of 59179 LinkedIn

Rechter niet verplicht dwangsom te maximeren

Reageer

Afbeeldingmr. E.I. Speelman (Erin)

 

In een uitspraak van de Hoge Raad van 24 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:310) is reeds in een eerder stadium sprake geweest van een veroordeling om op straffe van verbeurte van een dwangsom te voldoen aan een fiscale inlichtingenplicht. Deze veroordeling heeft kennelijk onvoldoende prikkel gevormd om de gevraagde inlichtingen te verstrekken, want de Staat vordert wederom gegevens en inlichtingen te verstrekken op straffe van een dwangsom, ingaande op de dag waarop het maximum van de in de eerste procedure opgelegde dwangsommen is bereikt. Aan de gevorderde en door de voorzieningenrechter opgelegde dwangsom is geen maximum verbonden.

De Hoge Raad oordeelt dat de rechter een dwangsom mag opleggen zonder daarbij een maximumbedrag vast te stellen waarboven geen dwangsommen meer worden verbeurd. Op grond van artikel 611b Rv heeft de rechter de discretionaire bevoegdheid om aan de op te leggen dwangsom een maximum te verbinden. De rechter is echter niet verplicht de dwangsom te maximeren. De overwegingen van het hof, namelijk dat de eerdere veroordeling met een aanzienlijke dwangsom slechts zeer beperkt gevolg heeft gekend en in ieder geval niet als resultaat heeft gehad dat aangenomen kan worden dat aan de fiscale inlichtingenplicht is voldaan, kunnen de beslissing van het hof, dat voor maximering van de op te leggen dwangsom in het onderhavige geval onvoldoende aanleiding bestaat, dragen.

 

De Hoge Raad verwerpt het beroep op artikel 6 EVRM, inhoudende dat een veroordeling met een dwangsom zonder dat daaraan een maximum is verbonden, zou fungeren als een strafmaatregel en niet langer als een prikkel tot nakoming. Oplegging van een dwangsom heeft tot doel de schuldenaar tot nakoming te prikkelen en vormt als zodanig geen straf. Indien dit wel het geval is omdat een belanghebbende niet aan het bevel kan voldoen, staat de weg van artikel 611d Rv open waarbij opheffing van de dwangsom kan worden gevorderd.
Tot slot oordeelt de Hoge Raad ten aanzien van het beroep op artikel 5:32b lid 2 Awb, waarbij maximering wettelijk is voorgeschreven, dat voornoemde bevoegdheid niet is toegekend aan de Belastingdienst en de Belastingdienst vrij is de civielrechtelijke weg te volgen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Erin Speelman, E: erin.speelman@nysingh.nl | M: 06 27 00 27 99

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.