of 59179 LinkedIn

Na uniformering kring van belanghebbenden bij milieuomgevingsvergunning, nu ook uniformering bij bouwomgevingsvergunning?

Reageer

Bij uitspraak van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737) is de kring van belanghebbenden bij een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘milieu’ ingeperkt. Sindsdien kan een omwonende alleen als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bij een verleende omgevingsvergunning op het terrein van het milieu worden aangemerkt, indien hij daarvan ter plaatse van zijn woning of perceel naar objectieve maatstaven 'hinder van enige betekenis' ondervindt. De Afdeling heeft hiermee - zoals zij uitdrukkelijk overweegt in de uitspraak - uit een oogpunt van eenvormige toepassing van artikel 1:2 Awb voor milieuomgevingsvergunningen aansluiting gezocht bij het criterium van belanghebbenden bij een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan en het verlenen van een evenementenvergunning.

In de uitspraak van 14 september 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2463) lijkt de Afdeling nu ook de kring van belanghebbenden bij een omgevingsvergunning voor bouwen te willen uniformeren. In hoger beroep strijdt een bewoner (appellant) van een appartement ervoor om als belanghebbende te worden toegelaten in de procedure tegen een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een restaurant met zalencentrum voor feesten en partijen. Hij woont op een aanzienlijke afstand van 1,1 km van de horecagelegenheid en vreest voor geluidsoverlast. De vaste lijn in de rechtspraak van de Afdeling is – voor zover ons bekend - dat een omwonende alleen belanghebbende is bij een omgevingsvergunning voor bouwen indien deze (1) zicht heeft op het te bouwen bouwwerk of (2) woonachtig is binnen een beperkte afstand daarvan.

 

Het valt op dat de Afdeling bij haar oordeelsvorming over het belanghebbende begrip ook het milieu-aspect geluid betrekt, terwijl de omgevingsvergunning enkel is verleend voor de activiteit bouwen. Uit onbetwiste geluidmetingen is gebleken dat de geldende grenswaarden van het Activiteitenbesluit op de gevel van het appartement worden overschreden. Opmerking verdient hierbij dat uit de uitspraak niet blijkt dat er ook een melding op grond van het Activiteitenbesluit is of moet worden gedaan.

 

De Afdeling trekt op basis van de verrichte onderzoeken de conclusie dat het aannemelijk is dat de appellant ‘gevolgen van enige betekenis’ ondervindt van het bouwplan, ondanks de ruime afstand van zijn appartement tot de horecagelegenheid. Om die reden merkt de Afdeling appellant aan als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb.

 

In de uitspraak van 13 april 2011 (ECLI:NL:RVS:2011:BQ1081) heeft de Afdeling bepaald dat de kring van belanghebbenden ten aanzien van een omgevingsvergunning voor elke afzonderlijke activiteit wordt bepaald. Mede gelet hierop, is het de vraag of de Afdeling met onderhavige uitspraak daadwerkelijk de kring van belanghebbenden bij een omgevingsvergunning voor bouwen heeft beoogd te uniformeren met die van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan en milieu. Het valt op dat de Afdeling, anders dan in de uitspraak van 16 maart 2016, daaraan ook geen expliciete overweging wijdt. Verder merken wij op dat het gehanteerde criterium in de uitspraken van 16 maart 2016 en 14 september 2016 enigszins afwijkt: ‘hinder van enige betekenis’ versus ‘gevolgen van enige betekenis’.

 

Toekomstige rechtspraak zal moeten uitwijzen of dit een eenmalige uitspraak is of dat het criterium van de kring van belanghebbenden ten aanzien van een omgevingsvergunning voor bouwen nu ook is geüniformeerd. In het laatste geval is de kring van belanghebbenden bij een omgevingsvergunning voor bouwen uitgebreid.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Maaike Bekooy, maaike.bekooy@nysingh.nl | T 038 425 92 25 | M 06 22 50 48 25 en Matthias Kruisselbrink, matthias.kruiselbrink@nysingh.nl | T 038 425 92 25 | M 06 12 15 21 23.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.