of 62812 LinkedIn

Versterken Markermeerdijken

Versterken Markermeerdijken. Dijken beschermen ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen het water
Arcadis Reageer

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) versterkt ruim 33 kilometer dijk tussen Hoorn en Amsterdam. Deze Markermeerdijken beschermen ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen het water.

De Markermeerdijken zijn een belangrijk onderdeel van het watersysteem Markermeer. Door een wijziging van de Wet op de waterkering is het Markermeer aangewezen als buitenwater en gelden voor de Markermeerdijken de veiligheidsnormen voor primaire keringen. Uit toetsing vanuit de Waterwet blijkt dat een groot deel van de Markermeerdijken niet meer aan de wettelijke veiligheidsnormen voldoet. Om de waterveiligheid op orde te brengen, is versterking van de Markermeerdijken nodig.


Preffered supplier

De versterking Markermeerdijken is dan ook onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Vanwege de omvang, looptijd en het grote aantal deelprojecten heeft HHNK gekozen voor een alliantievorm waarbij Boskalis en VolkerWessels de private partners zijn. Sinds 2007 is Arcadis betrokken bij de dijkversterking. Eerst als opdrachtnemer van HHNK en sinds 2015 als preffered supplier voor de Alliantie Markermeerdijken. Arcadis draait mee in diverse (ontwerp)teams en levert ontwerpers, dijkspecialisten, (landschaps)architecten, hydrologen, planschrijvers, ecologen en omgevingsmanagers. 


Omgevingsmanagement 

De Alliantie Markermeerdijken versterkt de Markermeerdijken in nauw overleg met partners, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en diverse gemeenten en recreatieschappen. Maar ook met bewoners en andere belanghebbenden. Tijdens het hele proces wordt rekening gehouden met natuur, recreatie, landschap, wonen, cultuurhistorie, werken, kosten en duurzaamheid.

De Markermeerdijken zijn aangewezen als provinciaal monument, liggen naast een Natura 2000-gebied en heeft karakteristieke bebouwing zeer dicht langs de dijk. De rijke geschiedenis van leven met het water is terug te zien in het landschap. Daarnaast liggen de dijken op een ondergrond van veen wat voor grote technische uitdagingen zorgt. Deze elementen maken de omgeving uniek en vragen om een zorgvuldige aanpak. 

Binnen de Alliantie Markermeerdijken werkt Arcadis mee in het team  omgevingsmanagement. Dit behelst conditionerende aspecten voor de realisatie, bereikbaarheid rondom de werkterreinen, stakeholdermanagement en het organiseren van periodieke ‘bouw-klankbordgroepen’, ‘keukentafelgesprekken’ en omgevingsavonden. 
Door vooraf goed in contact te staan met omwonenden en andere belanghebbenden biedt de nieuwe dijk kansen voor natuur en recreatie en behoudt zijn bijzondere karakter. Daarnaast is de overlast tijdens de uitvoering minimaal doordat meer dan 90% van de materialen wordt aangevoerd over het water. 


Ruimtelijke Kwaliteit

Samen met RHDHV heeft Arcadis meegewerkt aan het opstellen van het Kader Ruimtelijke Kwaliteit (KRK). In de ontwerpteams implementeren de landschapsarchitecten van Arcadis de eisen uit het KRK in het dijkontwerp. Denk hierbij aan overgangen tussen verschillende dijktrajecten, inpassing in de omgeving, gebruik van materialen en inpassen van meekoppelkansen zoals een recreatief fiets- en wandelpad. 


Planproces

In het opgestelde Projectplan Waterwet zijn alle omgevingsaspecten verwerkt. Specialisten van Arcadis hebben hierbij geholpen op de onderdelen ecologie, landschap en cultuurhistorie. Voor het MER zijn de effectbeoordelingen gemaakt en aanvullende onderzoeken uitgevoerd zoals de natuurtoets en cultuurhistorische rapportage. Belangrijk onderdeel bij het opstellen van de planproducten is de rol van de raakvlakmanager. Door alle raakvlakken met publieksparticipatie en ontwerp duidelijk in beeld te brengen, zijn de opgestelde Planproducten eenduidig, maakbaar en duidelijk uitlegbaar aan de stakeholders.

Het Planproces is inmiddels afgerond en goedgekeurd, waarmee de uitvoeringswerkzaamheden van start gaan.

Bekijk het filmpje: Waarom versterken wij de Markermeerdijken?

 

 

Met de dijkversterking wordt rekening gehouden met natuur, recreatie, landschap, cultuurhistorie, wonen en werken:De Markermeerdijken zijn aangewezen als provinciaal monument en heeft karakteristieke bebouwing dicht langs de dijk: 

Afbeelding

 

De Markermeerdijken zijn aangewezen als provinciaal monument en heeft karakteristieke bebouwing dicht langs de dijk: 

Afbeelding

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

AGENDA

1 maart 2021 –

31 oktober 2021       

Masterclass Smart Rivers

Diverse locaties in het rivierenland

Bloggers

Whitepapers