ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Corporatie steeds vaker huisvester onderkant woningmarkt

Corporatie steeds vaker huisvester onderkant woningmarkt

12 april 2016

Corporaties richten zich weer steeds meer op het huisvesten van huishoudens met lage inkomens. Het WoON 2015 geeft een helder inzicht in de veranderingen binnen de sector. Companen onderzocht in opdracht van het ministerie van BZK de rol en positie van corporaties op de woningmarkt. Bewoners zijn steeds vaker alleenstaanden, senioren met een klein pensioen en uitkeringsgerechtigden. Minder dan een kwart van de huurders van een corporatiewoning in het sociale segment vormt een gezin, maar bijna de helft van het corporatiebezit bestaat uit eengezinswoningen. Lokaal is dit aandeel vaak nog aanzienlijk hoger.

Een aantal uitkomsten:

  • De omvang van de gereguleerde corporatiesector neemt af, het goedkopere deel van de vrije sector neemt juist toe.
  • Bewoners gereguleerde corporatiewoningen zijn steeds vaker alleenstaanden, ouderen met een klein pensioen en uitkeringsgerechtigden.
  • Dit is afgelopen jaren verder toegenomen; het aandeel huishoudens dat behoort tot de corporatiedoelgroep, en daarbinnen tot de aandachtsgroep voor de huurtoeslag, neemt toe.
  • Het aandeel gezinnen binnen de gereguleerde corporatiesector neemt af.
  • Van de gezinnen die door corporaties worden gehuisvest, is meer dan de helft een eenoudergezin.
  • Het aandeel huishoudens met een inkomen uit werk in de gereguleerde corporatiesector is aanzienlijk afgenomen.
  • Gerealiseerde verhuizingen naar gereguleerde corporatiewoningen betreffen steeds vaker starters en steeds minder vaak doorstromers.
  • Huur- en woonquotes in de gereguleerde corporatiesector nemen toe door de veranderende samenstelling van het huurdersbestand.

Uitkomsten die elke corporatie nopen tot een nadere bezinning op de eigen positie en de strategische keuzes die moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld rond het vraagstuk van scheiden en splitsen. En die input geven aan het gesprek tussen gemeenten en corporaties over de te maken prestatieafspraken. Uit onze analyses blijkt dat er op sommige punten regionaal flinke verschillen zijn en ook verschilt de situatie aanzienlijk tussen de steden en het ommeland. Companen helpt u graag verder met een nadere analyse toegespitst op de woningmarkt in uw werkgebied.

Download het rapport "De rol van woningcorporaties op de woningmarkt"

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.