of 59281 LinkedIn

Rangorde bij omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik

Reageer
 

ABRvS 26 juni 2013 ECLI:NL:RVS:2013:58

Een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik kan op grond van artikel 2.12 van de Wabo in drie gevallen worden verleend:
1º Afwijken op grond van de in het bestemmingsplan of beheersverordening opgenomen regels;
2º Afwijken op grond van de in het Besluit omgevingsrecht aangewezen gevallen;
3º Afwijken op basis van een goede ruimtelijke onderbouwing.

In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat indien een bouwplan valt binnen de reikwijdte van artikel 2.12, eerste lid, aanhef, onderdeel a en onder 2º Wabo, maar op grond van het gevoerde beleid geen omgevingsvergunning kan worden verleend, burgemeester en wethouders niet bevoegd zijn om toepassing te geven aan artikel 2.12, aanhef, onderdeel a en onder 3º Wabo.
 

Uit deze uitspraak kan worden opgemaakt dat de Afdeling de lijn voortzet die al gold onder de WRO. Zie daarvoor onder meer de uitspraak van de Afdeling van 20 oktober 2010 (zaaknr. 20100247/1/1/H1). Die uitspraak was erg summier gemotiveerd. Deze onder de Wabo gedane uitspraak bevat een uitgebreidere motivering. De Afdeling overweegt expliciet dat het opstellen van beleid voor de toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef, onderdeel a en onder 2º Wabo, illusoir zou worden als (alsnog) een vergunning op grond van artikel 2.12 , aanhef, onderdeel a en onder 3º  Wabo zou moeten worden verleend  in de gevallen waarin op basis van het gevoerde beleid geen vergunningverlening zou kunnen worden verleend op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef, onderdeel a en onder 2º Wabo.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.