of 59220 LinkedIn

Klimaatmaatregelen voor wijken in Rotterdam, Den Haag en Almere

Klimaatmaatregelen voor wijken in Rotterdam, Den Haag en Almere. Meest efficiënte maatregelen om heel verschillende type woonwijken zo effectief mogelijk te verduurzamen
Arcadis Reageer

Arcadis adviseert de komende periode over hoe de wijken Spangen in Rotterdam, Mariahoeve in Den Haag en de Regenboogbuurt in Almere op een efficiënte wijze klimaatbestendig kunnen worden gemaakt.

Voor Spangen en Mariahoeve gaat het om diepgaande analyse met bijbehorend advies om de wijken water robuust en klimaatbestendig te maken. In Almere gaat het om advies bij de herinrichting van de wijk.

Het hoogheemraadschap van Delfland in samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Den Haag vraagt Arcadis om de inrichting van de hemelwaterafvoerketen in concrete vorm te onderzoeken. Dit moet input geven voor heldere en haalbare maatregelenpakketten om de klimaatveranderingen op te vangen waar Nederland mee te maken krijgt. Daarbij wordt gezocht naar én minder wateroverlast én verbetering van de woonomgeving. Arcadis geeft een beeld van de kansen en risico’s en de bijbehorende maatregelen om deze verduurzaming efficiënt en effectief te organiseren.

 

In Almere werkt Arcadis in het bouwteam mee aan het groot onderhoud van de Regenboogbuurt in opdracht van Dusseldorp ISM. De gemeente heeft doelstellingen en wensen voor onder meer het beperken van de bodemdaling (alternatieven voor ophogen met zand), circulaire economie, hittestress en wateroverlast.

 

"Dit zijn mooie klussen om de gevolgen van de klimaatveranderingen op te vangen. Uitermate relevant in de context van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie met de ambitie om Nederland in 2050 klimaatbestendig ingericht te hebben", aldus David van Raalten, binnen Arcadis verantwoordelijk voor klimaatadaptatie. "Wij gaan hier nadenken over de meest efficiënte maatregelen om heel verschillende type woonwijken zo effectief mogelijk te verduurzamen. In Rotterdam en Den Haag nog helemaal aan de voorkant van het proces van planvorming, en in Almere al heel concreet in de uitvoering met een aannemer."


Kijk voor meer informatie over de activiteiten van Arcadis m.b.t. klimaatadaptatie op www.arcadis.com/klimaatbestendigestad

 

Contact: david.vanraalten@arcadis.com, programmamanager Klimaatadaptatie


Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingArcadis Nederland BV

Piet Mondriaanlaan 26

3812 GV Amersfoort

Postbus 220

3800 AE Amersfoort

 

Tel +31 88 4261261

E-mail info@arcadis.nl

www.arcadis.com/nl/nederland

Meer nieuws

AGENDA

 

 

 

 

www.erasmusacademie.nl/summerlab

Bloggers

Whitepapers