of 59281 LinkedIn

Grote kansen om slim samen te werken in het fysieke domein

Universiteit Twente Reageer

Ga aan de slag met praktische projecten en betrek de burger er bij.

In de publieke sector dienen zich allerlei mogelijkheden aan voor slimme, datagedreven oplossingen. Maarten van Steen, wetenschappelijk directeur CTIT (Centre for Telematics and Information Technology) bij de Universiteit Twente (UT), ziet ook veel perspectief in het fysieke domein.

Afbeelding

Blijf niet te lang analyseren. Start met concrete projecten.

Maarten van Steen, wetenschappelijk directeur CTIT bij de Universiteit Twente

 

Geluid, water, lucht of licht: we kunnen het allemaal steeds beter en steeds fijnmaziger meten. Dat biedt kansen voor nieuwe, hyperlokale oplossingen. Oplossingen waarbij je burgers actief betrekt bij het meten van de kwaliteit van hun eigen leefomgeving.’ Zijn advies aan gemeenten: ‘Blijf niet te lang analyseren. Start met concrete projecten. Zo ontwikkel je zelf kennis en benut je het potentieel en het enthousiasme van de gemeenschap. Het is de beste en snelste route naar een smart society.’


Smart society

De smart society komt er aan, langzaam maar zeker. Daarvan is Maarten van Steen overtuigd. In de maatschappij die hem voor ogen staat, fungeert de digitalisering als aanjager voor nieuwe, slimme oplossingen die het samenleven voor iedereen aangenamer maken. Lokale overheden hebben hierin een sleutelrol.

 

Afbeelding

Lokale overheden hebben hierin een sleutelrol.

Maarten van Steen, wetenschappelijk directeur CTIT bij de Universiteit Twente

 

Ze kunnen hun dienstverlening met de kansen die de digitalisering biedt, verfijnen en effectiever en doelgerichter maken. Maar dat kunnen ze niet alleen. Het begrip ‘society’ is niet voor niets zo gemunt. Het gaat om samenleven, samenwerken, samen doen. Overheden hebben burgers en bedrijven hard nodig bij het realiseren van hun digitale ambities. Zij moeten worden uitgedaagd en gestimuleerd om ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid actief bij te dragen aan een slimme maatschappij.

 


Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector
Ga aan de slag. Handvatten nodig?
Bekijk masterclass
 

Digitale service

Dat zijn allemaal mooie plannen en interessante vergezichten. Hoe maak je als gemeente een eerste begin, zeker als je nog niet veel kennis hebt op dit gebied?


De onbekendheid met digitalisering is nog groot bij de overheid. Niet alleen in gemeenteland, ook bij de centrale overheid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft ruiterlijk toe dat het fors achterloopt. Ook lokale overheden hebben nog een flinke slag te slaan als het gaat om het beter benutten van digitale mogelijkheden. Het is ook wel logisch: veel gemeenten hebben hun handen vol aan praktische uitvoeringszaken. Er is doorgaans weinig ruimte voor dit soort nieuwe uitdagingen. Gevolg is wel dat er inmiddels een behoorlijke kloof zit tussen wat er technisch allemaal al kan en wat gemeenten weten. Juist daarom moeten gemeenten toch tijd vrij zien te maken voor de kansen die digitalisering biedt.

 


Masterclass Digitale Transformaties in de publieke sector
Uw kennis van digitalisering vergroten?

Bekijk masterclass


 

Digitalisering is niet eenvoudig, je stuit per definitie op obstakels. Het risico is dan dat een gemeente te lang analyseert en te weinig actie onderneemt. Mijn dringende advies is dan ook: pak als gemeente een actieve rol en ga dingen doen. Zet digitalisering op de actieagenda en start projecten op het gebied van digitalisering die praktisch van aard zijn.

 

Ga samen met burgers aan de slag met de inzet van nieuwe technologie voor lokale geluidsmetingen en watermetingen. We zijn allemaal gewend aan ‘bezint eer ge begint’. Bij digitalisering werkt het toch iets anders. Als je aan de slag gaat zie je vaak pas echt goed wat de kansen en de implicaties zijn en op welke vragen je antwoord moet zien te vinden. Welke hulpmiddelen, zoals sensoren en apps, moeten we ontwikkelen om een digitaal project van de grond te krijgen? Zijn er eventuele privacyproblemen? Welke regelgeving hebben we nodig om iets te kunnen laten slagen?

 

Afbeelding

Pak als gemeente een actieve rol en ga dingen doen. Zet digitalisering op de actieagenda.

Maarten van Steen, wetenschappelijk directeur CTIT bij de Universiteit Twente

 

Door zo te werken ontwikkel je als gemeente ook zelf kennis die je meeneemt naar een volgend project. Zo word je als gemeente steeds slimmer. Laat daarom vooral ook ambtenaren meelopen met het implementeren van nieuwe technologie. Ga niet alles uitzetten bij commerciële partijen. De kennis moet altijd ook bij de gemeente zelf landen. Zo kom je verder: kennis leidt tot nieuwe ideeën, nieuwe oplossingen, nieuwe vragen, nieuwe kennis.’ 

 


GEMEENTE ENSCHEDE ZOEKT DE GRENS OP

Enschede is een gemeente die bewust experimenteert met nieuwe technologie, met als doel om hier zo veel mogelijk van te leren. De gemeente installeert technologie al in een vroeg stadium zonder dat alle technologische, ethische en praktische implicaties duidelijk zijn. Een van deze projecten is het fotograferen van kentekens van auto’s voor de analyse van verkeersstromen. Door kentekens te fotograferen wordt duidelijk waar mensen vandaan komen (uit de stad zelf, uit Duitsland of uit de nabije omgeving), hoe ze rijden, waar ze parkeren. Gewapend met die kennis kan de gemeente de voorzieningen hierop afstemmen en bijvoorbeeld bepaalde routes optimaliseren. Belangrijk issue bij dit project is de privacy van de eigenaren van de gefotografeerde kentekens.


 

Als je aan de slag gaat met het verzamelen en gebruiken van digitale data stuit je onherroepelijk op ethische kwesties. Met hete hangijzers zoals privacy en bescherming persoonsgegevens als ‘usual suspects’. Zet dat niet een enorme rem op de mogelijkheden?


‘Het hele idee van een smart society – een gemeenschap die optimaal functioneert dankzij de mogelijkheden die de digitalisering biedt – staat of valt met datagedreven digitale oplossingen. Door het Internet of Things is het tegenwoordig mogelijk om alles en iedereen met elkaar te verbinden, niet alleen mensen maar ook machines en voorwerpen. Je kunt tegenwoordig als je dat wilt overal en altijd op iedere plek data ophalen en verwerken. En inderdaad is het zo dat de data die het meest interessant zijn, vaak betrekking hebben op het gedrag van mensen. Dat geldt zeker ook voor overheden.

 


Masterclass Risico en Veiligheid in ICT en Cyberspace
Aan de slag op 7 december 2017.
Bekijk masterclass

 

Gemeenten hebben vanuit het oogpunt van beleid graag inzicht in het gedrag van burgers, bedrijven en bezoekers. Het kan heel verleidelijk zijn om camera’s, eventueel zelfs drones, te gebruiken om bezoekersstromen te kunnen sturen of om beter inzicht te krijgen in winkelgedrag. Dit soort acties staan soms op gespannen voet met de privacy van mensen en met de bescherming van persoonsgegevens. Als je niet de juiste voorzorgsmaatregelen treft, kun je onbedoeld direct ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen.’

 

Welke vervolgstappen kun je dan zetten, als je weet dat privacy een probleem vormt?

‘Je kunt het beste met meerdere partijen naar dit soort kwesties kijken. Als lokale overheid ben je hierin zelf een natuurlijke partij, ook vanuit het oogpunt van regelgeving. Maar juristen zijn ook onmisbaar, omdat zij de finesses van – vaak Europese – wetgeving kennen en kunnen duiden. Je hebt ook ethici nodig, zij kunnen van toegevoegde waarde zijn omdat ze ervaring hebben met dilemma’s en morele afwegingen: welk belang moet in een bepaalde situatie zwaarder wegen? En dan is er nog een groep die absoluut niet mag ontbreken: de techneuten, de IT’ers. Zij weten vaak als enige wat er überhaupt allemaal mogelijk is. Technologie stelt ons voor grote ethische kwesties, maar met dezelfde technologie kun je vaak ook bepaalde belemmeringen weghalen, zoals aantasting van de privacy, zoals bescherming van persoonsgegevens.

 

Afbeelding

Technisch is het nu bijvoorbeeld al mogelijk om mensen weg te filteren uit beelden.

Maarten van Steen, wetenschappelijk directeur CTIT bij de Universiteit Twente

 

Een voorbeeld: er is strenge regelgeving voor drones in Nederland, vooral vanwege de veiligheid. In gebieden waar mensen wonen, is het bijvoorbeeld niet toegestaan om drones in te zetten voor het verzenden van pakketjes. Maar dat betekent niet dat je drones nooit voor andere doeleinden kunt inzetten. In feite zijn drones vliegende camera’s. Technisch is het nu bijvoorbeeld al mogelijk om mensen weg te filteren uit beelden voordat ze worden doorgezonden naar databases.

 

Het is bij het verzamelen van data sowieso altijd zaak om het doel scherp te hebben. Het wegfilteren van mensen is bijvoorbeeld geen passende technische oplossing als je drones wilt inzetten om de veiligheid te vergroten. Dan moet je dus iets anders verzinnen of besluiten dat drones in dit geval geen passende oplossing zijn.’ 

 


PROJECT BIJ UT: MOBILITEIT METEN, ZONDER DAT DATA HERLEIDBAAR ZIJN TOT MENSEN

Maarten van Steen heeft op dit moment een groot mobiliteitsonderzoek in Enschede onder zijn hoede. Om bezoekersstromen te kunnen meten worden 1.500 sensoren ingezet op de campus van Universiteit Twente. De grote uitdaging bij dit project: de bewegingen van fietsers en andere bezoekers van de campus goed leren kennen zonder dat de onderliggende data herleidbaar zijn tot personen. Van Steen: ‘We willen zeer nauwkeurig kunnen meten, maar tegelijkertijd ook de privacy kunnen waarborgen. Dat is niet eenvoudig, we zoeken nog naar een passende technologische oplossing. Het is een interessant project: als we de privacykwestie weten te tackelen, wordt het mogelijk om dit soort metingen veel vaker uit te gaan voeren, bijvoorbeeld in alle binnensteden van Nederland.’ Meer informatie over het mobiliteitsonderzoek.


 

Vond u dit een interessant artikel? Lees ook het dubbelinterview 'Data hoeft geen big brother te zijn' tussen Maarten van Steen en Dick Laan van Gemeente Enschede.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.