of 59212 LinkedIn

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Reageer

AfbeeldingMr. M.J. Tunnissen (Mark)


Documenten van externe derden vallen niet altijd onder intern beraad.

De Afdeling is in de uitspraak van 20 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3497 een andere, genuanceerdere, koers gaan varen als het gaat als het gaat om de vraag of documenten die afkomstig zijn van derden die niet tot de kring van de overheid horen (externe derden) kunnen worden aangemerkt als documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad.

Burgemeester en wethouders hebben naar aanleiding van een Wob-verzoek besloten om passages uit documenten niet openbaar te maken op grond van artikel 11, eerste lid van de Wob. Dit artikel bepaalt dat in geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Bij de Afdeling ligt de vraag voor of burgemeester en wethouders zich op het standpunt hebben mogen stellen dat de documenten zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad.

 

In de eerste plaats wijst de Afdeling op de parlementaire geschiedenis van de Wob. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 11 van de Wob (Kamerstukken II 1986-1987, 19 859, nr. 3, p. 13) volgt dat het interne karakter van een stuk wordt bepaald door het oogmerk waarmee dit is opgesteld. Degene die het document heeft opgesteld moet de bedoeling hebben gehad dat dit zou dienen voor hemzelf of voor het gebruik door anderen binnen de overheid. Ook documenten die afkomstig zijn van derden die niet tot de kring van de overheid behoren, kunnen worden aangemerkt als documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad indien de documenten met dat oogmerk zijn opgesteld. Het interne karakter van het beraad komt evenwel te vervallen wanneer daaraan het karakter van advisering of gestructureerd overleg moet worden toegekend.

 

De Afdeling is thans – anders dan voorheen (vergelijk onder meer de uitspraak van de Afdeling van 17 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1298) – van oordeel dat aan een beraad het interne karakter ontvalt indien daarbij een externe is betrokken die een eigen belang behartigt dat als zodanig bij het beraad een rol speelt. Hij adviseert in dat geval niet, of niet uitsluitend, in het belang van het bestuursorgaan dat hem om advies vraagt, maar zijn inbreng wordt (mede) ingegeven door een eigen belang bij de uitkomst van het beraad. Documenten van externe derden, zoals bedoeld in de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 11 van de Wob, die zijn opgesteld met het oog op intern beraad, kunnen naar het oordeel van de Afdeling slechts onder intern beraad vallen in het geval dat de externe derde geen ander belang heeft dan het bestuursorgaan vanuit de eigen ervaring en deskundigheid een opvatting te geven over een bestuurlijke aangelegenheid.

 

Op basis van het voorgaande stelt de Afdeling vast dat de betreffende documenten in onderhavige kwestie niet zijn opgesteld door een externe derde die uitsluitend adviseert in het belang van burgemeester en wethouders en die geen ander belang heeft dan vanuit de eigen ervaring en deskundigheid een opvatting te geven. Derhalve is de informatie in de documenten geen intern beraad en hebben burgemeester en wethouders die niet op grond van artikel 11, eerste lid van de Wob mogen weigeren.


Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Mark Tunnissen | E: mark.tunnissen@nysingh.nl | M: 06 12 64 52 14.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.