of 59318 LinkedIn

Klimaatstresstest klaar... daarna begint het werk pas echt!

Klimaatstresstest klaar... daarna begint het werk pas echt! De tijd dringt, want uiterlijk in 2020 moeten overheden ‘klimaatrobuust handelen verankerd hebben in beleid’
Reageer

Het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie (DRA) is op Prinsjesdag 2017 gepresenteerd. Het spoort overheden aan meer tempo te maken met de voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering. Een stappenplan met 7 ambities geeft richting. Op dit moment staat vooral de klimaatstresstest in de belangstelling. Maar er is meer om over na te denken, want na de stresstest begint het werk pas echt! De tijd dringt, want uiterlijk in 2020 moeten overheden ‘klimaatrobuust handelen verankerd hebben in beleid’. Daarvoor is het nodig dat ze zaken op orde hebben: van stresstest tot en met uitvoeringsagenda. Hoe ver bent u en wat zijn uw volgende stappen?

Het stappenplan in het DRA geeft aan welke acties overheden de komende jaren achtereenvolgens dienen op te pakken. Als eerste stap een klimaatstresstest, om uiterlijk 2019 hun kwetsbaarheid voor hitte, droogte, extreme neerslag en eventueel overstroming in beeld te hebben. Ook gebiedspecifieke kwetsbaarheden (bijv. bodemdaling), dienen in de analyse te worden meegenomen. De stap die daarop volgt is een risicodialoog met alle stakeholders en bestuurders, dit als opmaat naar de ontwikkeling van een adaptatiestrategie. Deze moet vervolgens concreet worden door vertaald in een uitvoeringsagenda. De kunst wordt om gedurende het gehele proces meekoppelkansen te benutten.
                                                                                                         
Deadline
Werk aan de winkel voor wie nog niet of nog maar net uit de startblokken is. Immers, dit alles - van stresstest tot uitvoeringsagenda - moet uiterlijk in 2020 gereed zijn. Gemeenten en andere overheden die wel al beschikken over een stresstest hebben een vliegende start. Zij kunnen aan de slag met de risicodialogen, bedoeld om afstemming te zoeken met alle stakeholders in de openbare ruimte. Het Deltaplan verlangt daarnaast afstemming van de klimaatadaptatiestrategie met de omgevingsvisie en permanente aandacht voor meekoppelkansen.
                       
Niet wachten
Wie nog op het punt staat een stresstest uit te voeren, kan vol gas vooruit. Het is niet nodig te wachten op de standaard stresstest die het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de komende tijd laat ontwikkelen. Het Deltaplan geeft aan dat de huidige, doordachte, stresstesten nu bruikbaar zijn. De stresstest dient overigens elke 6 jaar herhaald te worden.
 
Volgende stappen
Samen met gemeenten hebben we de afgelopen jaren tientallen stresstesten uitgevoerd. Deze geven inzicht in de gevoeligheden en maken duidelijk op welke punten beleid en maatregelen nodig zijn. De ervaring leert dat veel overheden het lastig vinden om vanuit de stresstest een volgende stap te zetten richting een adaptatiestrategie. Daar komt namelijk een hoop bij kijken. Scenario-afwegingen, politieke keuzes op beschermingsniveaus en investeringsportfolio’s en de gewenste koppeling met de omgevingsvisie.
 
Handreiking 'Klimaatbestendigere Stad' en ervaringen elders
Uiteindelijk komt elke overheid in Nederland voor de vraag te staan: wat worden onze vervolgstappen in de trits Stresstest – Risicodialoog – Strategie – Uitvoeringsagenda. Hoe krijgen wij, gemeenten, waterschappen, provincie en Rijk, het voor elkaar om in 2020 voldoen aan de doelen in het Deltaplan? Goed te weten dat STOWA en Rioned,  anticiperend op het Deltaplan het initiatief hebben genomen voor de ontwikkeling van de handreiking ‘De Klimaatbestendigere Stad’. Deze gaat overheden helpen om de opgave van het Deltaplan op een logische wijze in te bedden in hun organisatie.
 
Arcadis heeft STOWA en Rioned bij de totstandkoming van die Handreiking begeleid en ondersteund. De handreiking wordt in november 2017 op het Deltacongres gepresenteerd. Hij helpt overheden om de risicodialoog en strategievorming in een juist kader te plaatsen. Bij het ontwikkelen van de Handreiking hebben we gedurende  2017 veel gesprekken gevoerd met stakeholders van gemeenten en waterschappen Die gesprekken geven inzicht in de vraagstukken waar zij tegenaan lopen als ze hun route willen bepalen naar een klimaatbestendigere stad. De Handreiking biedt straks houvast voor die situaties en is daarmee van waarde bij het uitstippelen van uw klimaatadaptatiestrategie.
 
Wilt u niet op de Handreiking wachten, maar op korte termijn bepalen wat uw volgende stappen zijn naar de door het Deltaplan beoogde klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda, dan loont het contact met ons op te nemen. Zodat we - gebruikmakend van ervaringen bij andere overheden in en buiten Nederland - kunnen verkennen wat voor uw gemeente een passende route ofwel ‘klimaatpad’ zou kunnen zijn. En daarbij alert te zijn op meekoppelkansen die zich vanaf vandaag al voordoen.
 
  
Contact:                                              
Jeroen Rijsdijk
E-mail: jeroen.rijsdijk@arcadis.com
Tel. 06 2706 0345
 
 
Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

 

 

 

Whitepapers