of 59162 LinkedIn

Wijziging regelgeving: hoe gaat u lastenverlichting in uw rioolbegroting gebruiken?

Wijziging regelgeving: hoe gaat u lastenverlichting in uw rioolbegroting gebruiken? Drie beleidsopties voor gebruik van de vrijkomende extra financiële middelen
Reageer

Het recent vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) leidt tot wijzigingen in de toerekening van rente. Met de huidige lage marktrentes ontstaat hierdoor een lastenverlichting in de rioolbegroting. Bas Bierens, Arcadis: “Overdekking is niet toegestaan. Dus is snel inzicht nodig in de consequenties. Als die helderheid er is, zijn er drie beleidsopties voor gebruik van de vrijkomende extra financiële middelen.”

Bierens: “In veel gemeenten zorgt de genoemde lastenverlichting voor overdekking bij handhaving van de oorspronkelijke uitgangspunten. Die kan variëren van enkele tienduizenden tot honderdduizenden euro’s per jaar. We merken dat veel gemeenten op dit moment nog bezig zijn inzicht te krijgen in de omvang van de lastenverlichting. Het is raadzaam om dat als beleidsverantwoordelijke en afdeling financiën samen goed te analyseren. En vervolgens samen te zoeken naar de best passende en meest verantwoorde manier om die extra financiële ruimte in te zetten. Ook die verschilt per gemeente en is afhankelijk van veel factoren, beleid, ambities op bijvoorbeeld het vlak van klimaatadaptatie, staat van onderhoud van de riolering enz. Grofweg zijn er drie beleidsopties:

 

1.         Verlaging van de rioolheffing
De burger profiteert van de lastenverlichting door een tariefsverlaging. Vaak zal dit een tijdelijk voordeel zijn. Immers, veel van de in Nederland aanwezige, verouderde rioleringsvoorzieningen zijn de komende decennia aan vervanging toe. Dat betekent dat een eventueel verlaagde rioolheffing binnen afzienbare tijd weer zal moeten stijgen om de stijgende kosten te dekken.

 

2.         Sparen voor investeringen

Specifiek voor rioolinvesteringen (met inbegrip van hemel- en grondwatervoorzieningen) geldt dat er gespaard mag worden voor toekomstige vervangingen. Deze regel blijft ook in het vernieuwde BBV van kracht. Sparen voor investeringen brengt een lastenverschuiving met zich mee. Er wordt immers vooraf gespaard, in plaats van achteraf afgelost op kredieten. Op termijn is hierdoor een voordeel te bereiken: de aangroei van boekwaarden (restschuld) en de daar uit voortkomende rentelasten wordt beperkt of zelfs vermeden. Dit maakt uiteindelijk een structurele verlaging van de rioolheffing mogelijk of voorkomt een stijging. De opbouw van een spaarpot (de spaarvoorziening) kan betekenen dat er tariefsverhogingen nodig zijn. De ervaring leert dat veel gemeenten dit er van weerhoudt om de financiering van investeringen om te vormen van ‘activeren’ naar ‘sparen’. De lastenvoordelen die ontstaan door de aanstaande BBV-wijzigingen bieden de mogelijkheid om zonder tariefswijzigingen een goede start te maken met de opbouw van een spaarvoorziening! De verlaging van de riolerings-restschuld heeft uiteindelijk niet alleen een (blijvend) positief effect op de rioolheffing, maar draagt ook bij aan het gemeentelijke EMU-saldo; een financiële maatstaf die een steeds belangrijkere sturingsfactor voor de decentrale overheden gaat worden.

 

3.         Meer robuuste financiering

De ontstane budgetruimte kan ook worden ingezet ter dekking van tot op heden niet of ontoereikend begrote gemeentelijke watertaken. Ervaring leert dat er grote verschillen zijn tussen gemeenten als het gaat om de toerekening van kosten. Vooral kostenposten als het maaien van sloten, reinigen van duikers en maatregelen voor klimaatadaptatie zijn dikwijls niet of niet-kostendekkend opgenomen in de rioolbegroting. Een andere mogelijkheid is om de ontstane budgetruimte in te zetten voor de aanleg, of aangroei, van een financiële buffer (44-2). Zelfs een buffer van bescheiden omvang kan al veel betekenen in de stabilisatie van de heffingstarieven. Ook geeft dit de gemeente de mogelijkheid om op korte termijn beter te acteren op onverwachte situaties, zonder directe negatieve gevolgen op de rioolheffing.


Bierens: “Uit de cases die gemeenten inbrengen in onze Masterclasses Financiering en in company workshops, merken we dat er geen pasklaar antwoord is, maar wel een methodische aanpak en bruikbare instrumenten waarmee rioleringsexperts en financiën inzichtelijk kunnen krijgen wat voor hen de best passende optie is. Mooi om te zien hoe dat dat per situatie tot heel eigen keuzes en acties leidt, die tegelijkertijd ook heel inspirerend en waardevol kunnen zijn voor anderen.”

 

Voor meer informatie: bas.bierens@arcadis.com programmamanager Stedelijk Water & Riolering

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

Bloggers

Whitepapers