of 59179 LinkedIn

Betaling van verbeurde dwangsom door derde werkt bevrijdend

Reageer

Afbeeldingmr. E.I. Speelman (Erin)

 

De uitspraak van de Raad van State van 11 januari 2017 (ABRvS 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:15) ziet op verbeurde dwangsommen die zijn voldaan door een derde. De vraag staat centraal of betaling door een derde jegens de aangeschrevene bevrijdend werkt of als onverschuldigd betaald kan worden teruggevorderd door de derde.

Appellant stelt zich op het standpunt dat de aard van de last onder dwangsom als herstelsanctie zich verzet tegen betaling van verbeurde dwangsommen door een derde, omdat dit de prikkel voor de aangeschrevene om de overtreding waarop de last betrekking heeft ongedaan te maken, wegneemt. Betaling door een derde zou daarom jegens de aangeschrevene niet bevrijdend werken en kan als onverschuldigd gedaan worden teruggevorderd. Het voorgaande zou in dat geval tot gevolg hebben dat de vordering in kwestie niet teniet is gegaan. Gesteld wordt dat nu na voldoening door een derde van de vordering tot betaling van de verbeurde dwangsommen de verjaringstermijn niet is gestuit, de invorderingsbevoegdheid is verjaard.

 

Bij de beantwoording van de vraag of betaling van een verbeurde dwangsom door een derde bevrijdend werkt jegens de aangeschrevene, zoekt de Afdeling aansluiting bij artikel 6:30 lid 1 BW. Voornoemd artikel bepaalt dat een verbintenis door een ander dan de schuldenaar kan worden nagekomen, tenzij haar inhoud of strekking zich daartegen verzet. De Afdeling komt tot het oordeel dat de aard van het instrument van de last onder dwangsom er niet toe leidt dat betaling door een derde niet kan hebben te gelden als voldoening van een schuld uit verbeurde dwangsommen. Niet kan worden aangenomen dat betaling van een verbeurde dwangsom door een derde elk belang voor de aangeschrevene om aan een last onder dwangsom te voldoen wegneemt en een last onder dwangsom daardoor wordt ontdaan van zijn werking als herstelactie. De Afdeling volgt het betoog van appellant dan ook niet en ziet geen grond voor het oordeel dat betaling van de verbeurde dwangsommen door de derde niet bevrijdend werkt jegens appellant. Nu met de betaling door de derde de invordering is voltooid, is eventuele verjaring niet aan de orde.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Erin Speelman, E: erin.speelman@nysingh.nl | M: 06 27 00 27 99

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.