of 59179 LinkedIn

Wijzigingswet Wob in het Staatsblad: einde van het misbruik in zicht?

Reageer

Afbeeldingmr. M. van Nijendaal (Maarten) , mr. V.A. Textor (Vera)

 

Op 23 augustus 2016 is de wijzigingswet van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gepubliceerd in het Staatsblad (Stb 2016, 301). De wet zal op 1 oktober 2016 in werking treden en voorziet in aanpassingen die misbruik van de Wob moeten voorkomen. De afgelopen jaren kregen overheden namelijk in toenemende mate te maken met Wob-verzoeken die niet gericht waren op het verkrijgen van informatie, maar op het innen van een dwangsom. Indien bestuursorganen niet tijdig op het Wob-verzoek beslissen, verbeuren bestuursorganen op grond van afdeling 4.1.3.2. van de Algemene wet bestuursrecht automatisch een dwangsom die kan oplopen tot 1260 euro.

Het misbruik van de Wob kent meerdere verschijningsvormen. Zo verstoppen de indieners het Wob-verzoek bijvoorbeeld in een sollicitatiebrief, of sturen zij zoveel verzoeken dat het bestuursorgaan overbelast raakt. Het bekendste voorbeeld hiervan is de Dordtse huisjesmelker, die jaarlijks zoveel verzoeken aan de gemeente Dordrecht stuurt dat de kosten voor de gemeente oplopen tot 500.000 euro per jaar.

De op 23 augustus jl. in het Staatsblad gepubliceerde wet moet paal en perk stellen aan dit misbruik van de Wob. Kern van de nieuwe wet is artikel 15. Dit artikel sluit de toepassing van de dwangsom bij niet tijdig beslissen (afdeling 4.1.3.2. van de Awb) uit bij de Wob. Daarmee wordt het voor verzoekers onmogelijk om de Wob te gebruiken voor het innen van dwangsommen. Artikel 15a en 15b Wob bevatten aanvullende maatregelen. Zo bepaalt het nieuwe artikel 15b Wob onder meer dat de proceskostenvergoeding achterwege kan blijven indien het niet tijdig nemen van het besluit kennelijk het gevolg is van de wijze van indiening van het verzoek.

De nieuwe wet voorziet daarnaast ook in een wijziging van de Wet hergebruik van overheidsinformatie. Ook deze wet wordt losgekoppeld van afdeling 4.1.3.2 Awb om een waterbedeffect te voorkomen.

Naast deze wijzigingswet is ook de Wet open overheid nog op komst. Dit wetsvoorstel werd eerder dit jaar aangenomen door de Tweede Kamer en ligt momenteel ter behandeling bij de Eerste Kamer.

De inwerkingtreding van de onderhavige wijzigingswet zal voor de praktijk vooral van belang zijn voor de zuivere gevallen van misbruik. Met het wegvallen van de financiële prikkel, ontstaat zeer waarschijnlijk een daling van het aantal oneigenlijke verzoeken. Toch is het einde van het misbruik nog niet helemaal in zicht. Verzoekers die niet uit zijn op financieel gewin worden niet belemmerd in de hoeveelheid Wob-verzoeken die zij mogen versturen. Bestuursorganen zijn nog steeds verplicht om alle verzoeken in behandeling te nemen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.