of 59179 LinkedIn

Exploitatieplan: hypotheekhouder als belanghebbende, besluitonderdelen en fasering

Reageer

AfbeeldingAfbeeldingmr. P.L.G. Haccou (Patrick), mr. M. van Nijendaal (Maarten)

 

ABRvS 5 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2643

De gemeenteraad van de gemeente Maasgouw heeft in oktober 2010 het bestemmingsplan “Linne Zuidoost” vastgesteld. Dat plan voorziet in de bouw van een woningwijk met 238 woningen. De realisatie van het plan stagneert echter vanwege het faillissement van de beoogde ontwikkelaar, Nieuwe Borg Ontwikkeling I (hierna: NBO). NBO is naast ontwikkelaar ook eigenaar van een deel van de gronden binnen het plangebied. Door de economische situatie zijn ook de uitgifteprijzen en inbrengwaarden van de grond onder druk komen te staan. Deze omstandigheden hebben de raad doen besluiten het exploitatieplan te herzien, hetgeen hij bij besluit van 18 februari 2016 heeft gedaan. De FGH Bank en (de curator van) NBO hebben tegen dit besluit beroep ingesteld.

Belanghebbende
De raad betoogt allereerst dat de FGH Bank geen belanghebbende is bij het besluit tot herziening. FGH Bank is hypotheekhouder van de gronden van NBO en heeft om die reden slechts een afgeleid belang.

Volgens de Afdeling moet FGH Bank echter wel als belanghebbende worden aangemerkt. FGH Bank wordt door de wijziging van het exploitatieplan geraakt in haar zakelijke rechten, en door het besluit tot herziening van het exploitatieplan bestaat er een reële kans dat zij in de aan het recht van hypotheek verbonden belangen geschaad wordt. Dit is opmerkelijk, aangezien de Afdeling het belang dat voortvloeit uit een contractuele verhouding over het algemeen als een afgeleid belang beschouwt.

De Afdeling breidt met deze uitspraak de kring van mogelijke belanghebbenden bij het exploitatieplan uit. Het is de vraag of deze uitspraak ook betekent dat de hypotheekhouder als belanghebbende kan worden aangemerkt bij andere besluiten, zoals een ontwerp-kb in de administratieve onteigeningsprocedure.

Onderdelentrechter
De raad voert daarnaast aan dat het beroep gedeeltelijk niet-ontvankelijk is. Omdat FGH Bank en NBO tegen de financiële aspecten van het exploitatieplan geen zienswijze hebben ingediend, kunnen zij in beroep tegen dit besluitonderdeel geen gronden meer aanvoeren. De onderdelentrechter van artikel 6:13 Awb staat daar volgens de raad aan in de weg.

 

De Afdeling volgt het betoog van de raad: het financiële gedeelte van de herziening van een exploitatieplan is aan te merken als een afzonderlijk besluitonderdeel. Dit gedeelte van het exploitatieplan onderscheid zich namelijk naar zijn gevolgen van de andere onderdelen. FGH Bank en NBO hebben weliswaar in hun zienswijze gesteld dat zij vrezen voor waardedaling van hun gronden, maar dit heeft volgens de Afdeling geen betrekking op het financiële deel van het exploitatieplan.

Indien beroep wordt ingesteld tegen (de herziening van) een exploitatieplan dient men na te gaan op welke besluitonderdelen het beroep betrekking heeft. De besluitonderdelen die in beroep aan bod komen dienen ook in de zienswijze besproken te worden. Is dit niet het geval, dan kan ten aanzien van deze gronden de onderdelentrechter worden tegengeworpen.

Fasering en koppeling
Het inhoudelijke beroep ziet op de aangepaste faseringsregeling en de toevoeging van een koppelingsregeling in de herziening van het exploitatieplan. De fasering heeft volgens de FGH Bank en NBO een negatieve invloed op waarde van de gronden. Omdat de gemeente een aanzienlijk deel van de overige grond bezit, kan de gemeente feitelijk zelf bepalen of een volgende fase kan worden gestart. Daarnaast wijzen FGH Bank en NBO op het feit dat de fasering over 14 jaar verspreid wordt, waarmee het exploitatieplan de looptijd van het bestemmingsplan overschrijdt. De raad stelt zich op het standpunt dat de aangepaste faseringsregeling – gelet op de voorziene wegenstructuur en het voorziene rioleringsstelsel – het meest logisch en efficiënt is.

 

De Afdeling oordeelt dat de raad een zo vlot mogelijke ontwikkeling van het plangebied van groter belang mocht achten dan de belangen van FGH Bank en NBO. Dat pas bij de herziening van het exploitatieplan een koppelingsregeling is opgenomen, is in dit geval niet bezwaarlijk. Ook de overschrijding van de looptijd van het bestemmingsplan vormt geen belemmering voor het herziene exploitatieplan. Uit de wetsgeschiedenis bij artikel 6.20 Wro blijkt dat de looptijd van het exploitatieplan langer mag zijn dan het bestemmingsplan.

 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Patrick Haccou, E: patrick.haccou@nysingh.nl | T: 026 357 57 35 | M: 06 22 90 78 06 of mr. Maarten van Nijendaal, E: maarten.vannijendaal@nysingh.nl | T: 026 357 56 29 | M: 06 22 17 66 54

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.