of 63623 LinkedIn

Nieuwe methode voor risicobeheersing transport gevaarlijke stoffen

1 reactie

Nederland kent een lange traditie  als het gaat om het beheersen van overstromingsrisico’s. Door de eeuwen heen zijn wij immers door schade en schande wijzer geworden hoe we in onze delta het beste om kunnen gaan  met dreigingen van het water van zee en rivieren. De afgelopen decennia is er ook meer nadruk komen te liggen op het beheersen van risico’s  van  de productie, de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. Dit wordt gedaan door middel van het Externe Veiligheid (EV)-beleid.

Kwaliteit versus Kwantiteit

Risico’s worden in het EV-beleid grofweg getypeerd door kansen op ongevallen met dodelijke slachtoffers te vermenigvuldigen met het effect op dodelijke slachtoffers. Hierbij worden de kansen dat een onbeschermd persoon komt te overlijden door een ongeluk met gevaarlijke stoffen op een bepaalde plek (plaatsgebonden risico) statistisch berekend over de periode van een jaar. Deze kans mag maximaal eens per miljoen jaar bedragen. Daarnaast wordt de cumulatieve jaarlijkse kans berekend dat een groep personen in één keer komt te overlijden door het verblijven in het invloedgebied van een risicobron (groepsrisico). De resultaten van zowel het plaatsgebonden risico als de groepsrisico’s worden met een model berekend waarmee wordt getoetst of een situatie binnen de normen blijft. Toetsing is dus gebaseerd op zeer kwantitatieve aannames.

 

Het IJsselmeergebied heeft een achttal sluizen waarvan Rijkswaterstaat de EV-risico’s in beeld wilde brengen. Voor het berekenen van die risico’s zijn data nodig zoals bevolkingsdichtheden, hoeveelheden transport en de lay-out van de infrastructuur. Door gebrek aan data over bevolkingsdichtheden zou er echter niets aan de hand zijn: de bevolking was vaak te ver weg om risico’s te berekenen, waardoor er volgens de modellen geen sprake was van een risico. Tegelijkertijd moet je er niet aan denken dat er toch iets gebeurt en een primaire of secundaire waterkering faalt. Daarom  verzon ARCADIS een list gebaseerd op een wetenschappelijke methodiek om toch een goede analyse te maken van de EV-risico’s, zonder deze te (hoeven) berekenen. Er werd besloten de risico’s kwalitatief te beschouwen in plaats van kwantitatief.

 

Vernieuwende werkwijze

Op basis van wetenschappelijke literatuur maakte ARCADIS een overzicht  van de potentiële methoden die gehanteerd konden worden in de praktijk voor een kwalitatieve benadering van de risico’s. Daarna hebben wij onderzocht met wat voor (water- en weg)transporten rekening moest worden gehouden. Verder is onderscheid gemaakt naar risico verhogende factoren; bijvoorbeeld of er met hoge snelheid gereden mag worden of dat  er sprake is van overwegen of andere obstakels. Al deze criteria zijn in checklists opgenomen en werden, samen met interviews met medewerkers ter plaatse, gebruikt om een beeld te vormen van de mogelijke risicofactoren ter plekke. Het ging hierbij vooral om die risico’s te onderscheiden die mogelijk tot incidenten zouden kunnen leiden. Deze gegevens zijn verwerkt in risicoformulieren, waarin informatie over het risico werd vastgelegd (omschrijving, mogelijke beheersmaatregelen en aanvullende informatie op basis van bijvoorbeeld extra omschrijvingen of fotomateriaal). Daarbij werd per risico een score van 1 tot 14 punten toegekend op basis van de kans, het gevolg, de blootstelling en gevaar ontwijking.

 

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek bleek dat er nauwelijks risico’s waren die acuut beheerst moesten worden. Bovendien bleek dat veel risico’s met relatief simpele maatregelen beheerst konden worden. Zo volstond op sommige plekken een intercom, verbodsbord voor open vuur, of het aanbrengen van hekken voor het voorkomen van mogelijke incidentscenario’s.
Deze manier van risico’s identificeren heeft grote voordelen ten opzichte van risico’s berekenen. Bij het berekenen van risico’s worden de kansen aan een norm getoetst. Het aanduiden van de risico’s en het beheersen van verschillende incidentscenario’s is bij die kwantitatieve benadering niet aan de orde.
Deze kwalitatieve werkwijze was dermate vernieuwend en wetenschappelijk verantwoord  dat er een wetenschappelijk artikel over gepubliceerd is in het Journal of Risk Research.

 

Meer informatie?
Download het wetenschappelijke artikel op  Journal of Risk Research
Of neem contact op met Vincent van der Vlies ¦ specialist veiligheid ¦vincent.vandervlies@arcadis.nl
Mobiel +31 (0)6 5073 6747

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Gert-jn van de Bovenkamp (Adviseur) op
Benieuwd naar artikel. Mooi die aandacht voor de meer kwalitatieve beandering ipv rekenen.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

Afbeelding

AGENDA

1 maart 2021 –

31 oktober 2021       

Masterclass Smart Rivers

Diverse locaties in het rivierenland

Bloggers

Whitepapers