of 65101 LinkedIn

Rekenkamer bekritiseert ondermijningsaanpak Aboutaleb

Het onderscheid tussen degene die de regels opstelt en uitvoert is binnen de bestuurlijke aanpak van ondermijning van de gemeente Rotterdam in de praktijk niet altijd duidelijk. Bij pandsluitingen heeft burgemeester Aboutaleb niet alleen een dominante stem in de totstandkoming van de regels, maar is hij ook degene die sluitingen oplegt. Dat constateert de Rekenkamer Rotterdam.

Het onderscheid tussen degene die de regels opstelt en uitvoert is binnen de bestuurlijke aanpak van ondermijning van de gemeente Rotterdam in de praktijk niet altijd duidelijk. Bij pandsluitingen heeft burgemeester Aboutaleb niet alleen een dominante stem in de totstandkoming van de regels, maar is hij ook degene die sluitingen oplegt. Dat constateert de Rekenkamer Rotterdam.

Verdubbeling Bibob-onderzoeken
Uit het rapport ‘Onder de radar. Onderzoek naar aanpak ondermijnende criminaliteit’ blijkt dat de gemeente Rotterdam sinds 2014 stevig heeft ingezet op de aanpak van ondermijning via bestuurlijke maatregelen en andere gemeentelijke instrumenten. Dat leidde in de periode 2014-2020 onder meer tot 554 gesloten drugspanden. Opvallend is dat de politie vaker een beroep deed op de gemeente. Verder verdubbelde het aantal Bibob-integriteitsonderzoeken van 189 in 2015 naar 384 in 2020, maar bleef het aantal geweigerde vergunningen en subsidies en dergelijke min of meer gelijk. Ook gebruikte de gemeente enkele nieuwe instrumenten, zoals handhaving op erfpacht en een vergunningplicht op panden, branches en gebieden.

Beperkte invloed gemeenteraad
Maar met de intensivering van de aanpak is ook het begrip ‘ondermijning’ verbreed. Onder ‘aanpak ondermijning’ vallen allerlei activiteiten: van reguliere gemeentetaken, zoals de handhaving op bestemmingsplannen en het onderhoud van de openbare ruimte, tot taken die overlappen met de inzet van politie en justitie, zoals acties gericht tegen drugshandelaren. Ondermijning is een containerbegrip geworden, waarop de raad beperkt invloed heeft, want het ontbreekt aan duidelijke doelen en informatie over de uitvoering en resultaten is versnipperd. Het is hierdoor niet duidelijk waarop de aanpak precies is gericht: op de georganiseerde criminaliteit of op kleinere criminaliteit en verloedering. Dit gebrekkige beeld bemoeilijkt de controlerende taak van de gemeenteraad.

Bevoegdheden burgemeester 'risico'
De Rekenkamer detecteert ook risico’s in de concentratie van bevoegdheden bij de burgemeester. De gemeente kiest voor een repressieve aanpak daarbinnen maakt de gemeente, en in specifieke gevallen de burgemeester, gebruik van instrumenten uit het bestuursrecht. Maatregelen zoals de sluiting van een drugspand gelden daarom niet als straf, maar als ‘herstelmaatregelen’, wat de gemeente in staat stelt sneller op te treden dan mogelijk is binnen het strafrecht. De rekenkamer waarschuwt er echter voor dat binnen deze bestuurlijke aanpak van ondermijning soms onvoldoende aandacht is voor waarborgen die fouten, willekeur en disproportionaliteit voorkomen.

Checks and balances
In de praktijk is het onderscheid tussen degene die de regels opstelt en uitvoert niet altijd duidelijk. De burgemeester heeft bij pandsluitingen niet alleen een dominante stem in de totstandkoming van de regels, maar hij is ook degene die sluitingen oplegt en beslist over de opvolging van adviezen van de Algemene Bezwaarschriftencommissie na ingediende bezwaren. Volgens de rekenkamer vereist de gegroeide inzet scherpe keuzes over de gemeentelijke rol in de aanpak van ondermijning. Daarin zou de gemeenteraad een grotere rol moeten hebben dan tot nu toe het geval is. Daarbij dient er aandacht te zijn voor checks and balances bij de inzet van bestuursrecht en bij de breedte van het begrip ondermijning.

Het college geeft in zijn reactie op het rapport aan de aanbevelingen gedeeltelijk over te nemen, maar volgens de Rekenkamer lijkt het de aanbevolen fundamentele discussie over de rol van de gemeente uit de weg te gaan.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door P.F. Peeters (medewerker vergunningen) op
" Verder verdubbelde het aantal Bibob-integriteitsonderzoeken van 189 in 2015 naar 384 in 2020, maar bleef het aantal geweigerde vergunningen en subsidies en dergelijke min of meer gelijk. "

Ik vraag me af wat deze getallen zeggen over de effectiviteit van het instrument BIBOB?

Vacatures

Van onze partners