of 64621 LinkedIn

‘Islam mede oorzaak delinquent gedrag’

Sjors van Beek 42 reacties
Het ministerie van Justitie onderzoekt welke aanpak van jeugdcriminaliteit werkt. Met die kennis wil het kabinet de problematiek van Marokkaanse jongeren te lijf.

De islam is mogelijk een van de oorzaken van delinquent gedrag van Marokkaanse jongeren. Dat oppert Corine de Ruiter, hoogleraar forensische psychologie in Maastricht die - samen met anderen - in opdracht van het ministerie van Justitie de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren in kaart heeft gebracht. Volgens De Ruiter hebben Marokkaanse (en Turkse) jongeren een ‘achterstand in hun morele ontwikkeling’.

 

Zo’n achterstand is één van de factoren die crimineel gedrag kunnen veroorzaken: wetenschappelijk is aangetoond dat delinquenten vaak een verminderde gewetensfunctie, minder empathisch vermogen en minder agressiecontrole hebben. Dit minder goed ontwikkelde ‘moreel redeneren’ van Marokkaanse en Turkse jongeren is volgens De Ruiter en haar medewerkster Kim van Oorsouw te verklaren uit de islamitische achtergrond van deze minderheidsgroepen.

 

‘Binnen de islam ligt de nadruk op gehoorzaamheid aan en respect voor de ouders. Individualisme en onafhankelijkheid worden minder belangrijk gevonden - en dit zijn juist de eigenschappen die de morele ontwikkeling tot een hoger niveau kunnen brengen’, aldus de co-auteurs van het Kennisfundament ten behoeve van de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren.

 

Kinderen in Nederlandse gezinnen groeien op met een ‘democratische onderhandelingsstijl’ en veel overleg met de ouders, waardoor ze leren meebeslissen. Islamitische kinderen groeien vaak op in een gezinsstructuur waarin ze ‘alleen maar bevelen moeten opvolgen’. Het empirische bewijs dat dit antisociaal of crimineel gedrag in de hand werkt, is er nog niet, maar de auteurs achten het ‘plausibel’ dat het zo werkt.

 

Achtergrond

 

Marokkaanse jongeren hebben te maken met andere achtergrondfactoren dan Turkse jongeren. Marokko is minder geïndustrialiseerd en minder democratisch dan Turkije en in Marokko hebben vrouwen minder politieke rechten, wat analfabetisme in de hand werkt, zo worden wat verschillen opgesomd.

 

Al met al zijn programma’s als de Glenn Mills school volgens de onderzoekers bij Marokkaanse jeugdigen dan ook ‘niet effectief om de morele rijping te vergroten, omdat repressie vaak al de dominante opvoedingsstijl is’. Veel meer heil zien ze in het aanleren van een andere denkstijl. Studies in het buitenland tonen aan dat die aanpak daadwerkelijk leidt tot minder recidive. Bekend is ook dat Marokkanen vaker dan gemiddeld lijden aan schizofrenie. Dat zou weleens te maken kunnen hebben met de veelvoorkomende neef-nichthuwelijken, aldus onderzoekster Trees Pels, die ook meewerkte aan het rapport.

 

Het Kennisfundament ligt ten grondslag aan het ‘Marokkanenbeleid’ dat het kabinet op dit moment ontwikkelt. Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeksen Documentatiecentrum) van het ministerie van Justitie heeft meerdere wetenschappers gevraagd op een rijtje te zetten wat er al bekend en bewezen is over de aanpak van jeugdcriminaliteit en antisociaal gedrag in het algemeen, en van allochtone/Marokkaanse jongeren in het bijzonder.

 

Uitgezocht is van welke interventies en maatregelen vaststaat dat ze echt werken. Dat zijn er maar weinig, concluderen de onderzoekers. Wat er voorhanden is aan wetenschappelijk bewijs stoelt vooral op Amerikaanse studies; onderzoek naar de werking van (buitenlandse) interventies in de Nederlandse context is dan ook hoognodig, betogen de auteurs. Zo is niet bekend of jongeren die in een justitiële jeugdinrichting geen probleemgedrag meer vertonen, die lijn na vrijlating ook vasthouden. Waarschijnlijk niet, denken de onderzoekers.

 

Aanbevelingen

 

Een belangrijke aanbeveling uit het rapport is verder dat scholen een veel grotere rol moeten krijgen bij het bestrijden van de overlast en criminaliteit van Marokkaanse jongeren. Allochtone ouders stappen minder snel dan autochtone ouders naar de (psychische) hulpverlening, mede vanwege een cultureel taboe. Voorlichting aan die ouders is daarom van groot belang, stellen de auteurs van het Kennisfundament.

 

‘In het signaleren is het aan te bevelen dat scholen (schoolartsen, jeugdgezondheidszorg, leerkrachten) een belangrijkere rol gaan spelen. Leerkrachten zouden bijvoorbeeld gestimuleerd kunnen worden om in hun klas te screenen op gedragsproblemen’. Er bestaat een test met eenvoudige vragen (‘Kan het kind stilzitten? Liegt het vaak?’) die probleemgedrag en gedragsstoornissen heel vroeg kan signaleren.

 

Wanneer allochtone ouders via de school verwezen worden naar de hulpverlening, werkt dit drempelverlagend, betogen de onderzoekers. ‘Nog beter zou het zijn wanneer de hulpverlening op of via de school aangeboden wordt. Dat zullen allochtone ouders, maar ook ouders met een lage sociaal-economische status, als drempelverlagend en minder stigmatiserend ervaren dan wanneer ze uit eigen beweging hun weg moeten vinden naar bijvoorbeeld de jeugd-GGZ’, aldus de schrijvers van het Kennisfundament.

 

Als ouders makkelijker de weg vinden naar de vrijwillige hulpverlening, zal de allochtone oververtegenwoordiging in de niet-vrijwillige, zwaardere hulp (Jeugdzorg, tbs) ook afnemen, is de verwachting.

 

Buffer

 

Het vergroten van de ‘sociale binding’ onder etnische minderheden kan werken als ‘buffer tegen crimineel gedrag’, denken de onderzoekers die voor het WODC hebben gewerkt. Die sociale binding kan weer worden versterkt door de sociale cohesie binnen (Marokkaanse) gezinnen te verstevigen.

 

‘Oudertraining kan al in de basisschoolperiode. Marokkaanse ouders blijken er moeite mee te hebben om te erkennen dat hun kind moeilijk hanteerbaar gedrag vertoont.’ Leerkrachten signaleren dit gedrag wel, reden te meer om al op school ‘preventieve interventies’ aan te bieden.

 

Andere bevindingen van de wetenschappers: het creëren van hangplekken voor risicojongeren werkt vaak averechts; bij het tegengaan van criminaliteit is het instellen van een avondklok niet effectief, het verbeteren van straatverlichting daarentegen wel. Lukraak meer ‘blauw’ op straat heeft geen nut, gericht extra patrouilleren op bepaalde tijden en plaatsen werkt aantoonbaar wél.

 

Zie ook het artikel 'Neokoloniaal gedrag Marokkanen'

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Didis Alaoui (Webdesigner) op
Islam heft echt niets te maken met het delinquent gedrag’
van de jeugd. Maar wel de opvoeding van Ouders en de ouders zelfs hebben niets te geven als opvoeding eigenlijk.
Door p op
Hebben ze ook al zo rapport over Rooms Katholieke priesters?

Waar het om gaat is om mensen aan te spreken op hun daden. Er wordt weer zoveel aan gehangen...
Door laurent op
De hoofddoek is dan ook niets anders dan de mohammedaanse variant van de swastika, en dient dan ook conform het nog steeds geldende uniformverbod verboden te worden. Hier komt bij dat mevrouw dus kiest voor een doelbewuste ondermijning van de Nederlandse staat, dat is haar strategie en dergelijke mensen dienen als staatsgevaarlijk door Nederland gedwongen het land uit te worden gezet. Waarom zou je immers mensen die een bedreiging vormen voor de Nederlandse manier van leven in Nederland gedogen? WRR: De beeldvorming dat deze organisatie laatste tijd opvoert is het oude schrikbeeld die opgevoerd wordt als ze mensen bang wil maken. Het zijn beelden die zijn ontleend aan de tijd voor 1945 en er is niets van terug te vinden. WRR verdedigt echter de ‘vrijheid’ van moslims om de ‘waarden’ van islam te handhaven en voert met dat doel een haatcampagne tegen de opposanten van de islamitische verbreding. Het maakt WRR niet uit of de ‘waarden’ van de islam gericht zijn tegen de democratie, tegen de liberale vrijheden, tegen vrouwen..enz.. Benoemingen in deze adviesorganen zijn bepaald door politieke kleur. De voorzitter van het CPB heeft meegeschreven aan het programma van de PvdA. Iemand die politiek actief is geweest in een sleutelfunctie, kan nooit meer onpartijdig adviseur zijn. Cohen, GL en D66 bazen die overal moskeeën willen neerzetten hebben lange tijd sterke banden gehad met de Milli Gorus organisatie. 30 jaar lang hebben veel gemeenten miljoenen Euro's doorgesluisd aan de Milli Gorus die niet beter is dan de Afghaanse Taliban. Turkse en Marokkaanse federaties werken op hun buurt samen met de Hamas, Iranse nationale garde, Hezbullah en Al qaida. Cohen's Amsterdam wilde dat deze fundi's de grootste moskee van Europa gaan bouwen, een project van het stadsdeel De Baarsjes, woningbouwvereniging het Oosten en de Turkse moskeeorganisatie Milli Görüs. Na verloop van tijd bleek dat de zeer gevaarlijke religie_maffia Milli Görüs de touwtjes in handen had. Na allerlei conflicten en financiële schandalen wilde Cohen toch dat ze serieus mogen beginnen met de grootste kazerne van de Islamitische milities waar toenmalig minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) in 2006 een openingsceremonie opluisterde. In veel steden worden nieuwe grote moskeen geopend. Onder de genodigde gasten die de feestelijkheden bijwonen bevinden zich afgevaardigden van de Nederlandse overheid en diverse kerkleiders. Dit maakt nog eens duidelijk hoe weinig besef men heeft van de ware bedoelingen van de moslims in Europa. De in grootsteden ingewijde moskeen dragen de namen van de islamitische bloed zuchtige krijgsheren: bv. “Fatih-Sultan-Moskee, Sultan Selim moskee, Osman cami etc... ”. Deze namen zijn niet toevallig gekozen. De Turkse Sultan Mehmet II droeg de bijnaam “Fatih (de veroveraar). In het jaar 1453 veroverde deze christenhater het christelijke Konstantinopel, waarbij alle christenen bijeen werden gedreven en onthoofd. Het door hem aangerichte bloedbad was met geen pen te beschrijven. Niet toevallig dus de naam van deze moskee. Er is heel bewust voor deze naam gekozen! Met dit soort naamgevingen aan moskeeën wordt nog eens goed duidelijk wat de moslims werkelijk van plan zijn in Europa en worden de goede bedoelingen van de Europeanen t.o.v hun moslimmedemens met voeten getreden. Maar pas op, vooral de islam niet te beledigen. Het islamiseren gaat veel verder dan het promoten van koranlessen, islamitische omroepen in het openbaar onderwijs en het goedkeuren van vrouwvijandelijk gedrag door ambtenaren. De lijst is zeer lang: veel Cohen's, Donner's wachten nog steeds op hun nieuwe kansen...
Door Jan van Westland (Politiek Filosoof) op
"Last but not least dient opgemerkt te worden dat de huidige tendens in de Nederlandse maatschappij om bepaalde etnische minderheidsgroepen in het maatschappelijke en politieke debat te demoniseren, het aangaan van sociale binding met diezelfde maatschappij voor deze minderheidsgroepen sterk bemoeilijkt. Uitsluiting creëert uitsluiting, en geen binding. In dit opzicht kan de Nederlandse samenleving veel leren van typische immigratielanden als Canada en de Verenigde Staten, waar nieuwkomers kansen krijgen om zich als nieuwe staatsburger te bewijzen en relatief snel assimileren."

Zo luidt een van uw conclusies. Maar die conclusie is volstrekt misplaatst.
Het is een volledige omkering van feiten.
Het zijn bepaalde nieuwkomersgroepen die zich afkeren van de Nederlandse samenleving. De afkeer van de Nederlander is hier na vele decennia van tolerantie slechts een reactie op.
Verder geldt in Amerika enzo gewoon het adagium "aanpassen of opkrassen". Wie zich daar niet aanpast wordt ook gewoon van het arbeidsproces uitgesloten en komt dan in de goot terecht. Dat is in New York zo en op het platteland geldt dat nog erger. Nee, juist hier in Nederland wordt onaangepasten al sinds jaar en dag de hand boven het hoofd gehouden.
U keert de boel om.
Door Laurent Visser (verkoop) op
Extra subsidie Kickbox lessen!

De kickboks-projecten voor "allochtonen" zijn vreselijke ontwikkelingen, gemeentes hebben voor de werkloze massa de gewelddadige vechtsport gevonden: "Integratie" van de moslimjongeren zou via de meest gewelddadige vechtsport en de technieken daarvan zijn te gebruiken voor het effectief doden of blijvend invalide maken van de tegenstander, beginnen. Dit zijn geen self-defence vechtsporten, Moslimjongeren die kickboks-projecten van de gemeentes volgen vallen steeds meer mensen aan en moeten ze juist beter kunnen vechten tegen de politie..
Kickboxen is de meest gewelddadige vechtsport en de technieken daarvan zijn te gebruiken voor het effectief doden of blijvend invalide maken van de tegenstander. Hoe is het nou mogelijk dat onze ministerie van integratie voor de moslims dit middel kiest en subsidieert met de belastinggeld van de hardwerkende mensen, terwijl gevreesde Moslim bendes zover zijn dat ze nu al politiebureaus kunnen aanvallen!!! Het is dus wel genetisch bepaald: kickboksen heeft een grote aantrekkingskracht op de jonge turken en Marokkanen, terwijl ze hier geboren zijn. Amsterdam subsidieert dit soort kickboks vechters en denkt dat de moslimjongeren hun agressie via deze weg kwijtraken..., terwijl moslims die deze cursussen volgen zich beter kunnen organiseren en meer geweld plegen tegen de anderen..Vorige jaar binnen half uur via een sms bericht verzamelden zo'n 50 Marokkaanse jongeren die zich verschanst hadden in allerlei café's en die nog versterking kregen van Amsterdamse moskeen tegenover de politie!
De islam is een gif dat zich langzaam in onze samenleving genesteld heeft, het is een octopus die ons met zijn vele tentakels in de houdgreep heeft. Deze Zgn "godsdienst" ,die met de Turken en Marokkanen is meegekomen is een grote gevaar... Wat moet je in Godsnaam met de geschriften van die hallucinerende woestijnbewoner uit de 6e eeuw ,Muhammed., die op grond van zijn "visioenen" begonnen is met het op moorddadige wijze onderwerpen van iedereen die op zijn pad kwam , en die begon met het uitmoorden van de Joodse stammen in Saoedi-Arabië? Die samenhang of cohesie wordt verder nog versterkt door rooftochten en/of oorlogen tegen vijandige groepen en nu nog het hedendaagse Turkse en Arabische nationalisme en het belang van vijandbeelden: "gavur", "kafhir" Hollanders!!!. In het geval van de islam is dat echter een valse tegenstelling. De raid of rooftocht is een intrinsiek deel van de islam. Dat er nu Nederlanders geconfronteerd worden met deze theorie van de rooftochten, vechttactieken van de barbarse Arabische en Turkse stammen en hiervoor miljarden uitgeven omdat de barbaren denken dat ze nog steeds in die tijd leven!!!. Mensen moeten nu deze criminele activiteiten van de barbaren als "godsdienst" accepteren en zich aanpassen aan deze walgelijke ideologie!
Door Frans Poot (D66-raadslid De Bilt en medeoprichter van het Platform Respectvol Samenleven) op
Ik ben al jaren werkzaam in een penitentiaire inrichting waar veel uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen en lastpakken verblijven. Mannen, jongens met een Noord- Afrikaanse achtergrond zijn oververtegenwoordigd. Ze vertonen steevast slachtoffergedrag en worstelen met hun identiteit.

Ik heb nooit het idee gehad dat de ettertjes van de straat moskeebezoekers zijn. Ik betwijfel daarom ook de (voorlopige) stelling van de Maastrichtse onderzoekers. Ik zie dit slachtoffergedrag bij mensen van andere culturen, waar de islam eveneens het dominante geloof is, nooit. Ik denk dat crimineel gedrag eerder te maken heeft met culturele achtergrond.

Sociologische onderzoeken laten zien dat vooral Berbers lijden aan dit soort gedrag. Misschien veroorzaakt door eeuwenlange onderdrukking door de Arabische cultuur, waarin ze hebben geleerd dat ze minderwaardig zijn. In Nederland worden deze mensen bevestigd in hun rol. Ik vind de stelling zelfs gevaarlijk, want stigmatiserend.

Juist generaliseren heeft een verlammende werking op groeperingen. Dit was voor mij ook reden om in 2004 de aanzet te geven tot oprichting van het Platform Respectvol Samenleven. In mijn vruchtbare contacten met moskeebesturen heb ik nimmer sporen gezien van maatschappelijk ongewenst gedrag. Integendeel. Ik ben voorstander van een aanpak die beschreven wordt in het artikel ‘Neokoloniaal gedrag Marokkanen’ in hetzelfde blad.

Problemen worden daarin benoemd zonder te stigmatiseren. Daarin wordt beschreven dat correctie alleen nodig is in probleemgevallen en het liefst zo snel en zo duidelijk mogelijk. Successen moet je belonen. Wat dat betreft neem ik mijn petje af voor stadsdeelvoorzitter Marcouch. Hij is zelfs voorstander van het het land uitzetten van etterbakken en criminelen zonder Nederlands paspoort.

Ik wil niets afdingen aan wetenschappelijk werk. Wel wil ik waarschuwen voor voorbarig conclusies. Het zou Wilders c.s. immers een legitimatie geven door te gaan met polariseren.
Door R. Windt (machteloze burger) op
Voor wie interesse heeft in dit onderwerp is het programma Rondom 10 op Ned2 een must! Is vandaag (zaterdag 30 mei) uitgezonden.
Thema van het programma ging over de problemen met Marokkaanse jongeren. Uitsluitend Marokkaans Nederlandse gasten in de studio. Jonge mensen overwegend.
Het was het meest chaotische programma ooit, denk ik. Zodra vanuit de geintegreerde mensen een punt van kritiek werd geuit jegens "eigen volk" barstte het kippenhok steeds los. Groot pluspunt dat die moedige mensen er waren!
Het is voor mij wel helder. Het is een cultuur/temperament probleem.
Turkse mensen reageren gewoon niet zo heftig. Een vrouw, die weerbaarheidstrainingen gaf, stelde voor dat de Nederlandse en de Marokkaanse regering tot een vergelijk moeten komen en dat die onaangepaste gasten daar maar voor heropvoeding tijdelijk gedropt moeten worden. Het viel totaal niet goed, maar moedig was ze, geweldig! Een snackbareigenaar mocht eigenlijk niet vertellen dat van de 12 overvallen 10 door zijn eigen etnische groep gepleegd zijn. Dat werd weer verontschuldigd i.v.m. het feit dat er geen lesuren waren en men niks te doen had. Autochtonen doen het ook, was ook een reactie, met ondoordringbare overtuiging van deze logica. Een D66 politica voelde de bui al hangen: we staan er weer fraai op zo, ook met al dat roepen door elkaar. Er werd voor geklapt, maar werd even snel weer vergeten. Er was een oudere mijnheer van de eerste generatie. Die werd door een jongere toegesproken. Hij was dankbaar voor wat die eerste generatie heeft moeten doorstaan. Dat zij kansen hadden en dat onaangepast gedrag eigenlijk een schande is voor wat de oude generatie heeft moeten verduren. Die man merkte op: wij kwamen voor werk en werkten. Zei ook iets over verwendheid volgende generaties en het ontbreken van gezag. Er werd gediscrimineerd voor banen, kwam naarvoren. De snackbar eigenaar reageerde naar een jongen, die vond dat de onderwijzers hem geen vertrouwen gaven, dat ouders betrokken moeten zijn bij school. Probleem daarbij, jawel, daar is ie weer...taal!
Op de cruciale vraag of men zich Nederlander voelt, of Marokkaan kwamen slechts enkele kordate antwoorden (Marokkaanse Nederlander), maar ook duidelijk het antwoord, Marokkaan, of liever niet antwoorden. Daar ligt dus tevens een groot probleem.
Een heel jonge documentairemaker dacht dat Nederlanders anti-Islam was. Hij was steeds ook andere aan het onderbreken. In de hele rest van het programma kwam dat niet eens meer ter sprake.

De gastheer heeft dit seizoen wel spectaculair afgesloten en kon het nauwelijks managen.

Het is te hopen dat deze gemeenschap en de hele hulpverlening, onderwijs, gogen en logen en imams dit intern eens gaan evalueren en nou eens zonder al die emoties en heftigheid. Er zaten echt lichtbakens tussen de gasten! Als daarnaast dit type mensen meer dit aandurven en media die ook meer naarvoren trekken, zou dat een goede bijdrage zijn aan goede zelfreflexie en betere integratie en emancipatie. Het kan niet met minder toe, omdat dit anders fnuikend uitwerkt en rechtsextremisme voedt.
Door Paardestaart op
"Uitsluiting creëert uitsluiting, en geen binding. Mijns inziens is deze conclusie duidelijk genoeg"

Heel duidelijk inderdaad. Jammer dat het er weer van komen moet.

Het is éen van de verplichte frases die onvermijdelijke kritiek op de effecten van islam salonfähig moeten inkleden, ongeveer zoals mensen hun klachten over nare ervaringen met prachtjongeren altijd verplicht voelen in te leiden met: 'Ik wil niet discrimineren hoor, máar.."

Als de feiten zolangzamerhand onontkoombaar allemaal in dezelfde richting wijzen; is dan alwéer een verwijtende waarschuwing aan het adres van de sufgebeukte oorspronkelijke bewoners van dit land niet ontzettend onrechtvaardig en contra-produktief?
Wordt het de professionals nu niet eens te onwaarachtig, om alsmaar datzelfde onnozele doekje voor het bloeden aan te reiken?

't Is hard, maar uitsluiting is in the eye of the beholder. Het lijkt me als excuus een dodelijke ready-made, als je tenminste mensen wilt 'empoweren'
Autoriteiten en professionals in de hulpverleningsindustrie maken van volwassen mensen onzekere, miskende probleemgevallen, die niet worden aangespoord te vertrouwen op hun eigen kracht, energie en inventiviteit, maar op de eventuele smartepenningen en groepsprivileges die hen als wiedergutrmachung voor ingebeelde achterstelling in de schoot vallen

En dan te bedenken hoe eenvoudig dit alles te vermijden was geweest..
Door R. Windt (machteloze burger) op
Mevrouw de Wit,

Kent u het artikel hieronder?
Wellicht stelt dit u enigszins gerust.
Het zorgpunt zit nu meer in de beschaafde infiltratie. Dat voor iemand als Ramadan de rode lopers worden uitgerold door een acedemische, politiek links georienteerde elite, is enger. Die heeft m.i. een beschaafde, conservatieve, maar overheersende Islam in de wereld voor ogen. Met Europa als springplank en de Verlichtingswaarden daarvoor bagataliserend.

De nieuwe tweede politieke "correctheid" vanuit die eerder genoemde elite is nu, naast Ramadans visie, kosmopolitisme. Dat is ook heel handig voor deze hoogleraar. West Europa, met veel onderlinge verschillen en slechts een smalle basis, de Verlichting (totaal anders als VS dus), mag zo dus verder als broddellap fungeren voor een klein, ondemocratisch, politiek invloedrijk, en op elkaar georienteerd, groepje! Mevrouw de Ruiter lijkt daar, vrees ik, een van.

https://www.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/2009/04/moslims-keren-zich-tegen-radicalisme.113840.lynkx
Door Fritz op
Very good.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners