of 59185 LinkedIn

Beoordeling start verjaringstermijn blijft lastig

Reageer

Afbeeldingmr. E. Bos-van den Berg (Elly)

 

De Hoge Raad heeft op 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:552 een arrest gewezen waarin de vraag centraal stond wanneer de vijfjaars-verjaringstermijn van artikel 3:310 lid 1 BW aanvangt.

Ingevolge artikel 3:310 lid 1 BW start een verjaringstermijn zodra de benadeelde bekend is met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon. De Hoge Raad heeft al eerder beslist (zie HR 14 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3240) dat daarbij niet alle feiten kristalhelder hoeven te zijn en absolute zekerheid niet vereist is, maar om te bepalen waar het omslagpunt ligt, dit afhankelijk is van alle omstandigheden van het concrete geval. Dat de beoordeling van alle omstandigheden niet onmiddellijk een eenduidig antwoord oplevert, maakt deze casus wel duidelijk, waarin Hof en Advocaat-Generaal een ander standpunt innamen dan de Hoge Raad.

Feiten

In deze zaak ondervindt de horecagelegenheid De Mispelhoef schade door wateroverlast in 1998/1999. Een rechtsbijstandverlener van De Mispelhoef stelt in een brief van 12 februari 2003 de gemeente en het Waterschap aansprakelijk. Uit de inhoud van die brief blijkt dat Mispelhoef er ook rekening mee houdt dat de schade veroorzaakt kan zijn door Rijkswaterstaat, maar Rijkswaterstaat wordt niet aansprakelijk gesteld.
De gemeente wijst de aansprakelijkheid af in 2004 en het Waterschap in 2006.
De Mispelhoef geeft vervolgens een adviesbureau opdracht een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van de wateroverlast en het bureau concludeert dat de oorzaak gelegen is in door Rijkswaterstaat uitgevoerde werkzaamheden. Vervolgens stelt de rechtsbijstandsverlener van De Mispelhoef Rijkswaterstaat bij brief van 15 juli 2008 aansprakelijk voor de door die werkzaamheden geleden schade.

 

Beoordeling door hof en AG

Het hof oordeelde dat uit de brief van de rechtsbijstandverlener van De Mispelhoef van 12 februari 2003 gebleken was dat De Mispelhoef wist dat de wateroverlast mogelijk was ontstaan door de werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Het hof oordeelde dat haar professionele rechtsbijstandverlener ter bewaring van recht toen eenvoudig een aansprakelijkstelling naar Rijkswaterstaat had kunnen sturen, zodat de verjaringstermijn volgens het hof uiterlijk op 13 februari 2003 was gaan lopen. Gelet op de aansprakelijkstelling op 15 juli 2008 was de vordering dus verjaard.
De AG is van oordeel dat er in deze situatie, waarin er drie potentiële schadeveroorzakers bekend waren in februari 2003 (gemeente, Waterschap en Rijkswaterstaat) bij De Mispelhoef, sprake was van een voldoende mate van zekerheid met betrekking tot de aansprakelijke persoon, zodat hij oordeelde dat het hof niet van een onjuiste rechtsopvatting blijk had gegeven met zijn oordeel ten aanzien van de verjaring.

 

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt anders. Het feit dat De Mispelhoef bekend was met de mogelijkheid dat Rijkswaterstaat voor de schade aansprakelijk was en dat zij haar rechten door aansprakelijkstelling veilig had kunnen stellen is niet voldoende om aan te nemen dat bij De Mispelhoef voldoende zekerheid bestond dat de schade veroorzaakt was door tekortschieten van Rijkswaterstaat, ook niet nu De Mispelhoef professionele rechtsbijstand genoot.
Daarbij is relevant dat pas uit het onderzoek dat De Mispelhoef had ingesteld, is gebleken dat Rijkswaterstaat verantwoordelijk was voor de schade en dat het onderzoek vertraging heeft opgelopen, omdat Rijkswaterstaat traag reageerde op verzoeken om informatie.

 

Conclusie

Bij hantering van een verjaringstermijn gaat het enerzijds om de rechtszekerheid, maar anderzijds ook om de billijkheid. Op welk moment van een benadeelde actie kan worden verlangd en wanneer hij daadwerkelijk in staat is om een vordering in te stellen, wordt mede bepaald door het handelen van de schadeveroorzaker.
Hof en AG beoordelen de feitelijke omstandigheden daarbij anders dan de Hoge Raad, die de billijkheid bij zijn beoordeling kennelijk hoog in het vaandel heeft.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit of andere aansprakelijkheidsrechtelijke onderwerpen contact op met mr. Elly Bos-van den Berg, advocaat en verzekeringsrechtspecialist, E: elly.bos-vandenberg@nysingh.nl | T: 038 – 425 92 93

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.