of 59318 LinkedIn

Ombudsman: actievoerder geen veelpleger

Joke Kaviaar
Joke Kaviaar
4 reacties
De politie mag actievoerders niet langer aanmerken als veelplegers. De Nationale Ombudsman heeft een klacht hierover van een actievoerster gegrond verklaard.

Kerstkaart
De actievoerster, Joke Kaviaar, voert al jarenlang acties tegen het Nederlandse asielbeleid en komt regelmatig in aanraking met de politie door schendingen van de openbare orde. Eind 2009 ontving zij een kerstkaart van het politiekorps Zaanstreek-Waterland met een boodschap die normaal alleen naar veelplegers wordt verstuurd: we hopen u volgend jaar niet meer tegen te komen. Het korps zag haar al twee jaar als zeer actieve veelpleger. Met die kwalificatie was Kaviaar het niet eens. Ze voelde zich geïntimideerd, gecriminaliseerd en lastiggevallen en wilde zelf inzage in de over haar vastgelegde politiegegevens. Dat mocht niet van de politie. De gegevens werden haar voorgelezen. Daarop stapte ze naar de Nationale Ombudsman.

Misbruik bevoegdheid
Die wijst erop dat veelplegersbeleid is bedoeld om drugsverslaafde draaideurcriminelen aan te pakken. Die kunnen tijdelijk worden vastgezet in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD-maatregel) en krijgen een adoptieagent toegewezen. Sinds 2004 geldt de beperking dat het om verslaafde daders moet gaan niet meer. ‘Maar als het onverkort op actievoerders wordt toegepast is dreigen met een ISD-maatregel beknotting van de demonstratievrijheid. Daarmee handelt de politie in strijd met het verbod van misbruik van bevoegdheid.’

Onprofessioneel
De kerstkaart kwalificeert de ombudsman als “onprofessioneel”. Kaviaar wist niet dat ze als veelpleger werd gezien. Pas toen ze er zelf naar vroeg, kreeg ze het te horen. ‘Die handelswijze gaat in tegen het vereiste van actieve en adequate informatievoorziening.’ De klacht dat Kaviaar haar gegevens niet zelf mocht inzien vindt de ombudsman niet gegrond. De politie hoeft uitsluitend gegevens mee te delen. Tegen de weigering om bepaalde gegevens te verstrekken kan Kaviaar in beroep bij de bestuursrechter.

Kaviaar
Kaviaar zelf was niet bereikbaar donderdag voor direct commentaar. Op haar website schrijft ze dat ze al vele klachten had ingediend bij de politie, onder meer over de adoptieagent die haar inderdaad een paar keer benaderde, maar dat die allemaal werden afgewezen. Ook wijst ze erop dat de Nationale Ombudsman haar klacht vorig jaar nog afwees. Hij zou de klacht over plaatsing op de veelplegerslijst niet behandelen en over de ISD maatregel kon hij niet oordelen, “omdat dit gedragingen zijn waarop de rechter toeziet”. Dat de klacht nu wel is behandeld verklaart ze uit het feit dat er meer klachten waren over de manier waarop met plaatsing op de veelplegerslijst werd omgegaan.

Veranderd
Ook merkt ze op dat de ombudsman erkent dat het veelplegersbeleid geen wettelijke beperking kent en de politie een activist dus actief mag volgen en het dan onvermijdelijk is dat die daar overlast van ondervindt. Maar dan schrijft de ombudsman: ‘Deze overlast overstijgt echter het aanvaardbare als de rechter op vordering van de officier van justitie een ISD-maatregel zou opleggen.’ Ze concludeert dat de ombudsman van gedachten is veranderd.

Niet bindend
Toch vraagt ze zich af of de officier van justitie of de rechtbank zich veel van de uitspraak zullen aantrekken.Het oordeel van de NOM is niet bindend en ze kunnen het naast zich neerleggen. Dit doen politie en justitie wel vaker met uitspraken van de Nationale Ombudsman.’ Daarbij concludeert ze dat ze nog steeds op de lijst van zeer actieve veelplegers mag staan, een kerstkaart wel “professioneel” mag worden gestuurd en constateert ze dat de ombudsman de adoptieagent wel ziet zitten voor actievoerders om begrip voor elkaar te kweken. ‘Dacht het niet!!!’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Joschke op
Johannes heeft het fout. Of de ombudsman maakt fouten, of hij is niet altijd op de hand van de klager maar steunt hij ten onrechte de politie. Hij accepteert dat een politieman een valse aangifte doet wat zelfs agenten onbegrijpeklijk vinden. Maar hij is de Nationale Ombudsman en staat boven alle twijfel verheven. Dus niet... Ik ben mij geloof in Nederland verloren. ook hier is de politie corrupt en is ieder met zijn eigen carriere bezig. Ook de ombudsman... Kan hij niet scoren dan doet hij het noet...
Door Michiel Jonker op
@bart en @Johannes

Jullie willen kennelijk dat burgers zich heel gedwee gedragen en vinden burgerlijke ongehoorzaamheid per definitie fout - ook als het gaat om het voorkomen van, of aandacht vragen voor ellende die door de overheid of sommige bedrijven wordt veroorzaakt en die anders niet wordt aangepakt.

Zonder allerlei acties van burgerlijke ongehoorzaamheid, zouden onze vrijheid, veiligheid en democratie echter allang niet meer bestaan, en bovendien nooit tot stand zijn gekomen.

Net zoals bijvoorbeeld de politie soms de grenzen van de wet opzoekt of overschrijdt, doen sommige burgers dat ook. Bijna nooit komt bij zulke idealistische burgerlijke acties de veiligheid ook maar enigszins in gevaar. Daar zijn ze ook niet voor bedoeld.

Misbruik van bevoegdheden door de politie is veel gevaarlijker en schadelijker, dan bijv. burgers die zich in alle openheid aan een spoorlijn vastketenen om een kerntransport te stoppen, zoals in Duitsland vaak gebeurde.

Een Deense minister (Sören Pind) vergeleek onlangs de vreedzame, burgerlijk ongehoorzame actie van een groep mensen die bomen in een natuurgebied probeerde te beschermen (zodat ze niet voorafgaand aan een rechtszaak door de overheid omgehakt zouden worden), met de moorddadige actie van Anders Behring Breivik in Noorwegen. Dit kwam deze minister terecht op forse kritiek te staan, waarna hij genoodzaakt was halve excuses te maken.

Voor de goede orde: ik ken mw. Kaviaar en haar acties niet, en zelf ben ik niet burgerlijk ongehoorzaam (behalve soms bij het oversteken van lege wegen met een rood voetgangersstoplicht). Maar ik heb wel sympathie voor sommige acties waarin een goed doel mede door middel van (vreedzame en proportionele!) burgerlijke ongehoorzaamheid wordt nagestreefd.

Uit het artikel blijkt ook, in tegenstelling tot wat @Johannes beweert, dat de ombudsman slechts na een aanvankelijke afwijzing, schoorvoetend de klager gelijk heeft gegeven. Kennelijk kon de ombudsman er, gezien wet- en regelgeving (omtrent de bevoegdheden van de politie) niet onderuit. Dat is niet "ziende blind zijn" of "altijd de klager gelijk geven", maar respect voor wet- en regelgeving. Of wil @Johannes soms dat de ombudsman zèlf een vorm van ongehoorzaamheid gaat praktizeren?

Regels gelden niet alleen voor burgers, maar ook en vooral voor overheidsdienaren.
Door bart (docent Maatschappijleer) op
Goed, wat vind u dan van de term 'vervelend mens', mevrouw Kaviaar? Uw gedrag is gewoon overlastgevend en doet de achterliggende goede idealen alleen maar schade aan. Jammer. U heeft uw realiteitszin verloren en jaagt de staat (lees: wij/burgers) onnodig op kosten.
Door johannes (adviseur) op
Dat de ombudsman op voorhand altijd al de zijde van de klager kiest, is algemeen bekend.Dat de pmbudsman ook de rol van vrouwe justitia op zich neemt is nieuw.Iedere activist die met regelmaat met de politie in aanraking komt wegens verstoring van de openbare orde, vernielingen van eigendommen e.d., is domweg een veelpleger.De reden waarom zij de door onze samenleving ingestelde regels overtreden is van geen enkel belang.Er zijn immers genoeg andere middelen voorhanden om je mening kenbaar te maken.Daar komt nog bij dat bij veel activistische acties zelfs grote gevaren ontstaan.Een transport van nucliair afval vergt zeer grote voorzorgsmaatreelen.De actievoerders die dit vervoer denken te moeten stoppen brengen bewust de hele samenleving in gevaar.Vrouwe justitia is geblindoekt om neutraal te blijven,de ombudsman is echter ziende blind.

Vacatures

Van onze partners