ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Concessie van morgen: creatieve dialoog in concurrentie

Concessie van morgen: creatieve dialoog in concurrentie. Hoe kan de ruimte binnen de aanbestedingswetgeving gebruikt worden?

20 januari 2015

Het OV wordt voor een belangrijk deel in stand gehouden door subsidies. Door teruglopende budgetten is de ‘bushalte om de hoek’ niet meer een vanzelfsprekend gegeven. Om toch een zo hoog mogelijk voorzieningenniveau aan te bieden is maatwerk en creativiteit noodzakelijk. Kennis van de markt is daarbij onmisbaar. De huidige aanbestedingswetgeving biedt genoeg ruimte om een toegesneden procedure voor de aanbesteding van de nieuwe concessies te ontwikkelen.

ARCADIS heeft nagedacht over hoe die ruimte binnen de aanbestedingswetgeving gebruikt kan worden. Dat resulteerde in onze ‘Concessie van Morgen’, een contractueel raamwerk in drie schijven. Wij noemen dat het ‘Drieschijvenmodel’. Binnen dit model zorgt outputsturing en de introductie van de zogenaamde ‘alliantie-schijf’ al voor een effectievere benutting van de markt ten opzichte van een traditioneel bestek. Met een aanpassing van het aanbestedingsproces is nog meer te winnen: creatieve dialoog in concurrentie. Veel overheden kunnen zich in dit model vinden en het Kennisplatform Verkeer en Vervoer heeft ons model omarmd in de novembereditie van hun blad CROW et Cetera.

Binnen het OV zijn aanbestedingsprocedures vrij traditioneel van aard. Dat past prima daar waar de scope helder is en ook ongewijzigd blijft gedurende de contractduur. Bij langdurige concessies is dit niet zo. De overheid moet dan juist mogelijkheden hebben om gedurende de concessie strategische thema’s als emissieloos vervoer verder te kunnen uitwerken. Bovendien moeten er mogelijkheden zijn veranderingen aan te brengen als er een nieuw ziekenhuis of bedrijventerrein in de planning is. De wereld is continue in beweging en daarom zijn afspraken op operationeel niveau voor zo’n lange periode van tien jaar onhoudbaar.

Het Drieschijvenmodel biedt voor deze dynamiek de passende contractuele kaders. Aanvullend is nu een aanbestedingsprocedure noodzakelijk die de concurrentie organiseert op andere aspecten dan alleen de prijs en gelijktijdig toch voldoende zekerheid en grip geeft op de prestaties van de vervoerder. Tijdens de aanbesteding moet de vervoerder de concessie invulling geven met de eerste concrete prestaties en creatieve oplossingen. De uiteindelijke aanbieding wordt onderdeel van het contract.

Benut bestaande mogelijkheden

Het selecteren van een marktpartij op basis van zowel inhoudelijke als innovatieve kwaliteiten is onmisbaar. De inspiratie komt niet uit de hoge hoed: deze ervaring is binnen Nederland ruimschoots aanwezig. In de toekomst ontstaan er meer mogelijkheden: De Europese Commissie heeft de nieuwe richtlijn voor de aanbesteding van concessieovereenkomsten en deze wordt voor april 2016 in onze nieuwe aanbestedingswet verwerkt. De onderhandelingsruimte over geïndividualiseerde (per gegadigde verschillend) contractuele voorwaarden wordt groter.  

De concessie vraagt verschillende rollen van de concessiehouder. Het drie schijvenmodel is ingericht op drie basisrollen; adviseur, partner en leverancier. In de aanbestedingsprocedure worden partijen via de  gunningscriteria uitgedaagd om onderscheidende kwaliteiten en oplossingen in het kader van deze rollen aan te bieden. De partij die de concessie gegund krijgt, is vervolgens verplicht om de aangeboden functionarissen daadwerkelijk in te zetten.

In de nieuwe Europese richtlijnen is een dergelijke benadering nog beter in te passen in de aanbestedingsprocedure en wordt de kans op juridische conflicten verkleind. Maar we kunnen nu al starten met het anders inrichten van de huidige aanbestedingsprocedures. We vergroten hiermee de creativiteit, verkleinen de risico’s en zetten het belastinggeld efficiënter in. Met het koppelen van het drie schijven model aan een anders ingerichte aanbestedingsprocedure is de concessie van morgen al snel de realiteit.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Ray.Bodok@arcadis.nl of Wijnand.Susanna@arcadis.nl

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.