of 64740 LinkedIn

Presentaties congres Omgevingswet 2017

Congres Grip op Omgevingswet

De omgevingswet zal niet in 2019 ingaan. Wanneer wel, is vooralsnog onbekend. Maar uitstel is geen overbodige luxe. Dat respijt is hard nodig, want de meeste gemeenten zijn nog lang niet klaar met de mega-operatie die de nieuwe Omgevingswet is. 26 wetten, 120 AMvB’s en 65 visies op het gebied van bouw, natuur, waterbeheer en ruimtelijke ordening moeten terug naar 1 wet, 4 AMvB’s en 1 visie. De hele fysieke leefomgeving onder één noemer.

 

De ene na de andere pilot wordt in gang gezet om te wennen aan de nieuwe manier van omgaan met de leefomgeving. Hoe krijgen integraliteit, burgerparticipatie en duurzaamheid straks een plek in het beleid? Wat zijn de lessen die uit de eerste experimenten met de wet zijn te trekken? 

 

Bij het congres 'Grip op Omgevingswet' van Binnenlands Bestuur wordt een balans opgemaakt van de ervaringen uit het veld. Lessen van best en bad practices worden bestudeerd en op een inspirerende manier gebundeld. Speciale aandacht is er in het programma voor de omgevingsvisie waar veel decentrale overheden momenteel aan werken.

Bent u op zoek naar een overzicht van de beschikbare kennis over de omgevingswet in één dag, kom dan op donderdag 28 september naar het congres Grip op de Omgevingswet, georganiseerd door Binnenlands Bestuur in samenwerking met BMC, Anteagroup, Schulinck, Kadaster, JS Consultancy, M&I Partners en Centric.

 

Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Programma Grip op omgevingswet

Dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen

09:30     Ontvangst en inschrijven deelsessies
10:00     Opening door Martin Hendriksma, redacteur ruimte en milieu Binnenlands Bestuur
10:15     Plenaire sessie – Jan Hendrik Dronkers, loco secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Stand van zaken van de Omgevingswet en plan van aanpak.  

10:45     Plenaire sessie ­– Maarten Hoorn en Annette Duivenvoorde (Platform 31) presenteren een praktische toolkit over gezondheid en ruimte
11:15     Koffiepauze

11.45     De structuurvisie Eemsdelta – Jaap Siemons, projectleider provincie Groningen, over hoe  industrie en natuur dankzij creatief gebruik van milieunormen de ruimte kregen.
12.15     Debat. Betekent de Omgevingswet voor gemeenten meer bureaucratie of een bevrijding? Debat tussen wethouder Ted van de Loo (Boekel) en Lambert Verheijen, Eerste-Kamerlid en dijkgraaf waterschap Aa en Maas. 
12.45     Lunch
13.45    Deelsessies – 1e ronde
14.45    Deelsessies – 2e ronde
15.45    Plenaire sessie – Hans Mommaas, directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving, over  de dilemma’s van de omgevingsvisie.
16.15    Plenaire sessie – Wim Daniëls ontleedt het taalgebruik in omgevingsvisies.
16.30    Afsluiting en netwerkborrel

Deelsessies

In de middag zullen er deelsessies plaatsvinden. Hieronder een inhoudelijke beschrijving. U kunt op de dag zelf een keuze maken voor 2 deelsessies.

 

1. Bodembeschermingsrecht in de Omgevingswet.

Start tijdig met de voorbereiding op de toekomstige ontwikkelingen

Door: Alphons van den Bergh en Carmen Muurmans, vakredacteuren bij Schulinck


Het bodembeschermingsrecht speelt een grote rol vanuit het belang om de bodem te beschermen en geschikt te maken voor de functie die het krijgt. Daarbij is het accent van multifunctioneel saneren verschoven naar functioneel saneren. Het laatste decennium zijn veel binnenstedelijke initiatieven ontstaan om op oude bedrijfsterreinen of op braakliggende grond woningen te bouwen. Mensen wonen graag dicht bij de binnenstad, maar wel in een moderne woning. Dat brengt de nodige saneringsmaatregelen met zich.

 

Het huidige saneringsregime uit de Wet bodembescherming, zal veranderen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019. De Aanvullingswet bodem licht een tipje van de sluier op hoe het toekomstige regime zal worden.

 

In deze workshop wordt de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op het bodembeschermingsrecht en wordt inzichtelijk gemaakt wat er op u als organisatie afkomt.  

 

AfbeeldingAlphons van den Bergh is senior vakredacteur Omgevingsrecht bij Schulinck. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in het Omgevingsrecht en is werkzaam geweest bij gemeenten, Rijkswaterstaat en de aannemerij op grote infrastructurele projecten. Hij is tevens docent omgevingsrecht geweest aan de Open Universiteit.

 

 

AfbeeldingCarmen Muurmans is vakredacteur Omgevingsrecht bij Schulinck. Zij heeft ruime ervaring opgedaan als griffier, sector bestuursrecht bij Rechtbank Limburg.  

 

 

 

 

2. De Structuurvisie is dood; leve(n)de Omgevingsvisie (sessie 1)
Een vernieuwende Omgevingsvisie? Niet een structuurplan met een plusje of de optelsom van de ruimtelijke gebiedsplannen met een nietje erdoor, maar een levend document, dat bewoners, bedrijven, organisaties én de gemeente inspireert bij het handelen in de (fysieke) leefomgeving. Tijdens een interactieve werksessie bespreken we 6 innovaties om te komen tot een leve(n)de Omgevingsvisie. 

 

AfbeeldingJoris Stok is partner en senior adviseur bij BMC. Jong én ervaren, snel schakelend en gedegen, sportief en de geestelijk vader van de ‘polygame stedelijke regio’. Inmiddels heb ik meer dan vijftien jaar ervaring in het publieke domein. Als adviseur ben ik sinds 2008 verbonden aan BMC. In het krachtenveld tussen bestuur, organisaties en maatschappelijke partners werk ik aan impactvolle experimenten en innovaties in het ruimtelijk en economische domein.

 

3. Omgevingswet als decentralisatie; lessen uit het sociaal domein (sessie 2) 

Met veel energie werken gemeente, provincie en Rijk aan de implementatie van de Omgevingswet. We streven naar meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen met minder en overzichtelijkere regels. Dit is niet nieuw. We zagen dit ook in het sociaal domein bij de implementatie van de 3D’s. Tijdens een interactieve werksessie gaan we in gesprek over lessen uit het sociaal domein voor de invoering van de Omgevingswet.

 

Ook deze deelsessie van BMC wordt gegeven door Joris Stok

4. Grip op beleid, bestemmingsplannen en verordeningen in de Omgevingswet
De gemeente Veenendaal heeft de afgelopen jaren 70 beleidsplannen, 150 bestemmingsplannen en 30 verordeningen opgesteld met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Hoe werken al deze plannen en verordeningen door in het
nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet (omgevingsvisie en omgevingsplan)?

Antea Group analyseerde alle documenten op de aanwezigheid van omgevingswaarden, omgevingsnormen en beleidsregels. Deze gegevens werden verwerkt in een door het bureau ontwikkelde database. Via QGIS werden analyses gemaakt die inhoud gaven aan de inrichting van de fysieke leefomgeving in Veenendaal. Zo konden hiaten en doublures in het beleid worden opgespoord, waar de omgevingswaarden, omgevingsnormen en beleidsregels niet voldeden aan de verbeterdoelen van de Omgevingswet. Zo kreeg Veenendaal weer grip op haar beleid en de doorwerking daarvan in de fysieke leefomgeving. In deze deelsessie wordt dat proces en het vervolg richting de omgevingsvisie, samen met vertegenwoordigers van de gemeente, helder uiteengezet.  

AfbeeldingRobert Forkink is als senior adviseur en onderzoeker bij Antea Group nauw betrokken bij de ontwikkeling en projecten ten aanzien van de Omgevingswet. Naast het begeleiden van implementatietrajecten van de Omgevingswet ontwikkelt hij samen met gemeenten en andere opdrachtgevers tools en methoden voor VTH-beleid- en processen.


AfbeeldingEdwin Oude Weernink is senior adviseur en onderzoeker bij  Antea Group. Hij adviseert over de Omgevingswet bij implementatietrajecten, onderzoek, beleidsvorming en experimenten onder de Crisis- en Herstelwet.

 


- Jan Heijkamp (Team coördinator Ruimtelijke Ordening en Bouwen)

- Astrid Swart (Projectleider omgevingsvisie)  5. Echt aan de slag met de Omgevingswet

U weet dat de Omgevingswet eraan komt. U hebt kennis genomen van (delen van) de inhoud en bent meer te weten gekomen over het gedachtegoed van de wet. De voorbereiding op de komst van de wet is binnen uw organisatie gestart. Maar wat moet u precies doen, hoe pakt u dat aan? Hoe begint u het implementatieproces en hoe creëert u (bestuurlijk) draagkracht? Wat zijn daarin de valkuilen? Samen met u gaat Sarah Ros op zoek naar het antwoord op deze en andere actuele vragen.

 

AfbeeldingSarah Ros is zelfstandig bestuursadviseur en Omgevingswet-expert en spreekt op deze deelsessie namens JS Consultancy. Ros kent de wet niet alleen inhoudelijk, maar plaatst deze in de context van de huidige veranderende wereld. 

 

 

 

6. Pas een bouwvergunningsproces aan op de Omgevingswet

Welke informatie heb je nou als gemeente echt nodig om de nieuwe bouwvergunning te laten voldoen aan de behoefte? En hoe kun je je voorbereiden om de uiteindelijke implementatie tot een succes te maken? Het Kadaster werkt aan het Informatiehuis Bouw, de centrale voorziening en de informatieproducten die het vergunningenproces gaan ondersteunen. Ook het proces van bouwvergunningen zal moeten worden aangepast op de nieuwe wet. Vroegtijdige afstemming met gemeenten is gewenst. Daarom verkennen Kadaster en gemeente Emmen samen het bouwvergunningenproces in een pilot.  

 

In deze deelsessie delen Kadaster en Emmen hun ervaringen. Hoe breng je in kaart welke informatie je nodig hebt? Wat zijn de gevolgen voor beleid, informatisering en handhaving? En wat heb je van elkaar nodig om de implementatie te laten slagen?

 

AfbeeldingEsther van Kooten Niekerk is kwartiermaker Informatiehuis Bouw bij Kadaster..

 

 

 

 

 

Bernd Derksen is teamleider en projectcoördinator actuele bestemmingsplannen bij de gemeente Emmen. 

7. Ict als enabler voor de Omgevingswet
Wat doen andere overheidsorganisaties als het gaat om de digitale transformatie, en werkt dat? In deze sessie interviewt Miriam de Best (M&I/Partners) Simon Does over zijn ervaring als CIO van de gemeente Arnhem en Barry Woudenberg over zijn ervaring als projectleider Zaakgericht werken Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Hoe komt u van ‘nu’ naar ‘straks’, waar het gaat om digitalisering en de Omgevingswet? Hoe kan ict u helpen uw visie op de nieuwe werkwijze en samenwerking te realiseren? En wordt ict nou leidend bij de inrichting van de organisatie of niet?

Kortom, volop handvatten voor uw organisatie, als het gaat om de digitale transformatie die de omgevingswet vraagt. Per sessie verloten we één gratis Omgevingswet-game, een bewezen instrument om bestuurders en managers op een veilige en constructieve manier met elkaar in gesprek te brengen. 

AfbeeldingSimon Does, voormalig CIO gemeente Arnhem


AfbeeldingMiriam de Best, senior Adviseur M&I/Partners


AfbeeldingBarry Woudenberg, projectleider Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

 

Wanneer: donderdag 28 september 2017

Waar: Theater de Meervaart, Amsterdam

Tijd: vanaf 09.30


Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Prijzen*:

Abonnees

€ 225,- 

Niet-abonnees  

€ 295,-

 * genoemde prijzen zijn excl. BTW

 

 

Afbeelding

  

Sprekers

Afbeelding

Martin Hendriksma

Redacteur Binnenlands Bestuur


Afbeelding

Jan Hendrik Dronkers

loco secretaris-generaal bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 


Afbeelding

Maarten Hoorn

Projectleider Platform 31


Afbeelding

Annette Duivenvoorde

Projectleider Platform 31


Afbeelding

Jaap Siemons

Projectleider Provincie Groningen


Afbeelding

Ted van de Loo

Wethouder gemeente Boekel


Afbeelding

Lambert Verheijen

Eerste-Kamerlid en dijkgraaf waterschap Aa en Maas


Afbeelding

Hans Mommaas

Directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving


Afbeelding

Wim Daniëls

Taalkundige