of 59185 LinkedIn

Rechter dient het ingrijpen in een lopende subsidierelatie terughoudend te toetsen

Reageer

Afbeeldingmr. V.A. Textor (Vera)

 

In de uitspraak door de Raad van State van 1 februari 2017 wordt het kader gegeven waarbinnen een bestuursorgaan kan ingrijpen in een lopende subsidierelatie op grond van artikel 4:50, eerste lid, aanhef en onder b van de Awb. De uitkomst van de uitspraak is, dat de rechter een besluit van een bestuursorgaan om subsidieverlening ten nadele van de subsidieontvanger te wijzigen marginaal en terughoudend moet toetsen (ABRvS 1 februari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:217).

B&W van Maastricht hadden bij besluit van 28 januari 2013 aan een stichting voor de cultuurplanperiode 2013-2016 jaarlijks een subsidie van ruim € 70.000,- toegekend. Bij besluit van 20 oktober 2014  heeft het college deze subsidie met ingang van 1 januari 2016 met € 30.000,- verlaagd. Hieraan heeft het college een bezuinigingstaakstelling op kunst en cultuur ten grondslag gelegd.

Het gaat in de zaak om de uitleg van artikel 4:50, eerste lid, aanhef en onder b van de Awb. Op grond van dit artikel kan een bestuursorgaan, zolang de subsidie niet is vastgesteld, de subsidieverlening met inachtneming van een redelijke termijn intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen, voor zover veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich in overwegende mate tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie verzetten.

 

In de uitspraak overweegt de Afdeling dat het college – bij de toepassing van de bevoegdheid een subsidieverlening ten nadele van de subsidieontvanger te wijzigen – beleidsruimte toekomt. Verder komt het college bij de vraag of veranderde omstandigheden zich in overwegende mate tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie verzetten, beoordelingsruimte toe.

In de rechtswetenschappelijke literatuur wordt doorgaans ook een onderscheid gemaakt tussen beoordelingsruimte enerzijds en beleidsruimte (beleidsvrijheid) anderzijds.

 

Beoordelingsruimte heeft betrekking op de vraag of een bepaalde bevoegdheid in het concrete geval toepassing kan vinden: het is aan het oordeel van het bestuursorgaan overgelaten om te bepalen of aan de wettelijke bevoegdheidscriteria is voldaan.

 

Beleidsvrijheid heeft betrekking op de vraag of en in voorkomend geval hoe een bepaalde bevoegdheid in het concrete geval wordt toegepast en betekent, dat het bestuursorgaan (op basis van een belangenafweging) kan besluiten de bevoegdheid niet aan te wenden, ook indien aan de voorwaarden voor de aanwending daarvan is voldaan.

 

De consequentie van de aanwezigheid van beoordelings- en/of beleidsvrijheid is, dat de bestuursrechter de door het bestuursorgaan in dat kader gemaakte keuzes marginaal of terughoudend dient te toetsen. Dat betekent evenwel geen vrijbrief voor het bestuursorgaan. Uit de uitspraak volgt, dat deugdelijk moet worden gemotiveerd waarom veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich in overwegende mate tegen ongewijzigde voortzetting van de subsidie verzetten. De Afdeling wijst er daarbij nog op, dat de uitkomst van die belangenafweging niet onevenredig mag zijn. Zou dat wel het geval zijn, dan zijn de grenzen van de beoordelings- en/of beleidsvrijheid overschreden.

 

De Afdeling laat in casu de uitspraak in eerste aanleg en daarmee de besluitvorming van B&W van Maastricht in stand. Daarmee is nog een keer bevestigd, dat gedwongen onvoorziene bezuinigingen hebben te gelden als veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten, die zich in overwegende mate tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie verzetten. Ook de door B&W gemaakte belangenafweging kon de toets der kritiek doorstaan. Onder meer was daarbij van belang, dat de stichting als een van de weinige subsidie ontvangers minder gekort was dan aanvankelijk was voorgesteld. Verder had de stichting niet aannemelijk kunnen maken, dat de korting een bedreiging is voor de bedrijfsvoering en het voortbestaan van de stichting. Ook heeft zij haar stelling dat andere subsidieverstrekkers hun subsidietoezeggingen ten nadele van de stichting zouden herzien, niet aannemelijk kunnen maken.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Vera Textor, E: vera.textor@nysingh.nl | M: 06 12 39 39 56

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
















Even geduld a.u.b.