of 64740 LinkedIn

Michael de Groot

Michael de Groot is advocaat bij Ten Holter Noordam advocaten in Rotterdam. Hij adviseert, procedeert en schrijft contracten op het gebied van vastgoed en gebiedsontwikkeling, en bij typisch gemeentelijke onderwerpen zoals de zorg en de decentralisaties. Zijn klanten zijn gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars. Michael verricht onderzoek op het gebied van de volkshuisvesting bij de VU en geeft daar cursussen over. Hij is lid van een raad van toezicht van een woningcorporatie geweest. 

 

Michael de Groot is te bereiken via:

e-mail: degroot@tenholternoordam.nl

website: www.tenholternoordam.nl

en via LinkedIn

 • Prestatieafspraken in het sociaal domein

  Reageer

  Wonen en het sociaal domein zijn nauw verbonden, daar schreef ik eerder over. Coördinatie van beleid en aanpak is belangrijk voor efficiënte aanpak van maatschappelijke problematiek. Die noodzaak wordt ook in de zorg onderkend blijkens een recent rapport. Kan het sociaal domein van het woondomein leren?

 • Hoe diep (of niet) is de buidel van woningcorporaties?

  3 reacties

  Onlangs verscheen het rapport ‘Opgaven en middelen corporatiesector’ na een motie in de Tweede Kamer. Ministeries en AEDES bekeken de financiën van (woning)corporaties voor hun maatschappelijke opgave. De conclusie, niet onverwacht: Corporaties hebben onvoldoende middelen voor de maatschappelijke opgaven tot 2036. Waarom is dit niet onverwacht? En wat is de rol van gemeenten?

 • Gemeenten moeten voortouw nemen bij ouderenbeleid

  1 reactie

  In een eerdere column schreef ik over het verband tussen wonen en gezondheid. Dat verband was er al lang. Langer thuis blijven wonen is een belangrijk zorg- en woononderwerp. 

 • Wonen en zorg: gescheiden maar onlosmakelijk verbonden

  1 reactie

  De aanleiding voor de eerste wettelijke regeling voor de kwaliteit van woningen (de Woningwet 1901) was gezondheidsproblematiek. De Woningwet 1901 werd dan ook samen ingevoerd met de Gezondheidswet. Slechte woonsituaties werden bedreigend voor de gezondheid geacht, zodat de wetgever een handje moest helpen.

 • Corporaties toch niet onder aansturing gemeenten?

  Reageer

  Recent beslechtte de minister een prestatieafspraken-geschil en beantwoordde uitlegvragen over de Woningwet. Zijn die definitief beantwoord, of is de heersende windrichting bepalend? Vooral: staan corporaties onder aansturing van gemeenten?

 • Het boemerangeffect in de volkshuisvesting

  1 reactie

  De berichten over financiële malaise van corporaties zijn talrijk. Verduurzaming wordt door het WSW onhaalbaar geacht als de verhuurdersheffing niet wordt gehalveerd. Utrechtse woningcorporaties zien de bouw van sociale huurwoningen inzakken.

 • Een pendule in het volkshuisvestingsbeleid

  Reageer

  Prinsjesdag bracht meer aandacht voor de woningmarkt. Het probleem is bekend: woningmarktkrapte en te weinig woningen voor starters en middeninkomens. Met de herziening van de Woningwet (2015) waren corporaties de gebeten hond. 

 • Het bod van woningcorporaties: zo sturen ze mee

  Reageer

  Het is weer bijna tijd. (Woning)corporaties moeten voor 1 juli hun ‘bod’ doen aan gemeenten waarin zij ‘feitelijk werkzaam zijn’. Het overzicht van voorgenomen werkzaamheden, heet dat in de Woningwet. Corporaties zijn daarmee nu druk bezig.

 • Oplossingen voor de woningmarkt dankzij, of ondanks, de Woningwet

  Reageer

  Stijgende huizenprijzen, nauwelijks bereikbare huur- of koopwoningen voor de middenhuur voor starters en senioren, scheefwonen, tekort aan (betaalbare bouwgrond). Het zijn enkele issues waarmee de woningmarkt worstelt. De gordiaanse knoop lijkt onontwarbaar, want marktwerking en ‘terug naar de kerntaak’ zijn beide doelstellingen van de Herzieningswet, die elkaar kunnen tegenwerken. Wat kunnen corporaties en gemeenten betekenen?

 • Markttoets kans voor corporaties

  Reageer

  Sinds 1 juli 2015 moeten corporaties terug naar de kerntaak. Voor andere activiteiten (‘niet-daeb’) moet in beginsel de markttoets doorlopen worden. Wat zijn de ervaringen?

 • Na inperking, nu toch speelruimte voor de volkshuisvesting

  Reageer

  Na de strenge beperkingen in de volkshuisvesting lijkt er met nieuwe ontwikkelingen langzaamaan weer speelruimte te ontstaan. Er zijn “woningmarktregio’s” vastgesteld, waardoor corporaties een kernwerkgebied hebben gekregen met meer lokale binding. Er zijn plannen voor meer verkoopmogelijkheden buiten die regio’s en er is zicht op meer bouw van betaalbare huurwoningen.

 • Fiets ‘m erin met de woonvisie

  Reageer

  Maak een voertuig dat je zelf aandrijft en probeer de overkant te bereiken! De vergelijking met een oude tv-show dringt zich op bij woonvisies. Onverschillig of en hoe je het voertuig maakt: wil je meedoen, maak er een om naar de overkant te komen.

 • Volkshuisvesting en vluchtelingen: kruispunt van lastige dossiers

  1 reactie

  De Herzieningswet is nog maar net van kracht of er wordt een lastig, onlosmakelijk met huisvesting verbonden hoofdstuk aan het dossier toegevoegd: vluchtelingenproblematiek. De minister, gemeenten, (woning)corporaties, vluchtelingenorganisaties,  huurders- en bewonersorganisaties tuimelen over elkaar heen om standpunten te delen en oplossingen te zoeken. Op de achtergrond speelt een complexe juridische werkelijkheid. Zijn snelle oplossingen mogelijk, of staan ook hier wetten en regels tussen droom en daad?