of 59281 LinkedIn

Wet aanpak woonoverlast

Reageer

Afbeeldingmr. J.H. Meijer (Jan Hein)

 

De burgemeester krijgt er een bevoegdheid bij. Tenminste, als het wetsvoorstel ‘Wet aanpak woonoverlast’ wordt aangenomen. Met het wetsvoorstel wordt beoogd om woonoverlast tegen te gaan. Het wetsvoorstel is op 1 september jl. ingediend op initiatief van kamerlid Dijkhoff en is hier raadpleegbaar.

Met de Wet aanpak woonoverlast wordt de Gemeentewet gewijzigd door toevoeging van artikel 151d Gemeentewet. In dit artikel is bepaald dat de raad de burgemeester bij verordening de bevoegdheid kan verlenen tot oplegging van een last onder bestuursdwang aan degene, die een woning - of een bij die woning behorend erf - gebruikt, indien door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf omwonenden ernstig worden gehinderd.

 

Het wetsvoorstel voorziet dus in de introductie van een specifieke gedragsaanwijzing. Door de gekozen systematiek kan de gemeente aan de hand van de lokale omstandigheden afwegen of van de bevoegheid gebruik wordt gemaakt.

 

Op grond van de aanwijzing moet de overlastgever bepaalde handelingen doen of juist nalaten op straffe van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Diegene, die een last onder bestuursdwang mag opleggen, is op grond van artikel 5:32 van de Awb immers ook bevoegd om een last onder dwangsom op te leggen. Daarmee wordt een sterker instrument geïntroduceerd dan de aanwijzing en een minder zwaar instrument dan de sluiting van een woning.

 

De VNG heeft erop gewezen dat woonoverlast in de praktijk deels wordt veroorzaakt door psychisch kwetsbaren. Indien diegene aan wie de gedragsaanwijzing is gericht niet bij machte is om deze op te volgen, dan kan de last onder dwangsom niet worden opgelegd. In dat geval zouden alsnog andere middelen kunnen worden overwogen (lees hier meer daarover).

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.