of 59130 LinkedIn

Effectieve integrale infraoplossingen dankzij samenwerking en innovatie

Effectieve integrale infraoplossingen dankzij samenwerking en innovatie.
Reageer

Nederland heeft slimme, vernieuwende en effectieve infrastructurele oplossingen nodig. Ontwikkelingen zoals verstedelijking, de toenemende behoefte aan mobiliteit en de urgente noodzaak tot energie-efficiëntie vragen hierom.

BAM Infra gaat deze uitdagingen aan. In nauwe samenwerking met grote nationale en kleinere lokale klanten en belangrijke partners die allen hetzelfde doel voor ogen hebben: een effectieve infrastructurele verbinding leggen, zonder hinder voor de omgeving en zonder belasting van het milieu. Op de korte én de lange termijn.

 

Afbeelding

 

Verbinden

De maatschappelijke uitdagingen zijn groot. Overheid, provincie en gemeente zien de behoefte aan complexe infrastructurele oplossingen waarvoor ze de marktpartijen nodig hebben. Met nieuwe contractvormen – zoals best value procurement – en met duidelijke aandachtspunten – verwoord in EMVI-criteria – geven ze de ruimte aan marktexpertise. BAM Infra kiest ervoor om al eerder met deze publieke verantwoordelijken in gesprek te gaan. Zodat de uitdagingen aan de wortel kunnen worden beetgepakt.

 

Een integrale benadering vanuit de hele keten brengt de grootste maatschappelijke waarde. BAM Infra investeert in verbindingen met alle betrokken partners en neemt daarom actief deel aan publieke en private denktanks, werkgroepen en themagroepen. BAM Infra investeert in innovaties om steeds slimmere en betere oplossingen te realiseren. BAM Infra investeert in de processen om steeds efficiënter te werk te gaan, zodat de maatschappelijke kosten beperkt blijven. De aandacht voor de omwonenden en het milieu zijn als vanzelfsprekend verweven in alle fasen van het project.

 

Wij zijn bereid onze verantwoordelijkheid te nemen om tot maatschappelijke oplossingen te komen, in samenwerking met alle betrokken publieke en private partners. Door ons open op te stellen, dragen wij bij aan verbindingen die op onderling vertrouwen zijn gebaseerd. Alleen zo kunnen we de maatschappelijke uitdagingen effectief aangaan.

 

Oplossen

Deze maatschappelijke behoefte vraagt om een organisatie die in staat is proactief te werk te gaan. BAM Infra is een geïntegreerde organisatie die voor alle infrastructurele disciplines de kennis en ervaring in huis heeft. Wij selecteren onze mensen op expertise en samenwerking. Wij trainen onze mensen op de samenwerking onderling, met onze klanten en onze belangrijke partners. Wij focussen op procesbeheersing en standaardisering. Wij geven ruimte aan innovatie en digitalisering binnen ons kenniscentrum BAM Infraconsult. Dankzij de verbinding tussen idee en realiteit, ontwerp en praktijk, zijn wij een serviceorganisatie op het gebied van infrastructuur die met beide benen op de grond staat.

 

Met al onze inspanningen zijn wij gericht op het beste resultaat voor onze klanten: infrastructurele oplossingen die grote maatschappelijke waarde hebben.

 

Vernieuwen

BAM Infra wil de klant en de maatschappij de beste oplossingen bieden. Dit is vertaald in drie strategische pijlers: een professionele marketingorganisatie, de beste engineeringscapaciteiten en professionele uitvoering gebaseerd op efficiënte processen en gestandaardiseerde concepten. Veranderingsprogramma’s en ontwikkelthema’s versterken deze pijlers. Mensen en middelen worden vrijgemaakt om deze programma’s en thema’s invulling te geven. Voorbeelden hiervan zijn: Asset management, Digitalisering en BIM, Verstedelijking en Mobiliteit, alsmede Energie-efficiëntie.

 

Asset management

Het beheer van infrastructurele objecten is aan grote veranderingen onderhevig. Ontwikkelingen als de verouderende infrastructuur, de enorme toename van informatie, de steeds mondigere consument en extreme weersinvloeden maken deze beheertaak steeds complexer. Overheid, provincies, gemeenten en private partijen dragen daarom steeds meer taken over aan marktpartijen. BAM Infra speelt hierop in door de open samenwerking met klanten op te zoeken en slimme oplossingen uit te werken. Het gezamenlijke doel is het vereiste kwaliteitsniveau te bereiken met zo veel mogelijk efficiency en zo min mogelijk hinder voor de omgeving. Wij gaan nog een stap verder door optimalisatievoorstellen te doen, gericht op de hele levenscyclus van de objecten. Een voorbeeld hiervan is levensverlengend onderhoud.

 

BAM Infra investeert in medewerkers op het gebied van betrouwbaar en gecommitteerd samenwerken, analytisch vermogen en kennis van asset management. Wij benutten slimme digitale hulpmiddelen, zoals het toepassen van sensoren. Wij investeren in procesbeheersing door alle data zorgvuldig te verzamelen, op te schonen en te beheren, deze met rekenmodellen te interpreteren en grote logistieke operaties perfect uit te voeren in samenwerking met (lokale) partners. Door onze klanten voortdurend te informeren, houden zij vertrouwen dat de overgedragen infrastructurele objecten uitstekend worden beheerd met oog voor de eindgebruiker. Hierdoor neemt de economische waarde van assets toe.

 

Digitalisering en BIM

Bij slimme infrastructurele oplossingen speelt digitalisering een belangrijke rol. Dit geldt net zo sterk voor de oplossing zelf als voor het proces om deze te realiseren. BAM Infra hanteert op alle projecten het geïntegreerde Bouw Informatie Model. Het driedimensionale ontwerp, uitgebreid met planning en kosten, geeft alle betrokkenen een eenduidig beeld dat aansluit op onze vierdimensionale denkwijze. Het BIM-model voorkomt hierdoor misinterpretaties en faalkosten. Deze werkwijze vraagt om andere competenties van onze mensen. Functiebeschrijvingen worden hierop aangepast.

 

De digitalisering gaat verder. BAM Infra investeert in hard- en software, zoals tablets en BIM 360 Field voor de uitvoering. Pilots laten zien dat uitvoerende projectmedewerkers de 3D-tekeningen en de samenhang beter begrijpen, wat leidt tot aanzienlijke besparing van tijd en kosten. Wijzigingen en afwijkingen kunnen onmiddellijk in de bron worden aangepast. De procesbeheersing, vanaf ontwerp tot en met ingebruikname en onderhoud, verbetert door deze moderne voorzieningen sterk. Daarom investeert BAM Infra met mensen en middelen in digitalisering en BIM. Wij maken eerst volledig digitaal wat we echt in het veld gaan maken.

 

Verstedelijking en Mobiliteit

De behoefte om in een stad te wonen en/of te werken neemt nog altijd toe. Bereikbaarheid van de stad en verplaatsing binnen de stad zijn grote uitdagingen die vragen om mobiliteitsvormen die modern, snel en comfortabel zijn en geen schade opleveren aan het milieu. Vooral jonge mensen kiezen steeds meer voor een combinatie van vervoersmiddelen. Stedelijke vraagstukken laten zich door al deze ontwikkelingen niet oplossen met de bouw van infrastructurele objecten alleen. Zo lost een fietsparkeergarage weliswaar de fietsenstallingsbehoefte in een bepaald gebied op, maar fietsmobiliteit in de stad vraagt om een totaalplan.

 

BAM Infra neemt een voortrekkersrol door samen met de klant het integrale probleem te definiëren, de behoefte van de klant zorgvuldig vast te stellen en effectieve oplossingen te bedenken. Het gezamenlijke doel is totaaloplossingen te realiseren die de beschikbare ruimte optimaal benutten tegen zo min mogelijk kosten, zonder de omgeving te hinderen en zonder het milieu te belasten.

 

Energie-efficiëntie

De klimaatverandering als gevolg van het fossiele-brandstofgebruik noodzaakt de energietransitie naar duurzame energievormen. Mensen worden zich hiervan steeds meer bewust, de urgentie wordt steeds meer gevoeld. Ontwikkelingen als het ontstaan van lokale energiesystemen, de groei van elektriciteit als energiebron ter vervanging van fossiele brandstoffen en een efficiënter gebruik van energie veranderen de energieketen ingrijpend. Toenemend burgerinitiatief en een groeiend aantal private investeerders beïnvloeden de marktwerking eveneens.

 

BAM Infra onderkent de noodzaak van duurzame energie. Wij denken met de klant mee om tot duurzame oplossingen te komen en haken zelf aan bij initiatieven om de ontwikkeling naar duurzame energie te stimuleren. We nemen onze verantwoordelijkheid en bundelen de krachten door de samenwerking op te zoeken met energieleveranciers en netwerkbeheerders, bijvoorbeeld om data uit te wisselen via een zogenoemd ‘smart net’. Wij investeren in innovaties, zoals de afzinkbare windmolenfundaties en civiele oplossingen voor getijde- en stromingsenergie. We benutten digitale mogelijkheden zoals bij slimme meters. Duurzame energie vraagt om andere vormen van energiedistributie en -opslag. We zijn daarom als een van de eerste bedrijven actief met het transporteren van gelijkstroom. Zo investeren wij in innovatieve energie-oplossingen met lage impact op het milieu. Zowel tijdens de uitvoering als in de eindoplossing.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.