of 59179 LinkedIn

Stuiten van de verjaring van de bevoegdheid tot invordering door middel van een tweede aanmaning

1 reactie

Afbeeldingmr. M.J. Tunnissen (Mark)

 

In de aan deze uitspraak (ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:667) voorafgaande kwestie heeft het college van burgemeester en wethouders appellant, onder oplegging van een dwangsom van € 30.000,00, gelast alle bouwwerkzaamheden op het desbetreffende perceel te staken en gestaakt te houden. Het daartegen gemaakte bezwaar is ongegrond verklaard. Het tegen de beslissing op bezwaar gerichte is door de rechtbank gegrond verklaard. Daarbij heeft de rechtbank de beslissing op bezwaar vernietigd, de bij besluit opgelegde last herroepen en zelf voorziend de last geherformuleerd in die zin, dat appellant wordt gelast alle vergunningplichtige bouwwerken op het perceel, voor zover die werkzaamheden in strijd zijn met artikel 2.1, eerste lid, onder a en/of c van de Wabo, te staken en gestaakt te houden. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep ingesteld, zodat de last in rechte onaantastbaar is geworden.

Het college besluit vervolgens om tot invordering van een door appellant verbeurde dwangsom over te gaan, omdat door een toezichthouder van de gemeente is geconstateerd dat op het perceel omgevingsvergunningplichtige werkzaamheden hebben plaatsvonden. Aangezien betaling van de dwangsom uitblijft, maant het college op 10 november 2014 appellant tot betaling aan. Op 7 juli 2015 wordt appellant voor de tweede keer door het college aangemaand. Voorts ontvangt appellant op 21 mei 2015 een herinnering tot betaling.

 

In de procedure volgend op het invorderingsbesluit betoogt appellant dat de rechtbank niet heeft onderkend dat het college niet meer bevoegd was om de verbeurde dwangsom in te vorderen, omdat deze is verjaard. Volgens appellant kon het college na het versturen van de aanmaning van 10 november 2014 niet nogmaals gebruik maken van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 4:112 Awb.

De Afdeling overweegt als volgt: “Niet in geschil is dat als gevolg van de aanmaning van het college van 10 november 2014 de verjaring van de bevoegdheid tot invordering is gestuit. Voorts is niet in geschil dat het college appellant op 7 juli 2015 wederom heeft aangemaand. Anders dan appellant stelt, staat er geen rechtsregel aan in de weg dat het college de verjaring van de bevoegdheid tot invordering nogmaals stuit door middel van een tweede aanmaning. Door de aanmaning van 7 juli 2015 is een nieuwe verjaringstermijn gaan lopen. Gelet hierop komt aan de betalingsherinnering van 21 mei 2015 geen betekenis toe en kan de vraag of deze herinnering als een aanmaning moet worden beschouwd onbeantwoord blijven.”

 

Deze uitspraak is voor de praktijk van belang, omdat door de Afdeling duidelijk wordt gemaakt dat een aanmaning ex artikel 4:112 Awb – die tot gevolg heeft dat de verjaring van de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom wordt gestuit – kan worden opgevolgd door een tweede/volgende aanmaning. Nadat een invorderingsbesluit is genomen en betaling van de verbeurde dwangsom uitblijft, zal, gelet op het systeem van de Awb, moeten worden overgaan tot het versturen van een aanmaning. Wordt ook na een aanmaning niet overgaan tot (volledige) betaling, dan kan ingevolge artikel 4:117 Awb een dwangbevel worden uitgevaardigd. Artikel 4:106 Awb bepaalt dat – voor zover thans van belang – zowel een aanmaning als bedoeld in artikel 4:112 Awb als (een daad van tenuitvoerlegging van) een dwangbevel de verjaring van de bevoegdheid tot invordering van een verbeurde dwangsom stuit. Aangezien het op grond van bovengenoemde uitspraak mogelijk is om een aanmaning te laten volgen door een volgende aanmaning, hoeft in het kader van de invordering, na een verstuurde aanmaning niet (direct) te worden overgegaan tot het uitvaardigen van een dwangvel indien betaling uitblijft, maar kan eerst worden volstaan met een tweede aanmaning. Er staat immers naar het oordeel van de Afdeling geen rechtsregel aan in de weg dat de verjaring van de bevoegdheid tot invordering nogmaals wordt gestuit door middel van een tweede/volgende aanmaning. Door de tweede/volgende aanmaning gaat er een nieuwe verjaringstermijn lopen.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met mr. Mark Tunnissen | E: mark.tunnissen@nysingh.nl | M: 06 12 64 52 14

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Chaim (Fiscaal adviseur) op
Aangezien betaling van de dwangsom uitblijft, maand het college op 10 november 2014 appellant tot betaling aan.

Volgens mij moet het hier 'maant' zijn en niet 'maand'.

Voor de rest een mooie uitspraak en een goed commentaar.

Je vraagt je wel af waneer het wachten ophoudt na de 5-de of de 10-de aanmaning en het dit zal uitwerken in de praktijk.
Belanghebbende: "Ja, plots na de 6-de aanmaning kregen we een dwangbevel betekend, viel ons toch wel heel rauw op ons dak, normaal wachten en betalen we pas van de 10-de aanmaning'.