of 64231 LinkedIn

Geen generieke maatregelen jegens ‘veiligelanders’

Winkeliers in Ter Apel hebben behoefte aan inzet in hun winkels van beveiligers die voorheen door het COA in het winkelgebied werden ingezet tegen overlastgevende asielzoekers. Daarom is aan deze wens tegemoetgekomen, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) aan Kamerlid Joost Eerdmans (JA21). ‘Uiteraard streef ik in naar een situatie waarbij beveiligers overbodig zijn.’

Winkeliers in Ter Apel hebben behoefte aan inzet in hun winkels van beveiligers die voorheen door het COA in het winkelgebied werden ingezet tegen overlastgevende asielzoekers. Daarom is aan deze wens tegemoetgekomen, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) aan Kamerlid Joost Eerdmans (JA21). ‘Uiteraard streef ik in naar een situatie waarbij beveiligers overbodig zijn.’

Meer rust
Vorige maand is in Ter Apel begonnen met een proef met beveiligers in winkels om overlast en winkeldiefstallen van asielzoekers tegen te gaan. Aan RTV Noord vertelde een woordvoerder van handelsvereniging Mercurius dat de beveiligers ‘een stuk meer rust’ in de winkels brengen. Deze beveiligers vervangen de beveiligers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) die eerder regelmatig door het winkelcentrum fietsten. Zij mochten echter niet ‘achter de voordeur’ van de winkels toezicht houden.

Kosten vergoed
In overleg met de gemeente, het COA en de politie hebben de winkeliers nu dus particuliere beveiligers ingehuurd die wel binnen mogen staan en ook mogen ingrijpen. Deze proef die tot het einde van dit jaar duurt wordt voor het grootste deel betaald door het COA. Het bedrag is gelijk aan wat eerder aan de beveiligers in het winkelgebied werd uitgegeven: 109.000 euro voor een half jaar. De gemeente Westerwolde vergoedt de overige 30.000 euro aan de winkeliers. Buiten de winkels, op straat, hebben gemeentelijke boa’s de taak van de COA-beveiligers overgenomen en worden straatcoaches ingezet.

Hardnekkig probleem
Maar wat vindt de staatssecretaris ervan dat particuliere beveiligers nodig zijn om het grote aantal winkeldiefstallen door asielzoekers uit veilige landen tegen te gaan en de rust terug te brengen in de winkels, wil Tweede Kamerlid Joost Eerdmans (JA21) graag weten. Broekers-Knol stelt dat overlast een hardnekkig probleem is ‘dat mijn volle aandacht heeft, en waar ik hard tegen optreed’. De aanpak van overlastgevende asielzoekers vraagt om een gezamenlijke aanpak van onder andere de migratieketen, de politie, het Openbaar Ministerie en het lokaal bestuur. Voor de lokale aanpak kijkt de staatssecretaris samen met ketenpartners in de migratieketen en de ketenmariniers wat de alternatieven zijn om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de vraag.

Specifieke uitkering
In Ter Apel is aan de behoefte van de winkeliers aan beveiligers in hun winkel tegemoetgekomen. ‘Uiteraard streef ik in mijn aanpak van de overlastproblematiek naar een situatie waarbij beveiligers overbodig zijn.’ Als de winkeliers extra kosten moeten maken, vergoedt het COA die niet, maar kan de gemeente een aanvraag indienen bij het ministerie voor een specifieke uitkering om gemeenten tegemoet te komen in financiering van lokale maatregelen tegen overlast.

Schadeloos
Eerdmans wil weten of de winkeliers die slachtoffer zijn niet volledig schadeloos gesteld kunnen worden. Broekers-Knol wijst op de SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling), een organisatie die benadeelden helpt om de financiële schade die gepaard gaat met winkeldiefstal te verhalen op de winkeldief. Vorig jaar vond een pilot hiermee juist in Ter Apel plaats en bleken de ervaringen met de werkwijze goed, aldus de staatssecretaris. ‘Dit jaar is het voor gemeenten mogelijk om tot 1 oktober een specifieke uitkering voor lokale maatregelen aan te vragen.’ Die kan bijvoorbeeld worden ingezet voor een impuls aan de lokale inzet van de SODA-regeling. Aangifte doen bij de politie blijft ook van belang, benadrukt Broekers-Knol.

Draagvlak borgen
‘De overlast die een aantal asielzoekers veroorzaakt is hardnekkig en ondanks alle maatregelen kan niet volledig voorkomen worden dat er incidenten plaatsvinden’, antwoordt Broekers-Knol op de vraag van Eerdmans ‘hoe absurd’ het is dat al die maatregelen nodig zijn om mensen te beschermen tegen asielzoekers ‘die hier helemaal niet horen te zijn’. Broekers-Knol wijst hem erop dat de vraag of een asielzoeker hier hoort te zijn eerst wordt beantwoord met het besluit op de asielaanvraag. Ze steunt alle maatregelen die helpen om de veiligheid te bevorderen en het draagvlak voor de opvang van personen die vluchten voor geweld of vervolging te borgen.

Intensivering
Het JA21-Kamerlid wijst op het feit dat 38 procent van de Marokkanen en Algerijnen en 35 procent van de Tunesiërs die vorig jaar in een COA-locatie verbleven verdacht wordt van een misdrijf en dat de percentages van mensen uit deze groepen die een incident hebben veroorzaakt flink hoger zijn dan de percentages mensen uit deze groepen die hierom een maatregel kreeg opgelegd. Broekers-Knol stelt dat, ondanks dat er in 2020 ten opzichte van 2019 een daling van het aantal registraties van incidenten was, de aard van de incidenten die plaatsgevonden hebben zwaarder is. ‘Dit vind ik zorgelijk en dit is reden de prioritaire aanpak van overlast en criminaliteit voort te zetten en waar mogelijk te intensiveren.’ Ze wijst er ook op dat niet iedereen een maatregel krijgt opgelegd, omdat niet alle incidenten daarom vragen, zoals eenmalig niet voldoen aan de meldplicht. ‘Het COA beschikt ook over alternatieven voor gedragsbeïnvloeding zoals een corrigerend gesprek.’

Intrekken verblijfsvergunning asiel
In 2020 zijn in Nederland ‘slechts’ 40 verblijfsvergunningen asiel ingetrokken op grond van de openbare orde en werden er ‘slechts’ 30 om dezelfde reden afgewezen, diept Eerdmans opnieuw een feit op. Hij trekt hieruit de conclusie dat de lat voor het uitwijzen van overlastgevende asielzoekers veel te hoog ligt. Vanaf 2015 zijn meerdere beleidsaanscherpingen ingezet jegens intrekking van verblijfsvergunningen asiel op grond van openbare orde, antwoordt Broekers-Knol. Daarmee was juridische gezien de grens bereikt, maar ze kondigde vorig jaar al aan ‘te onderzoeken of er aanleiding is binnen het internationale juridische kader een verdere aanscherping door te voeren’. ‘Gezien de demissionaire status van het kabinet past mij daar thans enige terughoudendheid.’

HTL-plaatsing
Eerdmans wil dat de staatssecretaris sneller overgaat tot het opleggen van gebiedsverboden en het overplaatsen van overlastgevende asielzoekers uit Ter Apel naar de handhaving en toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen, ook voor winkeldiefstallen. Maar gebiedsverboden opleggen bij overlast en criminaliteit op plekken buiten de COA-locatie is een taak van de gemeente, antwoordt Broekers-Knol, en strafrechtelijke stappen ondernemen aan de politie en het Openbaar Ministerie. De HTL-plaatsing noemt de staatssecretaris ‘een zware maatregel’ die als doel heeft om de veiligheid en leefbaarheid op COA-opvanglocaties te borgen. Ze werkt aan mogelijkheden om aantoonbare incidenten buiten de COA-locatie bij te laten dragen aan het dossier om een overlastgever over te plaatsen naar de HTL. Een HTL-maatregel kan ook worden opgelegd aan de meest hardnekkige overlastgevers, die op een Top-X lijst staan, maar voor de opbouw van de registratie daarvan moet na een winkeldiefstal wel aangifte worden gedaan bij de politie.

Huisarrest
Bij incidenten met grote impact kan een bewoner door het COA worden overgeplaatst naar de HTL, waar deze vervolgens een gebiedsbeperking krijgt opgelegd voor een beperkt gebied direct in de omgeving van de locatie, schrijft Broekers-Knol. ‘Deze gebiedsbeperking wordt strikt gehandhaafd.’ Als ‘ultimum remedium’ kan het belang van de openbare orde (mede) een grond vormen om gedurende de asielprocedure vreemdelingenbewaring toe te passen. Huisarrest op de COA-locatie, een voorstel van Eerdmans, zal juridisch snel te kwalificeren zijn als vrijheidsontneming en is daarom aan dezelfde gronden gebonden als strafrechtelijke of vreemdelingenbewaring. ‘Om die reden heeft dit geen meerwaarde in het palet aan maatregelen.’

Beperking bewegingsvrijheid
Eerdmans besluit met de vraag of Broekers-Knol bereid is generieke maatregelen te nemen ‘om de bewegingsvrijheid in te perken van veiligelanders die in de versoberde opvang in Ter Apel verblijven, om zo de overlast in het dorp terug te dringen’. Maar niet alle veiligelanders die in de versoberde opvang verblijven zijn overlastgevend, repliceert de staatssecretaris. De dagelijkse inhuisregistratie en de avondklok (iedereen moet om 22.00 uur binnen zijn) maakt wel dat deze groep dagelijks op de locatie aanwezig dient te zijn en beter beschikbaar is voor de versnelde asiel- en vertrekprocedure, vervolgt ze. ‘Met deze maatregelen worden de veiligelanders in de spoor 2 opvang beperkt in hun bewegingsruimte.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Alex op
@drs E. Nabled,

De lokale bevolking is best wel blij dat zij nu weer meer werk hebben. Hetzij als beveiliger hetzij als BOA of als nuttig opstapje naar één van deze beroepen als straatcoach.
Door drs. E. Nabled op
Dit is typisch zo'n onderwerp dat mij mijn bloed doet koken door het onrecht en irritatie wat de lokale bevolking overkomt en de weigering van de 'autoriteiten' daar iets aan te doen. Wel heb ik heel goede hoop dat door hen het hele draagvlak voor opvang van asielzoekers helemaal wegzakt....

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Van onze partners