of 59179 LinkedIn

Afdeling geeft duidelijkheid over artikel 5 lid 6 van bijlage II Bor

Reageer

AfbeeldingAfbeeldingmr. M.W. van Nijendaal (Maarten) en mr. M.J. Tunnissen (Mark)

 

In een uitspraak van 3 mei 2017 heeft de Afdeling duidelijkheid gegeven over de vraag wanneer artikel 5, zesde lid, van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van toepassing is. In de praktijk bestond enige discussie over het toepassingsbereik van dit artikel.

De voorzieningenrechter van de Afdeling oordeelde in een uitspraak van 7 december 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3279) dat de drempelwaarden die in kolom 2 van onderdeel C en D van de Bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) worden genoemd voor de toepassing van artikel 5, zesde lid, van Bijlage II van het Bor niet relevant zijn. De Afdeling sluit in deze uitspraak aan bij de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling.

 

Wat was er aan de hand?

Het college van B&W van Weesp heeft met toepassing van de kruimelgevallenlijst een omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan voor de periode van één jaar verleend voor het realiseren van een tijdelijke losvoorziening ten behoeve van het bouwrijp maken van een perceel in de Bloemendalerpolder.


Appellanten stellen zich op het standpunt dat het college de kruimelgevallenlijst niet had mogen toepassen, omdat de activiteit is opgenomen in onderdeel D van de Bijlage van het Besluit m.e.r. Artikel 5, zesde lid, van Bijlage II van het Bor bepaalt dat onderdeel 9 (dat ziet op het wijzigen van het planologisch gebruik van bouwwerken) en onderdeel 11 (dat betrekking heeft op een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan) niet van toepassing zijn, indien sprake is van een activiteit die is opgenomen in onderdeel C en D van de Bijlage bij het Besluit m.e.r.


In eerste aanleg overweegt de rechtbank dat het college ten onrechte de kruimelgevallenlijst heeft toegepast. Volgens de rechtbank is de aangevraagde activiteit opgenomen in D 2.1 van het Besluit m.e.r., zodat de uitzonderingsbepaling in artikel 5, zesde lid, van Bijlage II van het Bor aan toepassing van de kruimelgevallenlijst in de weg staat. De Afdeling volgt deze overweging van de rechtbank, zonder dit verder toe te lichten.

 

Gevolgen voor de praktijk

Uit de uitspraak volgt dat het feit dat een activiteit genoemd wordt in onderdeel C of D van de Bijlage bij het Besluit m.e.r. ertoe leidt dat artikel 5, zesde lid van Bijlage II van het Bor van toepassing is. Dit betekent dat voor alle in onderdeel C of D van de Bijlage bij het Besluit m.e.r. genoemde activiteiten geen toepassing aan voornoemde onderdelen 9 en 11 van de kruimelgevallenlijst mag worden gegeven.


Gelet op de vele activiteiten die zijn opgenomen in de onderdelen C en D van de Bijlage bij het Besluit m.e.r., leidt deze uitspraak tot een aanzienlijke beperking van de mogelijkheden om het bestaand gebruik te wijzigen of een tijdelijke omgevingsvergunning te verkrijgen via toepassing van de kruimelgevallenlijst.


De uitspraak heeft tot gevolg dat als iemand voor de activiteiten genoemd in onderdeel C of D van de Bijlage bij het Besluit m.e.r. een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo voor het wijzigen van het planologisch gebruik van bouwwerken of een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan, wil verkrijgen, een omgevingsvergunning zal moeten aanvragen met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3º van de Wabo.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.