardering van groen?
Om gemeenten daarmee op weg te helpen, verzorgen wij regelmatig de workshop 'Waarde, waarderen, verwaarden'. In deze workshop nemen we de deelnemers mee in hoe waarderen van groen werkt, op welke manier je dat kunt aanpakken en wat voor mogelijkheden er zijn om tot een configuratie te komen waarbij groen ook écht wordt afgerekend.

 

Deze workshop eindigt met een oproep om bij elke grote ontwikkeling voortaan ook een 'groener' scenario door te rekenen en zo al lerende ervoor te zorgen dat dit denken ook in de praktijk kan worden gebracht.

 

        Bij elke ontwikkeling moet er ook een 'groen' scenario worden doorgerekend
 

Nature based solutions in de praktijk

Daarnaast hebben wij een Serious Game ontwikkeld om aan de hand van een fictieve of concrete casus groene verdienmodellen in de stad te stimuleren. Deelnemers verplaatsen zich in de verschillende stakeholders (onder andere de gemeente, projectontwikkelaar en het waterschap) en proberen met elkaar Nature Based Solutions te realiseren. Waar vindt men elkaar, welke barrières moeten worden overwonnen en wat betekent dit voor het realiseren van financiële arrangementen in de praktijk? Op deze manier kan een groep mensen uit de praktijk in korte tijd een hele snelle leercurve doormaken.

 

Afbeelding

 


Groen in uw gemeente

Heeft dit artikel u nieuwsgierig gemaakt naar wat de economische waarde van groen is in uw gemeente? En bent u op zoek naar oplossingsrichtingen om deze waarde een stimulans te geven? Neem dan contact op met ons op. Wij helpen u daar graag bij.

Met een quickscan voor een meer accurate inschatting bijvoorbeeld. Hiermee kunnen wij u helpen bij het gebruik van de Teeb.stad-tool, een instrument om de economische waarde van groen en blauw in de stad te berekenen. Waar nodig vullen we deze tool aan en begeleiden we u bij het interpreteren van de resultaten.

Naast het rekenwerk denken we ook graag mee over wat de uitkomsten betekenen, wat praktische vervolgstappen kunnen zijn voor zowel de gemeente als relevante stakeholders, en wat u kunt leren van ‘best practices’ op andere plekken. Kijk op natuurverdubbelaars.nl voor meer informatie.
Door: Daan Groot en Iris Visser, De Natuurverdubbelaars
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingBNG Bank

Koninginnegracht 2

2514 AA Den Haag

Postbus 30305

2500 GH Den Haag

070 - 3750 750

www.bngbank.nl

mc@bngbank.nl

Meer nieuws

Altijd op de hoogte blijven van de laatste artikelen?

ACTIEF STUREN OP MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

We sturen actief op het continu vergroten van onze maatschappelijke impact. We gebruiken hiervoor de Sustainable Development Goals (SDG’s). We kiezen voor vier SDG’s waar wij samen met onze klanten het verschil kunnen maken.

 

AfbeeldingDuurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

•  BNG Bank draagt als partner van woningcorporaties bij aan betaalbare en leefbare wijken.
•  BNG Bank draagt als partner van gemeenten bij aan betaalbare publieke en sociale voorzieningen.


AfbeeldingGoede gezondheid en welzijn (SDG 3) 

•  BNG Bank draagt bij aan toegankelijke en betaalbare zorg.
•  BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van zorgvastgoed.AfbeeldingKwaliteitsonderwijs (SDG 4) 

• 

BNG Bank draagt bij aan een betaalbare onderwijshuisvesting van goede kwaliteit.

•  BNG Bank is een partner bij het verduurzamen van onderwijsvastgoed.

 

AfbeeldingBetaalbare duurzame energie (SDG 7)

•  BNG Bank draagt bij aan een groter aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix.
•  BNG Bank draagt bij aan het beperken van de energievraag en het vergroten van de energie-efficiëntie.

 

                                       LEES MEER 

Whitepapers