of 58952 LinkedIn

Definitief afscheid van het verzorgingshuis… Is dat een goed idee?

AfbeeldingHet 'scheiden van wonen en zorg' heeft veel teweeggebracht. In allerlei gemeenten zijn verzorgingshuizen gesloten, gesloopt of getransformeerd. Zorgverlening doen we voortaan thuis! Hoe anders blijkt de situatie uit te pakken: er is wel degelijk een doelgroep waar het verzorgingshuis bij past. Dat is niet alleen een opgave voor de zorginstelling of woningcorporatie: ook de gemeente moet een plek aan tafel pakken. Tijd voor een integrale benadering.

In veel gemeenten is het een vertrouwd beeld geworden in de afgelopen jaren: sloop of transformatie van verzorgingshuizen. Interessante locaties voor starters en studenten na transformatie, of toch een mooie plek voor nieuwe koopappartementen? Toch is er nog steeds behoefte aan verzorgingshuizen.

 

De wijziging in regelgeving die scheiden wonen-zorg heet, betekent niet dat de doelgroep is verdwenen. Integendeel, de vergrijzing zet steeds verder door. Dit leidt tot een groeiende groep ouderen met behoefte aan zorg en ondersteuning als gevolg van bijvoorbeeld beginnende dementie of  lichamelijke beperkingen.  Voor deze doelgroep is het geclusterd aanbieden van zorg en ondersteuning de meest bruikbare en efficiënte vorm. Het is in het belang van de gemeente dat het WMO-beleid effectief en efficiënt wordt uitgevoerd.

 

Ook de bewoners zelf ervaren het geclusterd wonen als een pre: de eenzaamheid wordt tegengegaan, er is afleiding en sociale controle. De afbraak van bestaande voorzieningen in de afgelopen jaren zorgt er voor dat er een enorm gebrek aan capaciteit van dit soort woonvormen ontstaat.  

 

Het organiseren van "verzorgd" wonen is een uitdaging waarbij meerdere partijen elkaar moeten vinden: een zorgorganisatie om zorg te leveren, een vastgoedpartij om het wonen te organiseren en een gemeente die belang heeft  bij een goede spreiding van voorzieningen en een aantrekkelijk woningaanbod.

 

Wat zien we in de praktijk?

Voor de doelgroepen met een hoger inkomen valt een prima businesscase te maken. Het is dan ook logisch dat beleggers en zorgpartijen hier werk van maken. Dat is te zien aan de opkomst van de vele private woon-zorg initiatieven. Eigen bijdragen van € 2.000,- en meer zijn hier echter eerder regel dan uitzondering. Maar voor de doelgroep met een lager inkomen is er een opgave. Onder andere in de regio Utrecht zien we op een aantal plekken dat zorginstelling, woningcorporatie en gemeente bezig zijn deze handschoen op te pakken. De drie partijen kijken gezamenlijk hoe de vastgoed, zorg en ondersteuningsopgave invulling kan krijgen. Ze hebben elkaar hierbij nodig.

Zolang op een efficiënte manier zorg en ondersteuning thuis kan worden geleverd is dit voor iedereen de beste oplossing. Maar er ontstaat een omslagpunt: de bewoner is "te slecht" om thuis te blijven wonen, maar "te goed" voor het verpleeghuis. Hier is een geclusterde vorm van wonen noodzakelijk. Dit kan soms worden ingevuld door  aanpassing en uitbreiding van bestaande zorgpanden, maar evengoed zijn ook nieuwe locaties hiervoor nodig.

 

De gezamenlijke puzzel

Gemeente, woningcorporatie en zorgorganisatie moeten dit met elkaar afstemmen. Gemeenten en woningcorporaties kunnen de voortrekkersrol pakken bij respectievelijk gebieds- en vastgoedontwikkeling. Zorgorganisaties brengen de kennis in voor de praktische invulling, namelijk 'hoe kan het verlenen van lichte zorg het best worden georganiseerd?'. In de regio Utrecht helpen we de partijen om die samenwerking vorm te geven. Cruciaal daarbij is vertrouwen tussen partijen. Dat vertaalt zich in het gezamenlijk leggen van de puzzel over het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de juiste locaties.

 

Verzorgingshuizen zijn niet alleen een transformatieopgave; de oudere inwoner als doelgroep verdient de komende bestuursperiode hernieuwde aandacht van gemeenten. We moeten ons inzetten voor deze doelgroep en daarbij integraal zoeken naar een passend aanbod van woningen, voorzieningen en effectieve uitvoering van het WMO-beleid. Het verzorgingshuis nieuwe stijl hoort daarbij als één van de oplossingsrichtingen op de agenda van het gemeentelijke woon- en ontwikkelbeleid. Staat het bij uw gemeente al op de agenda?

 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

Afbeeldingbbn adviseurs

De Molen 100, 3995 AX Houten

T 088 – 226 74 98

F 088 – 226 74 04

www.bbn.nl

info@bbn.nl

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers