of 63946 LinkedIn

Waterschappen zetten samen belangrijke nieuwe stappen naar Omgevingswet

Waterschappen zetten samen belangrijke nieuwe stappen naar Omgevingswet. Tot welke veranderingen leidt de Omgevingswet, zowel in de processen als in de informatievoorziening?
Arcadis Reageer

De invoering van de Omgevingswet is verschoven naar 2021, maar de voorbereidingen gaan door. Zo heeft de Unie van Waterschappen, samen met het Waterschapshuis en het Informatiehuis Water verder uitgewerkt tot welke veranderingen de Omgevingswet leidt, zowel in de processen als in de informatievoorziening. De resultaten worden binnenkort in vijf regionale bijeenkomsten met een grotere groep betrokkenen gedeeld. 

Waar gaat het om?
Voor de uitvoering van de Omgevingswet is het belangrijk dat de informatie over een bepaald gebied via één loket beschikbaar is voor gebruikers. Daarom wordt er de komende jaren gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In het voorjaar van 2016 rondde de Unie van Waterschappen de Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) af. Deze heeft inzicht gegeven in de gewenste en noodzakelijke veranderingen als gevolg van de Omgevingswet. Als vervolg op deze eerste Verkenning hebben experts van nagenoeg alle waterschappen eind 2017 verder en ook breder uitgewerkt tot welke veranderingen de Omgevingswet leidt.


Welke stappen zijn gezet?

In het project Uitwerking Informatievoorziening Omgevingswet (UIVO-W) hebben de waterschappen gekozen voor een integrale aanpak waar mensen vanuit verschillende disciplines binnen een waterschap bij elkaar zijn gebracht. In een reeks werksessies hebben specialisten van de waterschappen de bouwstenen die nodig zijn voor de voorbereiding op de Omgevingswet uitgewerkt. Ieder vanuit zijn of haar eigen aandachtveld: beleidsontwikkeling en planvorming, juridisch beleidsadvies, vergunningverlening, toezicht en handhaving en informatievoorziening.

 

Waarom is gekozen voor deze nieuwe, gezamenlijke aanpak?

“Niemand overziet het totaalplaatje, maar met alle gebundelde kennis wordt het beeld wel steeds scherper”, stelt projectmanager Monique Pruijs van Arcadis. Zij heeft dit proces begeleid. “Met de betrokken experts hebben we zo in zeer korte tijd in beeld gebracht tot welke veranderingen in de bedrijfsprocessen de Omgevingswet zal leiden. Ook de aansluiting van die processen op het Digitale Stelsel is uitgewerkt. Heel waardevol.”

 

Wat heeft deze gezamenlijke uitwerking opgeleverd?  

Monique Pruijs: “Eigenlijk hebben we samen de gereedschapskist gevuld. De waterschappen kunnen deze gereedschappen nu gebruiken bij het verder vorm en inhoud geven aan hun veranderingsproces. Tijdens onze ontdekkingstocht constateerden we dat waterschappen vaak eigen dialecten hanteren: elk van hen gebruikte in de regelgeving zo een eigen taal. Vooruitlopend op de Omgevingswet hebben we geconstateerd dat een standaardisatieslag op dit punt loont. Dus hebben we geïnvesteerd in een gezamenlijke, eenduidige en voor de burgers goed te begrijpen taal. Die is nu vastgelegd in een lijst van 182 begrippen.”

 

Bart Pottuijt, voorzitter van de stuurgroep UIVO-W: “Maar er is meer bereikt. We hebben ook een aanpak ontwikkeld om te komen tot transparante en doelgerichte regels. Daarbij koppelen we waterschapdoelen, -activiteiten, thema’s zoals voldoende water, gezond water, waterveiligheid, etc. aan het proces van de Omgevingswet. Om gevoel te krijgen op de impact van de wet hebben we dit concreet uitgewerkt voor twee praktijkcases: de aanleg van een brug en een steiger bij het Fort Honswijk. De procesaanpak, die die daaruit volgt is ook bruikbaar voor andere doeleinden en thema’s. Door deze aanpak te volgen, leggen waterschappen een solide basis onder hun waterschapverordening.”

 

Blij dus!


Pottuijt: “Inderdaad. Ik ben trots op het resultaat dat onder grote tijdsdruk in dit project is bereikt. Het zorgt er niet alleen voor dat de waterschappen concrete houvast hebben bij het ontwikkelen van transparante regelgeving, maar opent ook de mogelijkheid om op een aantal terreinen met elkaar te gaan samenwerken. Zodat niet ieder waterschap het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.”

 

Eugène Meuleman, programmamanager Omgevingswet vult aan: “De Omgevingswet zet de burger centraal en stimuleert overheden te denken vanuit de dienstverlening aan gebruikers. Dat betekent een revolutie in bestuurlijk denken en doen. De in UIVO-W ontwikkelde aanpak voor transparante regelgeving biedt handvatten die waterschappen daarbij concreet verder kunnen helpen”.


Hoe nu verder?

Meuleman: “De grotere bewustwording van de veranderopgave en de vergrote duidelijkheid leiden tot nieuwe vragen. Daar moeten we mee aan de slag. Een deel daarvan pakken de waterschappen zelf op, een deel samen. We staan nu voor de uitdaging om de inzichten die verworven zijn te delen met een grotere groep collega’s binnen de waterschappen Op dit punt is er nog veel werk te doen. Met het oog daarop organiseren we komend voorjaar regionale werksessies, specifiek voor de waterschappen. De Projectleiders Implementatie Omgevingswet van alle waterschappen hebben inmiddels opdracht voor het vervolg gegeven.”

 

Resultaat

De grote winst van dit project is dat waterschappen:

  • Kunnen starten met de uitgewerkte en samenhangende aanpak voor Regelgeving. Dit om te komen tot doelgerichte en risico gestuurde regels.
  • Een grote stap hebben gezet door ruim 200 begrippen te harmoniseren en willen inzetten op bestuurlijke verankering en het gebruik van één taal voor de burger in Regelgeving.
  • De samenwerking hoog op de agenda willen zetten en de ambitieverkenning laat zien op welke onderdelen men meerwaarde in de samenwerking ziet.
  • Met de hulpmiddelen in de UIVO-W gereedschapskist – energie kunnen zetten op de afronding van de transitiefase uiterlijk in 2022.

 

Kijk voor meer informatie over de activiteiten van Arcadis m.b.t. de Omgevingswet op www.arcadis.com/omgevingswetNL

 

Meer informatie: monique.pruijs@arcadis.com

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

AGENDA

23 september 2021

13:00 – 14:00 uur

Webinar Gezonde mobiliteit

1 maart 2021 –

31 oktober 2021       

Masterclass Smart Rivers

Diverse locaties in het rivierenland

Bloggers

Whitepapers