of 59179 LinkedIn

Wet Bibob. Onderzoek Bureau Bibob nadat besluit genomen is.

Reageer
 
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 20 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2024

Wet Bibob. Onderzoek Bureau Bibob nadat besluit genomen is. Gevaar dat wederrechtelijk verkregen voordeel wordt benut.

De Burgemeester van Dordrecht wees een verzoek om een vergunning voor de exploitatie van een coffeeshop gedurende twee jaar af en trok de op dat moment bestaande vergunning in met een beroep op de wet Bibob. Uit onderzoek van Bureau Bibob rees een ernstig vermoeden dat de aanvrager van de vergunning van 2005 tot en met 2009 in strijd met belastingwetgeving had gehandeld. Gebleken was dat het geschil dat daarover met de Belastingdienst was ontstaan geëindigd was met een vaststellingsovereenkomst. Deze vaststellingsovereenkomst bevatte een betalingsregeling, die wel door de aanvrager werd nagekomen maar nog niet geheel was uitgevoerd: een bedrag van €70.000,- stond nog open.
 

De Burgemeester rechtvaardigde zijn besluit onder meer met het argument dat ernstig gevaar bestond dat de exploitatievergunning mede zou worden gebruikt om strafbare feiten te plegen (art. 3 lid 1 aanhef en onder b Wet Bibob). De rechtbank was het daarmee niet eens, maar gaf de Burgemeester in een tussenuitspraak wel gelegenheid om nader onderzoek door het Bureau Bibob te laten uitvoeren. Van deze gelegenheid maakte de Burgemeester echter geen gebruik, waaruit de Rechtbank afleidde dat de Burgemeester dit onderzoek kennelijk niet opportuun achtte, de zaak zelf afdeed en het besluit tot intrekking van de exploitatievergunning herriep. Daartegen ging de Burgemeester in hoger beroep.

 

In hoger beroep betoogde de Burgemeester onder meer dat hij geen mogelijkheid had om het Bureau Bibob opdracht tot nader onderzoek te geven, nu in art. 7 Wet Bibob is bepaald dat de Burgemeester het Bureau om advies kan vragen voordat het besluit is genomen. De Afdeling gaat hier niet in mee: dat in de Wet Bibob is bepaald dat het Bureau om advies kan worden gevraagd "voordat" een besluit wordt genomen, maakt niet dat deze wet er aan in de weg staat dat in een procedure naar aanleiding van een dergelijk besluit met het oog op het geven van een nadere motivering of het nemen van een vervangend besluit het Bureau om een nader advies wordt gevraagd. Evenmin staat de Wet Bibob er aan in de weg dat het Bureau in een dergelijk geval nadere informatie inwint, zo overweegt de Afdeling.

 

Ook gaat de Afdeling niet mee met het betoog van de Burgemeester dat ernstig gevaar bestond dat de exploitatievergunning mede zou worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. Daartoe acht de Afdeling onder meer van belang dat conform het beleid van de Burgemeester een vergunning slechts voor een periode van twee jaar afgegeven kon worden en de aanvrager gedurende een belangrijk deel van deze termijn (15 maanden) in het kader van de vaststellingsovereenkomst onder verscherpt toezicht van de Belastingdienst was gesteld. Ik meen dat ten aanzien van dit laatste argument ook een andere redenering denkbaar was geweest: juist uit het feit dat de Belastingdienst verscherpt toezicht wenselijk achtte zou geconcludeerd kunnen worden dat kans bestond op herhaling.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Bas ten Kate, T 026 357 57 19 | E bas.tenkate@nysingh.nl

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.