of 59179 LinkedIn

Commissie keurt overheidsfinanciering ziekenhuizen goed

Reageer

AfbeeldingAfbeeldingmr. E. Belhadj (Ekram), mr. C.T. Dekker (Cees)

De Europese Commissie heeft de afgelopen jaren diepgaand onderzoek gedaan naar de overheidsfinanciering voor een aantal Brusselse openbare ziekenhuizen (IRIS-ziekenhuizen genoemd). Zij heeft deze week bij besluit geoordeeld dat die financiering in overeenstemming is met de staatssteunregels, omdat de overheidsfinanciering dient voor de compensatie van tekorten van de ziekenhuizen die voortvloeien uit het leveren van bepaalde diensten van algemeen economisch belang (DAEB’s). Voor compensatie die de overheid verleent aan ziekenhuizen, andere zorginstellingen of andere ondernemingen voor het uitvoeren van een DAEB bestaan specifieke Europese regels waaraan voldaan moet worden om verboden staatssteun te voorkomen.

Klacht andere ziekenhuizen
Deze zaak kent een lange geschiedenis. In 2005 werd een klacht ingediend bij de Commissie tegen de Belgische overheid over de vermeende toekenning van ontoelaatbare staatssteun aan IRIS-ziekenhuizen sinds 1995. Die klacht was ingediend door twee verenigingen, namelijk Coördinatie van Brusselse instellingen voor welzijnswerk en gezondheidszorg (CBI) en Association bruxelloise des institutions de soins privées (ABISP), die optreden als vertegenwoordigers van ziekenhuizen die door privaatrechtelijke rechtspersonen worden beheerd, en individueel door verschillende ziekenhuizen die lid zijn van die verenigingen.

 

De klagers menen onder meer dat er geen of een onvoldoende duidelijke omschrijving en toewijzing is van de specifieke DAEB’s waarmee de IRIS-ziekenhuizen zijn belast, dat er een gebrek aan transparantie is in de methode van overheidsfinanciering, en dat er sprake is van kruissubsidiëring ten gunste van de commerciële activiteiten van de IRIS-ziekenhuizen.

 

Na een onderzoek kwam de Commissie in 2009 bij besluit tot de slotsom dat de overheidsfinanciering staatssteun oplevert, maar wel toelaatbaar is op grond van specifieke staatssteunregels voor DAEB’s.

 

Onderzoek Commissie onvoldoende
De klagers stelden vervolgens beroep in bij het Gerecht van de Europese Unie tegen dit besluit. Het Gerecht vernietigde in 2012 het besluit van de Commissie, omdat het onderzoek van de Commissie onvoldoende was. Naar het oordeel van het Gerecht waren er aanwijzingen die twijfels deden rijzen over het bestaan van duidelijk omschreven besluiten waarbij de IRIS-ziekenhuizen zijn belast met DAEB’s, over het bestaan van duidelijke, vooraf vastgestelde parameters voor de berekening van de compensatie en over het bestaan van methoden om overcompensatie te vermijden. De Commissie had dan ook, naar het oordeel van het Gerecht, een diepgaander onderzoek moeten doen.


Belasting met DAEB en geen overcompensatie
In 2014 opende de Commissie naar aanleiding van dat oordeel van het Gerecht een diepgaand onderzoek. In het kader van dat onderzoek heeft de Commissie deze week bij besluit geconcludeerd dat de overheidsfinanciering van de IRIS-ziekenhuizen in lijn is met de staatssteunregels.

 

In haar onderzoek heeft de Commissie vastgesteld dat de IRIS-ziekenhuizen met een aantal aanvullende verplichtingen zijn belast bovenop de minimumvereisten die voor alle ziekenhuizen in België gelden. Een aanvullende verplichting is bijvoorbeeld de opdracht om alle patiënten in alle omstandigheden te behandelen (ook in niet-spoedeisende situaties), ongeacht of de patiënt kan betalen. Dit zorgt ervoor dat ook de armste patiënten de behandelingen kunnen krijgen die zij nodig hebben en garandeert dat kwalitatief hoogwaardige ziekenhuiszorg toegankelijk is voor iedereen. Aangezien de financieringsbronnen die de openbare en de private ziekenhuizen delen onvoldoende zijn om de kosten van die aanvullende verplichtingen van de IRIS-ziekenhuizen te dekken, bouwen de IRIS-ziekenhuizen tekorten op. Door die tekorten te compenseren garanderen de Brusselse gemeenten dat de IRIS-ziekenhuizen hun DAEB’s kunnen blijven uitvoeren. Ook stelde de Commissie vast dat deze ziekenhuizen geen overcompensatie hebben ontvangen, omdat de overheidsfinanciering nooit meer bedroeg dan het daadwerkelijke tekort dat de IRIS-ziekenhuizen door de uitvoering van de DAEB’s hebben opgebouwd.
 
Strikt kader voor compensatie DAEB
Ook deze zaak laat zien dat compensatie die door de overheid wordt verstrekt aan een ziekenhuis, andere zorginstelling of een andere onderneming, voor de uitvoering van een DAEB aan een strikte toetsing vanuit staatssteunoogpunt is onderworpen. In dit geval komen de Brusselse ziekenhuizen er goed vanaf.

 

Voor compensatie van DAEB’s gelden zoals gezegd specifieke Europese regels met voorwaarden om te waarborgen dat sprake is van een daadwerkelijke DAEB en dat geen overcompensatie plaatsvindt. In bepaalde gevallen, als aan de voorwaarden daarvoor wordt voldaan, hoeft de compensatie niet vooraf bij de Europese Commissie aangemeld te worden voor goedkeuring. En in andere gevallen is een aanmelding vooraf wel vereist. In alle gevallen geldt dat gedegen beoordeling vooraf noodzakelijk is. Onderdeel van de beoordeling is onder meer dat wordt onderzocht of de dienst in kwestie daadwerkelijk een DAEB is, aangezien niet iedere dienst die wordt uitgevoerd ook als DAEB is aan te merken. Ook zijn er voorwaarden verbonden aan de wijze waarop een onderneming met een DAEB wordt belast en aan het compensatiemechanisme. Dit moet per geval zorgvuldig worden bekeken en ingekleed.

 

Heeft u vragen over de staatssteunregels, DAEB’s en de toepassing van de DAEB-regels op uw situatie? Neem gerust contact op met Ekram Belhadj (T 038 425 92 07 | E ekram.belhadj@nysingh.nl) of Cees Dekker (T 038 425 92 07 E cees.dekker@nysingh.nl). Zij zijn gespecialiseerd in het staatsteunrecht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.