of 63966 LinkedIn

Coronacrisis beperkt lokale aanpak ondermijning

Graag had minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de regionale aanpak van ondermijning van structurele financiering voorzien, schrijft hij aan de Tweede Kamer in reactie op het manifest Pact voor de Rechtsstaat. Maar door de grote financiële implicaties van de coronacrisis is het maar beperkt mogelijk structurele middelen beschikbaar te maken. ‘Ik heb scherpe keuzes moeten maken.’

Graag had minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de regionale aanpak van ondermijning van structurele financiering voorzien, schrijft hij aan de Tweede Kamer in reactie op het manifest Pact voor de Rechtsstaat. Maar door de grote financiële implicaties van de coronacrisis is het maar beperkt mogelijk structurele middelen beschikbaar te maken. ‘Ik heb scherpe keuzes moeten maken.’


Het recent verschenen Pact voor de Rechtsstaat beoogt een sterke terugdringing van drugscriminaliteit in de komende tien jaar. Doel is een halvering. Hoe realistisch is dat? Wat is daarvoor nodig? Hoeveel aandacht en middelen zijn er voor de lokale aanpak en preventie in de wijken? Hoe staat het met bevoegdheden van burgemeesters en de strafrechtelijke aanpak? Is regulering/legalisering van drugs echt een heilloze weg? Deze en andere onderwerpen komen voorbij in een serie over ondermijning.Prioriteit
De algemene analyse van de problematiek in het Pact voor de Rechtsstaat is goed beschreven en herkent de minister. ‘Ik deel de conclusie dat Nederland een omvangrijke drugsindustrie heeft, die zich helaas heel stevig in de maatschappij heeft genesteld. Ik onderschrijf dan ook ten volle de ambitie om de komende jaren tot een forse reductie van de drugsindustrie in ons land te komen.’ Hij wijst er op dat het kabinet de bestrijding ervan tot prioriteit heeft gemaakt en het 100 miljoen euro incidenteel en 10 miljoen euro structureel heeft vrijgemaakt om de aanpak vooral op regionaal niveau te versterken en te innoveren. ‘Daarbij ligt de focus op de illegale drugsindustrie, de grootste aanjager van georganiseerde criminaliteit, en de bijbehorende criminele geldstromen.’

Breed offensief
Aanvullend heeft Grapperhaus dit voorjaar de aanpak geïntensiveerd met het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Daarvoor stelde het kabinet 88 miljoen euro in 2020, 141 miljoen euro in 2021 en 150 miljoen euro vanaf 2022 extra beschikbaar. Dit offensief is op het toekomstbestendig maken van het stelsel Bewaken en Beveiligen en inrichting en werkzaamheden van het Multidisciplinair Interventieteam (MIT) gericht. Vanuit gelden voor het brede offensief wordt in 2021 en 2022 incidenteel geïnvesteerd in de lokale en regionale aanpak. Grapperhaus wijst op de aanstelling per 1 september j.l. van een programmadirecteur-generaal Ondermijning (DGO). ‘Hiermee sluit ik aan op een van de aanbevelingen uit het pact.’

Strafrechtketen versterken
In zijn reactie op de voorgestelde maatregelen in het Pact richt hij zich eerst op het verbeteren van het functioneren van de strafrechtketen. Dat is niet alleen bij de aanpak van ondermijning, maar in bredere zin een belangrijk aandachtspunt voor hem en de minister voor Rechtsbescherming. Recent heeft PricewaterhouseCoopers (PwC) de strafrechtketen doorgelicht. ‘Hun rapport onderstreept de urgentie om flinke stappen te zetten om het functioneren van de strafrechtketen en de samenwerking erbinnen verder te verbeteren. De uitkomsten van de doorlichting beschouw ik als een goede bijdrage om te komen tot duurzame oplossingen voor de forse maatschappelijke opgaven waar de strafrechtketen voor staat.’


Rechtspraak in de wijk
Dan komt de minister bij de aanbeveling voor het inbedden van de justitiële functie in een bredere benadering en integrale wijkaanpak. Hij onderschrijft het belang van de justitiële functie in de wijk en wijst op kleinschalige pilots in enkele steden met laagdrempelige rechtspraak in de wijk, waarbij door de rechtbank wordt samengewerkt met politie, Openbaar Ministerie, gemeente en hulpverlening. ‘Zo wordt samen gezocht naar duurzame oplossingen om de kans op recidive en afglijden te voorkomen.’ Een pilot in Eindhoven wordt volgend jaar geëvalueerd.

Coronacrisis spelbreker
In het Pact wordt gepleit voor een structurele borging en versterking van de regionale aanpak. De drugsindustrie acteert weliswaar nationaal en internationaal, maar is lokaal geworteld. Opnieuw noemt Grapperhaus dat hij vanuit het brede offensief voor ondermijnende criminaliteit extra incidentele gelden heeft kunnen vrijmaken voor de regionale aanpak in 2021 en 2022. ‘Graag had ik de regionale aanpak van structurele financiering voorzien. Vanwege de grote financiële implicaties van de coronacrisis is het echter maar beperkt mogelijk om structurele middelen voor de verdere versterking van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit beschikbaar te maken. Daarom heb ik voor deze kabinetsperiode scherpe keuzes moeten maken.’

Persoonsgerichte aanpak
Over de combinatie van repressie en preventie zegt de minister dat er volop aandacht is voor de

bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en het tegengaan van de voedingsbodem voor georganiseerde criminaliteit. Hij wijst op lopende programma’s gericht op kwetsbare branches, het voorkomen van jonge aanwas van criminelen in de drugshandel en een persoonsgerichte aanpak voor (potentiële) doorgroeiers.

Schiphol en Rotterdamse haven
In het licht van de vergroten van de weerbaarheid van onze economische infrastructuur erkent de minister dat de bestaande gelegenheidsstructuur een belangrijke aanjager is voor de criminaliteitsdruk in Nederland. De moderne infrastructuur en de daarbij behorende faciliteiten op lucht- en zeehavens maken Nederland aantrekkelijk voor nationale en internationale criminele organisaties. ‘Vanuit de versterkingsgelden uit het regeerakkoord worden regionale programma’s uitgevoerd, die zich richten op onder meer de luchthaven Schiphol en een integere Rotterdamse haven.’ Er komt een onderzoek naar de overwegingen van drugscriminelen om hun productie in Nederland te vestigen. ‘Ook de strafmaat speelt mogelijk een rol in dit criminele vestigingsklimaat.’


Gedragsverandering drugsgebruikers
Om normalisering van drugsgebruik tegen te gaan willen de staatssecretaris van VWS en Grapperhaus optimaal de mogelijkheden benutten om het gedrag te veranderen van gebruikers van illegale drugs. Met de staatssecretaris beziet hij hoe publiekscommunicatie zo effectief mogelijk kan worden ingezet om drugsgebruik te verminderen. Als voorbeeld noemt de minister een pilot die binnenkort van start moet gaan, waarbij gebruikers van partydrugs op hun verantwoordelijkheid voor milieuschade wordt gewezen. Ook heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een inventarisatie naar vergunningsvoorwaarden ten aanzien van drugsgebruik tijdens evenementen onlangs afgerond. ‘Op basis van deze inventarisatie wordt met de gemeenten gesproken over verbeterkansen en mogelijkheden om hun met landelijk beleid te ondersteunen.’

Aanpak witwassen
Vanwege de brede scope, het groot aantal partijen en complexiteit van de problematiek is de aanpak van witwassen volgens makers van het Pact te versnipperd. Grapperhaus stelt dat extra versterking hierin is voorzien via drie samenhangende pijlers. Een van de pijlers is het verhogen van barrières, zodat het voor criminelen moeilijker is illegaal verkregen inkomsten binnen het financiële stelsel te brengen. Tweede pijler is het vergroten van de effectiviteit van de poortwachtersfunctie en het toezicht daarop. De derde pijler is het versterken van de opsporing en vervolging. Met de invoering van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn, en in de toekomst de Wet plan van aanpak witwassen en de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS), wordt een aantal knelpunten in de gegevensdeling weggenomen, vult Grapperhaus aan.

Wijziging Wet Bibob
Ook is publiek-private samenwerking, zoals binnen het Financieel Expertise Centrum (FEC) en bij het Anti Money Laundering Centre (AMLC), geïntensiveerd en wordt de capaciteit van opsporingsdiensten vergroot. ‘Bij de Voorjaarsnota 2019 is een bedrag ter beschikking gesteld dat oploopt tot structureel 29 miljoen vanaf 2021.’ Tot slot wijst de minister op wetgeving die of in voorbereiding is of al in werking is getreden, zoals de wijziging van de Wet Bibob, die uitbreiding van het toepassingsbereik en versterking van de eigen onderzoeksmogelijkheden van bestuursorganen regelt. Ook is het conceptwetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit, waarin verruiming van het strafrechtelijk executie onderzoek is opgenomen, in september aan de Tweede Kamer aangeboden.

Minister erkent: onvoldoende structureel geld
In een reactie op de brief van Grapperhaus stelt het Strategisch Beraad Ondermijning (SBO) dat de minister hun bevindingen in grote lijnen onderschrijft. ‘De minister ziet het Pact als ondersteuning van de ingeslagen weg en dat het Pact met het oog op een volgende kabinetsperiode is opgesteld. Hij vindt dat het goede aanknopingspunten en suggesties biedt voor verdere versterking van de aanpak.’ Verder merkt het SBO op dat de minister het belang onderstreept van de regionale aanpak en van preventie. ‘Hij erkent dat hij keuzes heeft moeten maken waardoor er niet voldoende structureel geld beschikbaar is voor regionale aanpak in deze kabinetsperiode.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door pimpampet (restauranthouder) op
Grapperhaus schrijft: ‘Ik deel de conclusie dat Nederland een omvangrijke drugsindustrie heeft, die zich helaas heel stevig in de maatschappij heeft genesteld. Ik onderschrijf dan ook ten volle de ambitie om de komende jaren tot een forse reductie van de drugsindustrie in ons land te komen.’

Hoe verhoudt zich dit standpunt tot het gedogen van honderden wietwinkels (koffieshops) in Nederland? Dat is gewoon de voorkant van de drugsindustrie. Iets half verbieden en half gedogen gaat nu eenmaal niet
Door Paul Walraven (Inwoner van Heerlen) op
Twee citaten uit het boek Nederland Drugsland :

“ Er gebeurd niets. En waarom niet? Omdat niemand de regie neemt.”

“We doen in Nederland alsof we al jaren de georganiseerde misdaad aan het bestrijden zijn. Dat is niet zo.”

Vacatures

Van onze partners