of 59185 LinkedIn

Terughoudendheid geboden bij plaatsing namen inwoners op openbare besluitenlijst internet

Reageer

Afbeelding

Afbeeldingmr. M. Bekooy (Maaike), mr. M.R. Kruisselbrink (Matthias)

 

In de uitspraak van 21 december 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) uitspraak gedaan over een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). (ABRvS 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3364)
Twee interessante aspecten komen naar voren in deze uitspraak, waarin het volgende speelde.

De appellant in kwestie had een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gericht aan het college van burgemeester en wethouders (college) voor gegevens met betrekking tot de rekenkamer van de gemeente. Het college besluit op dit verzoek en plaatst dit besluit vervolgens op de openbare besluitenlijst van de gemeente overeenkomstig artikel 60 van de Gemeenwet. In de openbare besluitenlijst staat dat het een besluit betreft op het verzoek van “naam + woonplaats”. De besluitenlijst is daarna op internet geplaatst.

 

Verzoek verwijdering gegevens Wbp

De gemachtigde van appellant verzoekt vervolgens telefonisch – en dus mondeling – om de persoonsgegevens van de appellant van deze openbare besluitenlijst te verwijderen.
In het hoger beroep van de appellant oordeelt de Afdeling dat de appellant op grond van de Wbp heeft verzocht om de verwijdering van de persoonsgegevens. Volgens de Afdeling is dat als een verzoek te kwalificeren tot het verwijderen van persoonsgegevens op grond van artikel 36 Wbp. Uit artikel 45 Wbp volgt uitdrukkelijk dat een beslissing op een dergelijk verzoek is aan te merken als een besluit in de zin van de Awb. Dit had het college niet onderkend.
De Afdeling vernietigt daarom de beslissing op bezwaar en geeft aan het college de opdracht om opnieuw te beslissen op het bezwaar.

 

Strekking artikel 60 lid 3 Gemeentewet

Daarbij geeft de Afdeling de volgende aanwijzingen mee aan het college.
Bij de te nemen beslissing moet het college beoordelen of de naam (en woonplaats) voor het doel van de verwerking – te weten openbaarmaking op grond van artikel 60 lid 3 Gemeentewet – niet ter zake dienend zijn alsmede of deze persoonsgegevens in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
Voor wat betreft de verwerking in strijd met een wettelijk voorschrift overweegt de Afdeling dat op grond van artikel 60 lid 3 Gemeentewet openbaarmaking achterwege blijft indien dit in strijd is met het openbaar belang. Onder openbaar belang kan volgens de Afdeling onder omstandigheden ook de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer worden begrepen. Dit betekent dat onder omstandigheden de verwerking van persoonsgegevens – waaronder namen – in strijd kan zijn met artikel 60 lid 3 Gemeentewet. Dat is een reden voor verwijdering van deze gegevens op grond van artikel 36 Wbp.
Het college merkt hierover nog op dat in de wetsgeschiedenis bij artikel 60 lid 3 Gemeentewet is opgenomen dat zeer terughoudend gebruik moet worden gemaakt van anonimiseren. De Afdeling overweegt echter dat deze wetsgeschiedenis dateert uit de jaren 2001 en 2002. Daarbij is geen rekening gehouden met de grote schaal waarop het internet sindsdien zou worden gebruikt en met de zoekmogelijkheden die het internet zou gaan bieden. In zoverre kan het college volgens de Afdeling niet aan artikel 60 lid 3 Gemeentewet de uitleg geven dat er slechts een beperkte mogelijkheid is voor het anonimiseren van de besluitenlijst.
De les voor de praktijk is dat wanneer de openbare besluitenlijst van het college wordt gepubliceerd op internet, het aan te bevelen is om namen van burgers daarop direct te anonimiseren.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Maaike Bekooy, E: maaike.bekooy@nysingh.nl | M: 06 22 50 48 25 of mr. Matthias Kruisselbrink, E: matthias.kruisselbrink@nysingh.nl | M: 06 12 15 21 23

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.